Den administrativa omprövningsnämnden

Den administrativa omprövningsnämnden gör interna administrativa omprövningar av ECB:s tillsynsbeslut för att se till att de är i enlighet med gällande regler och förfaranden.

En administrativ omprövning kan begäras av en fysisk eller juridisk person som direkt påverkas av ett tillsynsbeslut av ECB.

Vägledning om omprövningskostnader

Sammansättning

Fem ledamöter och två suppleanter utses för en femårsperiod som kan förlängas. De ska ha yrkeserfarenhet av tillsyn och relevanta kunskaper om bankverksamhet men får inte vara anställda på ECB, en nationell tillsynsmyndighet eller någon annan EU-institution eller nationell myndighet.


Administrativa omprövningsnämnden (13 januari 2020)

Ledamöter
Ordförande Jean-Paul Redouin
Vice ordförande Concetta Brescia Morra
Ledamot F. Javier Arístegui Yáñez
Ledamot André Camilleri
Ledamot Gerd Häusler
Suppleanter
Suppleant René Smits
Suppleant Ivan Šramko

Offentliga åtagandeförklaringar och offentliga intresseförklaringar (endast på engelska)

Medlingspanelen

För att penningpolitiken och tillsynsuppdraget ska vara åtskilda löser medlingspanelen tvister om ECB-rådet invänder mot tillsynsnämndens utkast till beslut.

Sammansättning

En ledamot från varje deltagande land utses bland ledamöterna i ECB-rådet och tillsynsnämnden.