Administracyjna Rada Odwoławcza

Jest to gremium, które przeprowadza wewnętrzne przeglądy administracyjne decyzji nadzorczych EBC w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami i procedurami.

O przeprowadzenie takiego przeglądu może wystąpić dowolna osoba fizyczna lub prawna, której dana decyzja bezpośrednio dotyczy.

Przegląd skupia się na „proceduralnej i merytorycznej zgodności” zaskarżonej decyzji z rozporządzeniem SSM, z uwzględnieniem swobody uznania przysługującej EBC.

W praktyce obejmuje sprawdzenie, czy zachowano sprawiedliwość proceduralną, czy decyzja jest odpowiednio uzasadniona i zgodna z obowiązującym prawem, czy w ocenie nie ma oczywistych błędów, czy decyzja nie jest ewidentnie niewspółmierna do okoliczności lub czy EBC nie nadużył swojej władzy.

Efektem przeglądu jest niewiążąca opinia kierowana do Rady ds. Nadzoru, w której proponuje się albo uchylenie pierwotnej decyzji, albo zastąpienie jej inną o identycznej lub zmienionej treści, do ostatecznego zatwierdzenia przez Radę Prezesów w trybie braku sprzeciwu.

Objaśnienia dotyczące kosztów przeglądu

Skład

Rada ma pięciu członków i dwóch członków zastępczych, powoływanych na odnawialną pięcioletnią kadencję. Są to osoby z doświadczeniem zawodowym w zakresie nadzoru i odpowiednią wiedzą w dziedzinie bankowości, niebędące jednak obecnie pracownikami EBC, krajowych organów nadzoru ani innych instytucji i organów krajowych lub unijnych.


Administracyjna Rada Odwoławcza (13 stycznia 2020)

Członkowie
Przewodniczący Jean-Paul Redouin
Wiceprzewodnicząca Concetta Brescia Morra
Członek F. Javier Arístegui Yáñez
Członek André Camilleri
Członek Gerd Häusler
Członkowie zastępczy
Zastępca René Smits
Zastępca Ivan Šramko

Publiczna deklaracja dotycząca zobowiązań i interesów (tylko w języku angielskim)