Det Administrative Klagenævn

Det Administrative Klagenævn udfører administrativ intern revision af ECB's tilsynsafgørelser og sikrer, at afgørelserne opfylder regler og procedurer.

Alle fysiske eller juridiske personer, som påvirkes direkte af ECB's tilsynsafgørelser kan anmode om en administrativ revision.

Vejledning om revisionsomkostninger (EN)

Indkaldelse af interessetilkendegivelser

Fristen for ansøgninger til posten som medlem af Det Administrative Klagenævn forlænges

ECB bekendtgør hermed, at fristen i forbindelse med indkaldelsen af interessetilkendegivelser vedrørende eksterne eksperter med henblik på udnævnelse af et medlem af Det Administrative Klagenævn i Den Europæiske Centralbank (Frankfurt am Main, Tyskland), som blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende 16. maj 2019 (C2019/167A/01), er forlænget til 28. juni 2019.


ECB søger en velrenommeret ekspert med dokumenteret relevant viden og erfaring med henblik på udnævnelse af et medlem af Det Administrative Klagenævn. Egnede kandidater opfordres til at indgive deres ansøgning senest 28. juni 2019.

Sammensætning

De fem medlemmer og to suppleanter udnævnes for en mandatperiode på fem år, som kan forlænges. De har professionel tilsynserfaring og relevant viden på bankområdet, men må ikke være ansat i ECB, de nationale tilsynsmyndigheder eller andre andre nationale eller EU-institutioner eller -organer.

Medlemmer
Formand Jean-Paul Redouin
Næstformand Concetta Brescia Morra
Medlem F. Javier Arístegui Yáñez
Medlem André Camilleri
Medlem Edgar Meister
Suppleanter
Suppleant René Smits
Suppleant Ivan Šramko

Offentlige loyalitetserklæringer og offentlige interesseerklæringer (EN)

Mæglingspanelet

For at sikre adskillelse mellem pengepolitikken og tilsynsopgaverne løser Mæglingspanelet uoverensstemmelser i forbindelse med en indsigelse fra Styrelsesrådet med et udkast til afgørelse fra Tilsynsrådet.

Sammensætning

Et medlem fra hvert af de deltagende lande, udvalgt blandt Styrelsesrådets og Tilsynsrådets medlemmer.