Administracyjna Rada Odwoławcza

Jest to gremium, które przeprowadza wewnętrzne przeglądy administracyjne decyzji nadzorczych EBC w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami i procedurami.

O przeprowadzenie takiego przeglądu może wystąpić dowolna osoba fizyczna lub prawna, której dana decyzja bezpośrednio dotyczy.

Objaśnienia dotyczące kosztów przeglądu (w języku angielskim)

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania

Przedłużenie terminu składania zgłoszeń na stanowisko członka Administracyjnej Rady Odwoławczej

EBC niniejszym zawiadamia, że termin zgłaszania przez ekspertów zewnętrznych zainteresowania objęciem stanowiska członka Administracyjnej Rady Odwoławczej Europejskiego Banku Centralnego (Frankfurt nad Menem, Niemcy), ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 16 maja 2019 (C2019/167A/01), został przedłużony do 28 czerwca 2019.


EBC poszukuje eksperta mającego doskonałą reputację oraz udokumentowane doświadczenie zawodowe i odpowiednią wiedzę na stanowisko członka Administracyjnej Rady Odwoławczej. Kandydatów spełniających te wymagania prosimy o zgłoszenie zainteresowania do 28 czerwca 2019 włącznie.

Skład

Rada ma pięciu członków i dwóch członków zastępczych, powoływanych na odnawialną pięcioletnią kadencję. Są to osoby z doświadczeniem zawodowym w zakresie nadzoru i odpowiednią wiedzą w dziedzinie bankowości, niebędące jednak obecnie pracownikami EBC, krajowych organów nadzoru ani innych instytucji i organów krajowych lub unijnych.

Członkowie
Przewodniczący Jean-Paul Redouin
Wiceprzewodnicząca Concetta Brescia Morra
Członek F. Javier Arístegui Yáñez
Członek André Camilleri
Członek Edgar Meister
Członkowie zastępczy
Zastępca René Smits
Zastępca Ivan Šramko

Publiczna deklaracja dotycząca zobowiązań i interesów (tylko w języku angielskim)

Zespół mediacyjny

Dla zapewnienia rozdziału zadań dotyczących polityki pieniężnej od zadań nadzorczych ustanowiono zespół mediacyjny, który rozstrzyga różnice zdań w razie sprzeciwu Rady Prezesów wobec projektów decyzji przedstawionych przez Radę ds. Nadzoru.

Skład

W skład zespołu wchodzi po jednej osobie z każdego uczestniczącego kraju, wybranej spośród członków Rady Prezesów i Rady ds. Nadzoru.