Oikaisulautakunta

Oikaisulautakunta suorittaa sisäisen uudelleenkäsittelyn EKP:n tekemille valvontapäätöksille. Uudelleenkäsittelyssä varmistetaan, että päätökset on tehty sääntöjen mukaisesti.

Uudelleenkäsittelyä voi pyytää kuka tahansa luonnollinen tai oikeushenkilö, jota EKP:n valvontapäätös suoraan koskee.

Uudelleenkäsittelykulujen periminen

Kokoonpano

Oikaisulautakunnassa on viisi jäsentä ja kaksi varajäsentä (viisivuotinen toimikausi, joka voidaan uusia). Jäseniksi ja varajäseniksi nimitetään henkilöitä, joilla on riittävä ammatillinen kokemus ja tietämys pankkialalta, mutta jotka eivät kuulu kansallisten valvontaviranomaisten eivätkä EKP:n tai muun EU:n toimielimen henkilökuntaan.


Oikaisulautakunta (13.1.2020)

Jäsenet
Puheenjohtaja Jean-Paul Redouin
Varapuheenjohtaja Concetta Brescia Morra
Jäsen F. Javier Arístegui Yáñez
Jäsen André Camilleri
Jäsen Gerd Häusler
Varajäsenet
Varajäsen René Smits
Varajäsen Ivan Šramko

Julkiset ilmoitukset sitoumuksista ja etunäkökohdista (englanniksi)

Sovittelulautakunta

Rahapolitiikan ja valvontatehtävien hoidon erillisyyden varmistamiseksi perustettu sovittelulautakunta ratkoo näkemyseroja tilanteissa, joissa EKP:n neuvosto vastustaa valvontaelimen päätösluonnosta.

Kokoonpano

Sovittelulautakunnassa ovat edustettuina kaikki valvontamekanismiin osallistuvat maat. Kutakin maata edustaa yksi joko EKP:n neuvoston tai valvontaelimen jäsen.