Menu

Administracyjna Rada Odwoławcza

Jest to gremium, które przeprowadza wewnętrzne przeglądy administracyjne decyzji nadzorczych EBC w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami i procedurami.

O przeprowadzenie takiego przeglądu może wystąpić dowolna osoba fizyczna lub prawna, której dana decyzja bezpośrednio dotyczy.

Przegląd skupia się na „proceduralnej i merytorycznej zgodności” zaskarżonej decyzji z rozporządzeniem SSM, z uwzględnieniem swobody uznania przysługującej EBC.

W praktyce obejmuje sprawdzenie, czy zachowano sprawiedliwość proceduralną, czy decyzja jest odpowiednio uzasadniona i zgodna z obowiązującym prawem, czy w ocenie nie ma oczywistych błędów, czy decyzja nie jest ewidentnie niewspółmierna do okoliczności lub czy EBC nie nadużył swojej władzy.

Efektem przeglądu jest niewiążąca opinia kierowana do Rady ds. Nadzoru, w której proponuje się albo uchylenie pierwotnej decyzji, albo zastąpienie jej inną o identycznej lub zmienionej treści, do ostatecznego zatwierdzenia przez Radę Prezesów w trybie braku sprzeciwu.

Objaśnienia dotyczące kosztów przeglądu

Zmiana trybu pracy Administracyjnej Rady Odwoławczej w związku z epidemią koronawirusa (COVID-19)

W związku z wybuchem i gwałtownym rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa (COVID-19) Administracyjna Rada Odwoławcza jest zmuszona do wprowadzenia tymczasowych zmian trybu swojej pracy. W szczególności, w przypadku gdy EBC zdecydował o zawieszeniu stosowania decyzji nadzorczej, Administracyjna Rada Odwoławcza zawiesza toczące się przed nią postępowanie na czas zawieszenia stosowania takiej decyzji. Ponadto, aby zapewnić właściwy tryb podejmowania decyzji, Administracyjna Rada Odwoławcza może modyfikować obowiązujące procedury, w tym poprzez wydłużenie terminów rozpatrywania odwołań, jeżeli niezbędne jest przeprowadzenie przesłuchania.

Skład

Rada ma pięciu członków i dwóch członków zastępczych, powoływanych na odnawialną pięcioletnią kadencję. Są to osoby z doświadczeniem zawodowym w zakresie nadzoru i odpowiednią wiedzą w dziedzinie bankowości, niebędące jednak obecnie pracownikami EBC, krajowych organów nadzoru ani innych instytucji i organów krajowych lub unijnych.


Administracyjna Rada Odwoławcza (13 stycznia 2020)

Członkowie
Przewodniczący Jean-Paul Redouin
Wiceprzewodnicząca Concetta Brescia Morra
Członek F. Javier Arístegui Yáñez
Członek André Camilleri
Członek René Smits
Członkowie zastępczy
Zastępca wakat
Zastępca wakat

Publiczna deklaracja dotycząca zobowiązań i interesów (tylko po angielsku)