Menu

Upravni odbor za pregled

Upravni odbor za pregled izvaja notranje upravne preglede nadzorniških odločitev ECB in tako zagotavlja, da so te odločitve v skladu s pravili in postopki.

Upravni pregled lahko zahteva katerakoli fizična ali pravna oseba, ki jo neposredno zadeva nadzorniška odločitev ECB.

Upravni pregled se osredotoča na »postopkovno in vsebinsko skladnost« izpodbijane odločitve ECB z uredbo o enotnem mehanizmu nadzora, pri čemer se upošteva diskrecijska pravica ECB.

S praktičnega vidika upravni odbor za pregled preverja, ali je bil upoštevan predpisani postopek, ali je utemeljitev odločitve ustrezna, ali je odločitev skladna z veljavno zakonodajo, ali je pri ocenjevanju prišlo do očitne napake, ali je odločitev očitno nesorazmerna in ali je ECB zlorabila svoja pooblastila.

Rezultat pregleda je nezavezujoče mnenje, naslovljeno na Nadzorni odbor, v katerem upravni odbor predlaga, naj se prvotna odločitev bodisi razveljavi bodisi nadomesti z enako ali spremenjeno odločitvijo, ki jo v postopku z neugovarjanjem dokončno odobri Svet ECB.

Priročnik o stroških pregleda

Prilagoditev ureditve dela Upravnega odbora za pregled zaradi koronavirusa (COVID-19)

Upravni odbor za pregled mora zaradi izbruha in hitre širitve koronavirusa (COVID-19) začasno prilagoditi svojo ureditev dela. Zlasti bo v primerih, kadar se ECB odloči zadržati uporabo nadzorniške odločitve, Upravni odbor za pregled na splošno za čas trajanja tega zadržanja zadržal tudi morebitne ustrezne postopke, ki tečejo pri njem. Poleg tega lahko Upravni odbor za pregled za potrebe dolžnega pravnega postopanja prilagodi svoje postopke, kar lahko vključuje podaljšanje obdobja za pregled v primerih, kadar se šteje, da je potrebno ustno zaslišanje.

Sestava

Pet članov in dva nadomestna člana so imenovani za petletni mandat, ki ga je mogoče podaljšati. Imeti morajo poklicne izkušnje iz nadzora in strokovno znanje s področja bančništva, vendar ne smejo biti zaposleni v ECB, v nacionalnem nadzornem organu ali v drugem nacionalnem organu ali instituciji oziroma organu ali instituciji EU.


Upravni odbor za pregled (13. januar 2020)

Člani
Predsednik Jean-Paul Redouin
Podpredsednica Concetta Brescia Morra
Član F. Javier Arístegui Yáñez
Član André Camilleri
Član René Smits
Nadomestna člana
Nadomestni član položaj ni zaseden
Nadomestni član položaj ni zaseden

Javne izjave o zavezah in javne izjave o interesih (samo v angleščini)