Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Conas an táille mhaoirseachta a íoc

Is féidir an táille bhliantúil mhaoirseachta a íoc trí cheann de na modhanna íocaíochta a leanas a úsáid:

  • Dochar díreach don Limistéar Aonair d’Íocaíochtaí Euro (SEPA)
  • Aistriú creidmheasa SEPA
  • Aistriú creidmheasa TARGET2

Dochar díreach SEPA

Is é dochar díreach SEPA an modh íocaíochta atá molta.

Tugann an BCE fógra ar dtús d’fhéichiúnaí táillí faoi íocaíocht dochair dhírigh atá ag teacht aníos, agus ina dhiaidh sin cuireann sé tús le próiseas dochair dhírigh ionas go gcuirfear an táille mhaoirseachta isteach i gcuntas bainc an BCE faoin dáta dlite.

Le croíshainordú dochair dhírigh SEPA, tá an féichiúnaí táillí i dteideal an mhéid seo a leanas:

Aistriú creidmheasa SEPA nó TARGET2

I gcás aistrithe creidmheasa trí SEPA nó TARGET2, tionscnaíonn an féichiúnaí táille íocaíocht na táille maoirseachta faoin dáta dlite. Meastar go bhfuil íocaíocht íoctha laistigh den dáta dlite más rud é gur cuireadh an méid iomlán i gcuntas bainc an BCE laistigh de 35 lá ón bhfógra táillí a eisiúint.

An próiseas sonrasctha

Eisíonn an BCE fógraí táillí maoirseachta gach bliain do gach féichiúnaí táille. I gcás na bhfeichiúnaithe táille sin atá mar chuid de mhaoirseacht baincéireachta Eorpach trí mhéan dlúthchomhair, is é an t-údarás inniúil náisiunta lena mbaineann a eiseoidh an fógra.

Íocaíochtaí thar téarma

Mura ndéantar íocaíochtaí in am nó mura ndéantar iad ina n-iomláine, tá an BCE i dteideal méid úis a ghearradh.

Fabhrófar ús ar bhonn laethúil ar an méid gan íoc ag ráta bliantúil atá comhionann le príomhráta athmhaoinithe BCE móide 8 bpointe céatadáin ón dáta ar a raibh an íocaíocht dlite.

Fiosruithe faoin bhfógra táillí

Maidir le fiosruithe ginearálta faoin bhfógra táillí, féach le do thoil rannán na gceisteanna coitianta nó téigh i dteagmháil linn ag SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Ceisteanna coitianta

Gach leathanach sa rannóg seo

Sceithireacht