Hur ska tillsynsavgiften betalas?

Den årliga tillsynsavgiften kan betalas med någon av dessa betalningsmetoder:

  • SEPA (det gemensamma betalningsområdet för euro) autogiro
  • SEPA-girering
  • Target2-girering

SEPA-autogiro

SEPA-autogiro är den betalningsmetod som rekommenderas.

ECB underrättar först den avgiftsskyldige om en kommande autogirobetalning och inleder sedan en autogiroprocess så att tillsynsavgiften krediteras till ECB:s bankkonto före sista datum.

Ett SEPA autogiromedgivande ger den avgiftsskyldige rätt

  • att när som helst upphäva det godkännande av autogiro som givits till ECB
  • till en återbetalning av hela beloppet om så begärs inom åtta veckor från det datum då avgiften debiterades den avgiftsskyldiges bankkonto

Formulär för SEPA autogiromedgivande

Vanliga frågor

SEPA- eller Target2-gireringar

För girering via SEPA eller Target2 initierar den avgiftsskyldige betalningen av tillsynsavgiften före sista datum. En betalning anses ha utförts i tid om hela beloppet inkommit till ECB:s bankkonto inom 35 dagar efter att avgiftsavin utfärdades.

Faktureringsprocess

ECB utfärdar årligen en avi om tillsynsavgift till varje avgiftsskyldig.

Mall för avgiftsavi 2019
Mall för avgiftsavi 2018
Mall för avgiftsavi 2017
Mall för avgiftsavi 2016
Mall för avgiftsavi 2015

Sena betalningar

Om betalning inte sker i tid eller till fullt belopp så har ECB rätt att ta ut ränta.

Räntebeloppet kommer dagligen att baseras på det utestående beloppet i enlighet med ECB:s huvudsakliga refinansieringsränta plus 8 procentenheter från och med det datum då betalningen skulle ha skett.

Frågor om avgiftsavin

För allmänna frågor om avgiftsavin se avsnittet om vanliga frågor eller kontakta avgiftsteamet på SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Vanliga frågor