Menu

Conas an táille mhaoirseachta a íoc

Féach an leagan Béarla den leathanach seo le do thoil chun an t-eolas is déanaí a fháil.

Is féidir an táille bhliantúil mhaoirseachta a íoc trí cheann de na modhanna íocaíochta a leanas a úsáid:

  • Dochar díreach don Limistéar Aonair d’Íocaíochtaí Euro (SEPA)
  • Aistriú creidmheasa SEPA
  • Aistriú creidmheasa TARGET2

Dochar díreach SEPA

Is é dochar díreach SEPA an modh íocaíochta atá molta.

Tugann an BCE fógra ar dtús d’fhéichiúnaí táillí faoi íocaíocht dochair dhírigh atá ag teacht aníos, agus ina dhiaidh sin cuireann sé tús le próiseas dochair dhírigh ionas go gcuirfear an táille mhaoirseachta isteach i gcuntas bainc an BCE faoin dáta dlite.

Le croíshainordú dochair dhírigh SEPA, tá an féichiúnaí táillí i dteideal an mhéid seo a leanas:

  • an t-údarú dochair dhírigh a tugadh don BCE a tharraingt siar tráth ar bith
  • aisíocaíocht den mhéid iomlán a fháil má éilítear é laistigh d’ocht seachtaine ón dáta ar a mbaineadh an t-airgead as cuntas bainc an fhéichiúnaí táillí

Sampla den fhoirm chroíshainordú dochar dírigh SEPA

Ceisteanna coitianta

Aistrithe creidmheasa SEPA nó TARGET2

I gcás aistrithe creidmheasa trí SEPA nó TARGET2, tionscnaíonn féichiúnaí táillí íocaíocht na táille maoirseachta faoi dháta dlite. Meastar go bhfuil íocaíocht íoctha laistigh de dháta dlite más rud é gur cuireadh an méid iomlán i gcuntas bainc an BCE laistigh de 35 lá ón bhfógra táillí a eisiúint.

An próiseas sonrasctha

Eisíonn an BCE fógraí táillí maoirseachta gach bliain do gach féichiúnaí táille.

Fógra táillí samplach 2019
Fógra táillí samplach 2018
Fógra táillí samplach 2017
Fógra táillí samplach 2016
Fógra táillí samplach 2015

Íocaíochtaí thar téarma

Mura ndéantar na híocaíochtaí in am nó mura ndéantar iad ina n-iomláine, tá an BCE i dteideal méid úis a ghearradh.

Fabhrófar an méid úis ar bhonn laethúil ar an méid gan íoc ag ráta úis de phríomhráta athmhaoinithe BCE móide 8 bpointe céatadáin in aghaidh na bliana ón dáta ar a raibh an íocaíocht dlite.

Fiosruithe faoin bhfógra táillí

Maidir le fiosruithe ginearálta faoin bhfógra táillí, féach le do thoil rannán na gceisteanna coitianta nó téigh i dteagmháil linn ag SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Ceisteanna coitianta