Menu

Начин на плащане на надзорната такса

Годишната надзорна такса може да се плати по някой от следните начини:

  • Директен дебит в Единната зона за плащания в евро (SEPA директен дебит)
  • SEPA кредитен превод
  • ТARGET2 кредитен превод

SEPA директен дебит

Препоръчва се да се използва SEPA директен дебит като метод за плащане.

ЕЦБ първоначално уведомява задълженото лице за предстоящо плащане чрез директен дебит и след това инициира операция по директен дебит, така че надзорната такса да се кредитира по сметката на ЕЦБ преди крайния срок.

Съгласието в рамките на основната схема за SEPA директен дебит предоставя на задълженото лице за таксата правото:

  • да отмени по всяко време съгласието за директен дебит, предоставено на ЕЦБ
  • на възстановяване на цялата сума, ако се изиска в рамките на осем седмици след датата, на която е дебитирана банковата сметка на задълженото лице

SEPA кредитен превод или TARGET2 кредитен превод

За кредитни преводи чрез SEPA или TARGET2 задълженото лице за таксата инициира плащане на надзорната такса преди крайния срок. Плащането се счита за извършено преди крайната дата, ако цялата сума е кредитирана на сметката на ЕЦБ в срок от 35 дни след издаването на известието за таксата.

Процес на фактуриране

ЕЦБ издава веднъж годишно известие за надзорна такса за всяко задължено лице за таксата. За задължени лица за таксата, които участват в европейския банков надзор посредством тясно сътрудничество, съответният национален компетентен орган ще издаде известие за таксата.

Просрочени плащания

Ако плащанията не се извършат навреме или не са в пълния си размер, ЕЦБ има право да начислява лихви.

Лихвата ще се начислява на дневна база въз основа на неуредената сума, като се прилага годишен лихвен процент, равен на този по основните операции на ЕЦБ по рефинансиране плюс 8 процентни пункта, считано от датата, на която е било дължимо плащането.

Въпроси във връзка с известието за надзорната такса

За общи въпроси във връзка с известието за таксата вижте раздела за често задавани въпроси или се свържете с нас на SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Често задавани въпроси