Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Administrativa omprövningsnämnden

Den administrativa omprövningsnämnden gör interna administrativa omprövningar av ECB:s tillsynsbeslut för att se till att de är i enlighet med gällande regler och förfaranden.

En administrativ omprövning kan begäras av en fysisk eller juridisk person som direkt påverkas av ett tillsynsbeslut av ECB.

Omprövningen avser det omtvistade beslutets ”processrättsliga och materiella överensstämmelse” med SSM-förordningen, med respekt för ECB:s utrymme för bedömning.

I praktiska termer innefattar omprövningar kontroll av om förfarandet har genomförts korrekt, beslutet har motiverats på lämpligt sätt och följer tillämplig lag, om det har gjorts en uppenbart oriktig bedömning, om beslutet är uppenbart oproportionerligt eller om ECB har missbrukat sina befogenheter.

Omprövningen utmynnar i ett icke-bindande yttrande riktat till tillsynsnämnden, med ett förslag om att den antingen ska upphäva det ursprungliga beslutet eller också ersätta det med ett nytt beslut med identiskt eller ändrat innehåll för det slutliga antagandet av ECB-rådet enligt förfarandet med implicit godkännande.

Administrativa omprövningsnämnden: Åtta års erfarenheter av att ompröva ECB:s tillsynsbeslut Vägledning om omprövningskostnader

Sammansättning

Fem ledamöter och två suppleanter utses för en femårsperiod som kan förlängas. De ska ha yrkeserfarenhet av tillsyn och relevanta kunskaper om bankverksamhet men får inte vara anställda på ECB, en nationell tillsynsmyndighet eller någon annan EU-institution eller nationell myndighet.

Administrativa omprövningsnämnden

Den 4 maj 2022

Ledamöter
Ordförande Pentti Hakkarainen
Vice ordförande vakant
Ledamot F. Javier Aríztegui Yáñez
Ledamot André Camilleri
Ledamot René Smits
Suppleanter
Suppleant Christiane Campill
Suppleant Damir Odak
SE ÄVEN

Läs annat relaterat innehåll

Läs mer

Arbetsordning

Alla sidor i detta avsnitt

Whistleblowing