Spôsob úhrady poplatku za dohľad

Ročný poplatok za dohľad sa dá uhradiť jedným z týchto spôsobov:

  • SEPA inkasom,
  • SEPA úhradou,
  • úhradou prostredníctvom systému TARGET2.

SEPA inkaso

SEPA inkaso je odporúčaný spôsob platby.

ECB najprv poplatníka upozorní na nadchádzajúcu inkasnú platbu a potom iniciuje inkasný proces, aby sa poplatok za dohľad do dátumu splatnosti pripísal na bankový účet ECB.

Mandát na základné SEPA inkaso poplatníka oprávňuje:

  • kedykoľvek odvolať súhlas s inkasom udelený ECB,
  • na vrátenie celej sumy, ak o vrátenie požiada do ôsmich týždňov od dátumu zaťaženia bankového účtu poplatníka.

Vzor mandátu na základné SEPA inkaso

Najčastejšie otázky

SEPA úhrada alebo úhrada prostredníctvom systému TARGET2

V prípade úhrad SEPA alebo úhrad prostredníctvom systému TARGET2 úhradu poplatku za dohľad do dátumu jeho splatnosti iniciuje poplatník. Platba sa považuje za uhradenú do dátumu splatnosti, ak sa celá suma pripíše na bankový účet ECB do 35 dní od vydania platobného výmeru.

Proces fakturácie

ECB vystavuje jednotlivým poplatníkom výmer na zaplatenie poplatku za dohľad raz za rok.

Vzor platobného výmeru 2019
Vzor platobného výmeru 2018
Vzor platobného výmeru 2017
Vzor platobného výmeru 2016
Vzor platobného výmeru 2015

Oneskorené platby

V prípade platieb, ktoré neboli uhradené načas alebo v plnej výške, je ECB oprávnená účtovať úroky.

Úroky z dlžnej sumy sa budú počítať denne (od dátumu splatnosti) na základe úrokovej sadzby hlavných refinančných operácií ECB plus 8 percentuálnych bodov.

Otázky týkajúce sa platobného výmeru

V prípade všeobecných otázok o platobnom výmere navštívte sekciu najčastejších otázok alebo sa obráťte na oddelenie poplatkov na adrese SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Najčastejšie otázky