Administracyjna Rada Odwoławcza

Jest to gremium, które przeprowadza wewnętrzne przeglądy administracyjne decyzji nadzorczych EBC w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami i procedurami.

O przeprowadzenie takiego przeglądu może wystąpić dowolna osoba fizyczna lub prawna, której dana decyzja bezpośrednio dotyczy.

Objaśnienia dotyczące kosztów przeglądu

Skład

Rada ma pięciu członków i dwóch członków zastępczych, powoływanych na odnawialną pięcioletnią kadencję. Są to osoby z doświadczeniem zawodowym w zakresie nadzoru i odpowiednią wiedzą w dziedzinie bankowości, niebędące jednak obecnie pracownikami EBC, krajowych organów nadzoru ani innych instytucji i organów krajowych lub unijnych.


Administracyjna Rada Odwoławcza (13 stycznia 2020)

Członkowie
Przewodniczący Jean-Paul Redouin
Wiceprzewodnicząca Concetta Brescia Morra
Członek F. Javier Arístegui Yáñez
Członek André Camilleri
Członek Gerd Häusler
Członkowie zastępczy
Zastępca René Smits
Zastępca Ivan Šramko

Publiczna deklaracja dotycząca zobowiązań i interesów (tylko w języku angielskim)

Zespół mediacyjny

Dla zapewnienia rozdziału zadań dotyczących polityki pieniężnej od zadań nadzorczych ustanowiono zespół mediacyjny, który rozstrzyga różnice zdań w razie sprzeciwu Rady Prezesów wobec projektów decyzji przedstawionych przez Radę ds. Nadzoru.

Skład

W skład zespołu wchodzi po jednej osobie z każdego uczestniczącego kraju, wybranej spośród członków Rady Prezesów i Rady ds. Nadzoru.