Menu

Hur ska tillsynsavgiften betalas?

Den årliga tillsynsavgiften kan betalas med någon av dessa betalningsmetoder:

  • SEPA (det gemensamma betalningsområdet för euro) autogiro
  • SEPA-girering
  • Target2-girering

SEPA-autogiro

SEPA-autogiro är den betalningsmetod som rekommenderas.

ECB underrättar först den avgiftsskyldige om en kommande autogirobetalning och inleder sedan en autogiroprocess så att tillsynsavgiften krediteras till ECB:s bankkonto före sista datum.

Ett SEPA autogiromedgivande ger den avgiftsskyldige rätt

  • att när som helst upphäva det godkännande av autogiro som givits till ECB
  • till en återbetalning av hela beloppet om så begärs inom åtta veckor från det datum då avgiften debiterades den avgiftsskyldiges bankkonto

SEPA- eller Target2-gireringar

För girering via SEPA eller Target2 initierar den avgiftsskyldige betalningen av tillsynsavgiften före sista datum. En betalning anses ha utförts i tid om hela beloppet inkommit till ECB:s bankkonto inom 35 dagar efter att avgiftsavin utfärdades.

Faktureringsprocess

ECB utfärdar årligen en avi om tillsynsavgift till varje avgiftsskyldig.

Sena betalningar

Om betalning inte sker i tid eller till fullt belopp så har ECB rätt att ta ut ränta.

Räntebeloppet kommer dagligen att baseras på det utestående beloppet i enlighet med ECB:s huvudsakliga refinansieringsränta plus 8 procentenheter från och med det datum då betalningen skulle ha skett.

Frågor om avgiftsavin

För allmänna frågor om avgiftsavin – gå till Vanliga frågor eller kontakta oss via SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Vanliga frågor