Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Oikaisulautakunta

Oikaisulautakunta suorittaa sisäisen uudelleenkäsittelyn EKP:n tekemille valvontapäätöksille. Uudelleenkäsittelyssä varmistetaan, että päätökset on tehty sääntöjen mukaisesti.

Uudelleenkäsittelyä voi pyytää kuka tahansa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jota EKP:n valvontapäätös suoraan koskee.

Oikaisulautakunta selvittää, ovatko sen käsiteltäväksi tulleet valvontapäätökset menettelyltään ja sisällöltään YVM-asetuksen mukaisia, mutta samalla otetaan huomioon EKP:lle jätetty harkintavalta.

Käytännössä oikaisulautakunta siis tarkistaa, onko valvontapäätös tehty asianmukaista menettelyä noudattaen, ovatko päätöksen perustelut pätevät ja sovellettavan lainsäädännön mukaiset, onko valvontapäätöksen sisältämissä arvioissa ilmeinen virhe, onko päätös selvästi suhteeton ja onko EKP käyttänyt toimivaltaansa väärin.

Uudelleenkäsittelyn tuloksena oikaisulautakunta antaa valvontaelimelle lausunnon alkuperäisen päätöksen vahvistamisesta tai sen korvaamisesta uudella päätöksellä, jonka sisältö on sama tai muutettu. Lausunto ei ole valvontaelintä sitova. EKP:n neuvosto antaa lopullisen hyväksynnän päätökselle vastustamattajättämismenettelyssä.

Uudelleenkäsittelystä aiheutuvat kulut

Koronaviruksesta (COVID-19) johtuvat muutokset oikaisulautakunnan työjärjestelyihin

Oikaisulautakunnan on väliaikaisesti mukautettava työjärjestelyjään koronaviruksen (COVID-19) puhkeamisen ja nopean leviämisen vuoksi. Erityisesti tapauksissa, joissa EKP on päättänyt keskeyttää valvontapäätöksen soveltamisen, myös oikaisulautakunta lähtökohtaisesti keskeyttää asiaan liittyvän mahdollisen menettelyn keskeytyksen ajaksi. Menettelyjen asianmukaisuuden varmistamiseksi oikaisulautakunta voi lisäksi mukauttaa menettelyjään siten, että uudelleenkäsittelylle varattua aikaa pidennetään tapauksissa, joissa suullinen kuuleminen katsotaan tarpeelliseksi.

Kokoonpano

Oikaisulautakunnassa on viisi jäsentä ja kaksi varajäsentä (viisivuotinen toimikausi, joka voidaan uusia). Jäseniksi ja varajäseniksi nimitetään henkilöitä, joilla on riittävä pankkialan työkokemus ja tuntemus mutta jotka eivät kuulu kansallisten valvontaviranomaisten eivätkä EKP:n tai EU:n jonkin toisen toimielimen henkilökuntaan.

Oikaisulautakunta

4.5.2022

Jäsenet
Puheenjohtaja Concetta Brescia Morra
Varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen (siirtyy puheenjohtajaksi 1.1.2023)
Jäsen F. Javier Aríztegui Yáñez
Jäsen André Camilleri
Jäsen René Smits
Varajäsenet
Varajäsen Christiane Campill
Varajäsen Damir Odak

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Whistleblowing