Oikaisulautakunta

Oikaisulautakunta suorittaa sisäisen uudelleenkäsittelyn EKP:n tekemille valvontapäätöksille. Uudelleenkäsittelyssä varmistetaan, että päätökset on tehty sääntöjen mukaisesti.

Uudelleenkäsittelyä voi pyytää kuka tahansa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jota EKP:n valvontapäätös suoraan koskee.

Oikaisulautakunta selvittää, ovatko sen käsiteltäväksi tulleet valvontapäätökset menettelyltään ja sisällöltään YVM-asetuksen mukaisia, mutta samalla otetaan huomioon EKP:lle jätetty harkintavalta.

Käytännössä oikaisulautakunta siis tarkistaa, onko valvontapäätös tehty asianmukaista menettelyä noudattaen, ovatko päätöksen perustelut pätevät ja sovellettavan lainsäädännön mukaiset, onko valvontapäätöksen sisältämissä arvioissa ilmeinen virhe, onko päätös selvästi suhteeton ja onko EKP käyttänyt toimivaltaansa väärin.

Uudelleenkäsittelyn tuloksena oikaisulautakunta antaa valvontaelimelle lausunnon alkuperäisen päätöksen vahvistamisesta tai sen korvaamisesta uudella päätöksellä, jonka sisältö on sama tai muutettu. Lausunto ei ole valvontaelintä sitova. EKP:n neuvosto antaa lopullisen hyväksynnän päätökselle vastustamattajättämismenettelyssä.

Uudelleenkäsittelykulujen periminen

Kokoonpano

Oikaisulautakunnassa on viisi jäsentä ja kaksi varajäsentä (viisivuotinen toimikausi, joka voidaan uusia). Jäseniksi ja varajäseniksi nimitetään henkilöitä, joilla on riittävä pankkialan työkokemus ja tuntemus mutta jotka eivät kuulu kansallisten valvontaviranomaisten eivätkä EKP:n tai EU:n jonkin toisen toimielimen henkilökuntaan.


Oikaisulautakunta (13.1.2020)

Jäsenet
Puheenjohtaja Jean-Paul Redouin
Varapuheenjohtaja Concetta Brescia Morra
Jäsen F. Javier Arístegui Yáñez
Jäsen André Camilleri
Jäsen Gerd Häusler
Varajäsenet
Varajäsen René Smits
Varajäsen Ivan Šramko

Oikaisulautakunnan jäsenten julkiset ilmoitukset sitoumuksista ja etunäkökohdista (englanniksi)