Начин на плащане на надзорната такса

Годишната надзорна такса може да се плати, като се използва един от следните начини на плащане:

  • Единна зона за плащания в евро (SEPA) директен дебит
  • SEPA кредитен превод
  • ТARGET2 кредитен превод

SEPA директен дебит

Препоръчва се да се използва SEPA директен дебит като метод за плащане.

ЕЦБ първоначално уведомява задълженото лице за предстоящо плащане по директен дебит и след това инициира операция по директен дебит, така че надзорната такса да се кредитира по сметката на ЕЦБ преди крайния срок.

Съгласието в рамките на основната схема за SEPA директен дебит предоставя на задълженото лице правото:

  • да отмени по всяко време съгласието за директен дебит, предоставено на ЕЦБ
  • на възстановяване на цялата сума, ако се изиска в рамките на осем седмици след датата, на която е дебитирана банковата сметка на задълженото лице

Образец на формуляр за съгласие в рамките на основната схема за SEPA директен дебит

Често задавани въпроси

SEPA кредитен превод или TARGET2 кредитен превод

За кредитни преводи чрез SEPA или TARGET2 задълженото лице за таксите инициира плащане на надзорна такса преди крайния срок. Плащането се счита за извършено преди крайната дата, ако цялата сума е кредитирана на сметката на ЕЦБ в срок от 35 дни след издаването на известието за таксата.

Процес на фактуриране

ЕЦБ издава известие за надзорна такса за всяка задължена институция веднъж годишно.

Образец на известие за надзорна такса 2019
Образец на известие за надзорна такса 2018
Образец на известие за надзорна такса 2017
Образец на известие за надзорна такса 2016
Образец на известие за надзорна такса 2015

Просрочени плащания

Ако плащанията не се извършат навреме или не са в пълния си размер, ЕЦБ има право да начислява лихви.

Размерът на лихвата ще се начислява ежедневно въз основа на неуредената сума, като се прилага лихвеният процент на ЕЦБ по основните операции по рефинансиране плюс 8 процентни пункта, считано от датата, на която е било дължимо плащането.

Въпроси във връзка с известието за надзорната такса

За въпроси от общ характер във връзка с известието за таксата се свържете с екипа, който отговаря за надзорните такси.

Често задавани въпроси