Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Spôsob úhrady poplatku za dohľad

Ročný poplatok za dohľad sa dá uhradiť jedným z týchto spôsobov:

  • SEPA inkasom,
  • SEPA úhradou,
  • úhradou prostredníctvom systému TARGET2.

SEPA inkaso

SEPA inkaso je odporúčaný spôsob platby.

ECB najprv poplatníka upozorní na nadchádzajúcu inkasnú platbu a potom iniciuje inkasný proces, aby sa poplatok za dohľad do dátumu splatnosti pripísal na bankový účet ECB.

Mandát na základné SEPA inkaso poplatníka oprávňuje:

SEPA úhrada alebo úhrada prostredníctvom systému TARGET2

V prípade SEPA úhrad alebo úhrad prostredníctvom systému TARGET2 dáva príkaz na úhradu poplatku za dohľad do dátumu jeho splatnosti poplatník. Platba sa považuje za uhradenú do dátumu splatnosti, ak je celá suma pripísaná na bankový účet ECB do 35 dní od vydania platobného výmeru.

Proces fakturácie

ECB vystavuje jednotlivým poplatníkom výmer na zaplatenie poplatku za dohľad raz za rok. Poplatníkom, ktorí sú do európskeho bankového dohľadu zapojení formou úzkej spolupráce, platobný výmer vystaví príslušný vnútroštátny orgán.

Oneskorené platby

V prípade platieb, ktoré neboli uhradené v termíne alebo v plnej výške, je ECB oprávnená účtovať úroky z omeškania.

Úroky z dlžnej sumy sa počítajú denne (od dátumu splatnosti) na základe ročnej úrokovej sadzby rovnej sadzbe hlavných refinančných operácií ECB plus 8 percentuálnych bodov.

Otázky týkajúce sa platobného výmeru

Odpovede na všeobecné otázky týkajúce sa platobného výmeru nájdete v sekcii s najčastejšími otázkami, prípadne nás kontaktujte na adrese SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Najčastejšie otázky

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)