Kako platiti naknadu za nadzor

Godišnja naknada za nadzor može se platiti jednim od sljedećih platnih instrumenata:

  • izravnim terećenjem SEPA (jedinstveno područje plaćanja u eurima)
  • kreditnim transferom SEPA
  • kreditnim transferom TARGET2.

Izravno terećenje SEPA

Izravno terećenje SEPA preporučen je platni instrument.

ESB prvo obavještava obveznika naknade da će izvršiti izravno terećenje nakon čega započinje postupak izravnog terećenja kojim će naknada za nadzor biti knjižena u korist bankovnog računa ESB-a do datuma dospijeća.

Ovlaštenje za izravno terećenje SEPA u osnovnoj shemi obvezniku naknade daje pravo da:

  • u bilo kojem trenutku poništi ovlaštenje za izravno terećenje dano ESB‑u
  • dobije povrat cjelokupnog iznosa ako ga zatraži unutar osam tjedana od datuma terećenja bankovnog računa obveznika naknade.

Predložak obrasca za izravno terećenje SEPA u osnovnoj shemi

Česta pitanja

Kreditni transferi SEPA ili TARGET2

U sklopu kreditnih transfera SEPA ili TARGET2 obveznik naknade pokreće postupak plaćanja naknade za nadzor do datuma dospijeća. Plaćanje se smatra izvršenim u zadanom roku ako je cjelokupan iznos knjižen na bankovni račun ESB‑a u roku od 35 dana od izdavanja obavijesti o naknadi.

Izdavanje računa

ESB jednom godišnje izdaje obavijest o naknadi za nadzor svakom obvezniku naknade.

Predložak obavijesti o naknadi za 2019.
Predložak obavijesti o naknadi za 2018.
Predložak obavijesti o naknadi za 2017.
Predložak obavijesti o naknadi za 2016.
Predložak obavijesti o naknadi za 2015.

Dospjela neplaćena naknada

Ako plaćanje nije izvršeno na vrijeme ili u cijelosti, ESB ima pravo obračunati kamatu na nepodmireni iznos.

Kamata se dnevno obračunava od dana dospijeća na nepodmireni iznos godišnje naknade po stopi za glavne operacije refinanciranja ESB-a uvećanoj za 8 postotnih bodova.

Upiti povezani s obaviješću o naknadi

Za općenite upite povezane s obaviješću o naknadi pogledajte odjeljak s čestim pitanjima ili se obratite timu za naknade na adresu SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Česta pitanja