Menu

Administrativa omprövningsnämnden

Den administrativa omprövningsnämnden gör interna administrativa omprövningar av ECB:s tillsynsbeslut för att se till att de är i enlighet med gällande regler och förfaranden.

En administrativ omprövning kan begäras av en fysisk eller juridisk person som direkt påverkas av ett tillsynsbeslut av ECB.

Omprövningen avser det omtvistade beslutets ”processrättsliga och materiella överensstämmelse” med SSM-förordningen, med respekt för ECB:s utrymme för bedömning.

I praktiska termer innefattar omprövningar kontroll av om förfarandet har genomförts korrekt, beslutet har motiverats på lämpligt sätt och följer tillämplig lag, om det har gjorts en uppenbart oriktig bedömning, om beslutet är uppenbart oproportionerligt eller om ECB har missbrukat sina befogenheter.

Omprövningen utmynnar i ett icke-bindande yttrande riktat till tillsynsnämnden, med ett förslag om att den antingen ska upphäva det ursprungliga beslutet eller också ersätta det med ett nytt beslut med identiskt eller ändrat innehåll för det slutliga antagandet av ECB-rådet enligt förfarandet med implicit godkännande.

Vägledning om omprövningskostnader

Förändringar i den administrativa omprövningsnämndens arbetssätt till följd av coronaviruset (covid-19)

Mot bakgrund av den snabba spridningen av coronaviruset (covid-19) måste den administrativa omprövningsnämnden tillfälligt förändra sitt arbetssätt. Särskilt i fall då ECB har beslutat att skjuta upp tillämpningen av ett tillsynsbeslut kommer den administrativa omprövningsnämnden som regel även att skjuta upp ärendets handläggning hos nämnden (i förekommande fall) i motsvarande mån. För att säkerställa rättssäkerhet får den administrativa omprövningsnämnden anpassa sina förfaranden, vilket kan inkludera en förlängning av granskningstiden i sådana fall där ett muntligt förfarande anses vara nödvändigt.

Sammansättning

Fem ledamöter och två suppleanter utses för en femårsperiod som kan förlängas. De ska ha yrkeserfarenhet av tillsyn och relevanta kunskaper om bankverksamhet men får inte vara anställda på ECB, en nationell tillsynsmyndighet eller någon annan EU-institution eller nationell myndighet.


Administrativa omprövningsnämnden (13 januari 2020)

Ledamöter
Ordförande Jean-Paul Redouin
Vice ordförande Concetta Brescia Morra
Ledamot F. Javier Arístegui Yáñez
Ledamot André Camilleri
Ledamot René Smits
Suppleanter
Suppleant vakant
Suppleant vakant

Offentliga åtagandeförklaringar och offentliga intresseförklaringar (på engelska)