Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ειδοποίηση καταβολής & πληρωμή

Η καταβολή του ετήσιου εποπτικού τέλους γίνεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής:

  • Άμεση χρέωση SEPA
  • Μεταφορά πίστωσης SEPA
  • Μεταφορά πίστωσης μέσω του TARGET

Άμεση χρέωση SEPA

Ο συνιστώμενος τρόπος πληρωμής είναι η άμεση χρέωση SEPA.

Η ΕΚΤ γνωστοποιεί αρχικά στον οφειλέτη εποπτικού τέλους ότι πρόκειται να διενεργηθεί πληρωμή μέσω άμεσης χρέωσης και στη συνέχεια ξεκινά τη σχετική διαδικασία ούτως ώστε το εποπτικό τέλος να πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΚΤ εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Η εντολή άμεσης χρέωσης SEPA (βασικό σχήμα) επιτρέπει στον οφειλέτη εποπτικού τέλους:

Μεταφορά πίστωσης SEPA ή μέσω του TARGET

Όσον αφορά τη μεταφορά πίστωσης SEPA ή μέσω του TARGET, ο οφειλέτης εποπτικού τέλους δίνει εντολή για την καταβολή εποπτικού τέλους εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Η πληρωμή θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας εφόσον ολόκληρο το ποσό έχει πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΚΤ εντός 35 ημερών από την έκδοση της ειδοποίησης καταβολής εποπτικού τέλους.

Διαδικασία τιμολόγησης

Η ΕΚΤ εκδίδει ειδοποίηση καταβολής εποπτικού τέλους προς κάθε οφειλέτη εποπτικού τέλους σε ετήσια βάση. Για τους οφειλέτες εποπτικού τέλους που αποτελούν μέρος της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας στο πλαίσιο στενής συνεργασίας, η σχετική εθνική αρμόδια αρχή εκδίδει ειδοποίηση καταβολής τέλους.

Ληξιπρόθεσμες πληρωμές

Σε περίπτωση μη καταβολής του σχετικού ποσού εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή στο σύνολό του, η ΕΚΤ έχει το δικαίωμα να χρεώνει τόκο.

Το ανεξόφλητο ποσό θα τοκίζεται σε ημερήσια βάση με ετήσιο επιτόκιο που ισούται με το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης που εφαρμόζει η ΕΚΤ, προσαυξημένο κατά 8 εκατοστιαίες μονάδες, από την ημερομηνία κατά την οποία το καταβλητέο ποσό καθίσταται ληξιπρόθεσμο.

Ερωτήσεις σχετικά με την ειδοποίηση καταβολής τέλους

Για γενικές ερωτήσεις σχετικά με την ειδοποίηση καταβολής τέλους μπορείτε να συμβουλευθείτε την ενότητα με τις απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων