Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Jak wnieść opłatę nadzorczą?

Dopuszczalne sposoby wniesienia rocznej opłaty nadzorczej to:

  • polecenie zapłaty SEPA
  • polecenie przelewu SEPA
  • polecenie przelewu TARGET2.

Polecenie zapłaty SEPA

Preferowanym sposobem dokonania płatności jest polecenie zapłaty SEPA.

EBC najpierw informuje podmiot ponoszący opłatę o zbliżającym się terminie realizacji polecenia zapłaty, a następnie inicjuje płatność, tak aby w wyznaczonym terminie opłata nadzorcza została zapisana na dobro rachunku bankowego EBC.

Upoważnienie do obciążenia rachunku w ramach podstawowego polecenia zapłaty SEPA pozwala podmiotowi ponoszącemu opłatę:

Polecenie przelewu SEPA lub TARGET2

W przypadku polecenia przelewu SEPA lub TARGET2 podmiot ponoszący opłatę powinien w wyznaczonym terminie sam zainicjować płatność. Uznaje się, że dotrzymał terminu, jeśli pełna kwota została zapisana na dobro rachunku bankowego EBC w ciągu 35 dni od wystawienia zawiadomienia o opłacie.

Wystawianie zawiadomień

EBC wystawia co roku zawiadomienie o opłacie dla każdego podmiotu ponoszącego opłatę nadzorczą. W przypadku podmiotów, które podlegają europejskiemu nadzorowi bankowemu w ramach bliskiej współpracy, zawiadomienia są wystawianie przez ich właściwy organ krajowy.

Zaległości w zapłacie

Jeśli płatność nie zostanie dokonana terminowo lub w pełnej wysokości, EBC ma prawo naliczyć odsetki za zwłokę.

Odsetki od zaległości będą naliczane codziennie po rocznej stopie równej stopie podstawowych operacji refinansujących EBC powiększonej o 8 punktów procentowych, począwszy od dnia, w którym płatność była należna.

Pytania dotyczące zawiadomienia o opłacie

Ogólne informacje o zawiadomieniach można znaleźć w zakładce „Częste pytania” lub uzyskać je od nas pod adresem SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Częste pytania

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości