Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Eolas fúinn

Glacaimidne páirt chun an córas baincéireachta a choinneáil slán sábháilte san Eoraip.

Glacann maoirseoirí baincéireachta Eorpacha páirt chun an córas baincéireachta a choinneáil slán sábháilte san Eoraip. Déanaimid é sin ionas gur féidir leat a bheith cinnte go bhfuil na bainc in ann géarchéim a sheasamh.

A bhuí le maoirseacht leanúnach chaighdeánaithe ar fud an limistéir euro, is fusa do chuid airgid a choimeád slán sábháilte. Cinntítear freisin gur féidir le bainc a bhfeidhmeanna ríthábhachtacha a dhéanamh agus iasachtaí a thabhairt do dhaoine agus do ghnólachtaí.

Maoirseacht baincéireachta Eorpach

Is iad an Banc Ceannais Eorpach agus maoirseoirí náisiúnta na dtíortha rannpháireachta a chomhdhéanann an mhaoirseacht baincéireachta Eorpach. Tar éis na géarchéime airgeadais, d’éirigh an gá le maoirseacht níos éifeachtaí a dhéanamh ar na bainc níos práinní. Cuireadh tús leis an maoirseacht baincéireachta Eorpach in 2014 chun aghaidh a thabhairt air sin. Tá sé ar cheann den dá cholún atá in Aontas Baincéireachta an Aontais Eorpaigh.

Tuilleadh eolais faoin maoirseacht baincéireachta Eorpach

Déanaimid maoirseacht ar na bainc is mó sna tíortha rannpháirteacha

Déanaimid maoirseacht dhíreach ar na bainc is mó sna tíortha rannpháirteacha. Chuige sin, oibrímid i ndlúthchomhar leis na maoirseoirí náisiúnta. Déanann siadsan maoirseacht freisin ar na bainc bheaga ina dtíortha féin.

Tuilleadh eolais faoi na bainc a ndéanaimid maoirseacht orthu

Is féidir linn smachtbhannaí a chur ar bhainc más gá

Déanaimid bearta éagsúla chun comhlíonadh rialacha agus rialachán a chinntiú. Is féidir linn a cheangal ar bhainc tuilleadh caipitil a choinneáil ina seilbh agus táimid in ann smachtbhannaí a ghearradh orthu má bhriseann siad na rialacha. Chomh maith leis sin, is féidir linn ceadúnais bhaincéireachta a dheonú agus a tharraingt siar. Fágann sé sin go bhfuil an mhaoirseacht a dhéanaimid éifeachtach.

Tuilleadh eolais faoi na cúraimí atá orainn

Cinntímid go bhfuil an mhaoirseacht comhsheasmhach

Cabhraíonn léargais nua agus seiceálacha cáilíochta rialta linn ár bpróisis a fheabhsú i gcónaí. Dá bhrí sin bíonn ár gcleachtais níos éifeachtaí. Cuidíonn sé linn freisin maoirseacht ar na bainc uile sna tíortha rannpháirteacha a thabhairt le chéile ar bhealach níos fearr.

Tuilleadh eolais faoin gcur chuige atá againn

Táimid cuntasach do shaoránaigh na hEorpa

Is freagracht mhór é maoirseacht a dhéanamh ar bhainc. Chun an cúram sin a chomhlíonadh, ní mór dúinn a bheith neamhspleách agus cinntí á ndéanamh againn. Níor cheart a bhaint as sin áfach gur féidir linn cibé rud is mian linn a dhéanamh. Táimid go hiomlán cuntasach do Pharlaimint na hEorpa agus do Chomhairle an Aontais Eorpaigh agus tugaimid tuairiscí rialta ar ár gcinntí.

Tuilleadh eolais faoinár gcuntasacht

Stair na maoirseachta baincéireachta Eorpaí

Cuireadh tús le hoibríochtaí maoirseacht baincéireachta an Bhainc Cheannais Eorpaigh in 2014. Faigh tuilleadh eolais faoinár bpríomhspriocanna – ón togra tosaigh go dtí na forbairtí is déanaí.

Garchlocha na maoirseachta baincéireachta

Tuilleadh eolais faoi mhaoirseacht baincéireachta na hEorpa

Cinnteoireacht

Glacaimid an iliomad cinntí atá ceangailteach ar bhainc. Is é an Bord Maoirseachta a ullmhaíonn na cinntí agus is í Comhairle Rialaithe an Bhainc Ceannais Eorpaigh a ghlacann iad.

Cinnteoireacht
Creat dlíthiúil

Oibrímid laistigh de chreat dlíthiúil agus beartais a bhfuil sainiú soiléir déanta air. Leagtar amach sa chreat sin an méid is féidir linn a dhéanamh, an méid a bhfuilimid ag súil leis ó bhainc faoinár maoirseacht agus an méid ar féidir leo a bheith ag súil leis uainne.

An Creat Dlíthiúil
Aontas baincéireachta

Tá maoirseacht baincéireachta Eorpach ar cheann den dá cholún atá san aontas baincéireachta a bunaíodh tar éis ghéarchéim airgeadais 2008. Is é is aidhm don aontas baincéireachta margadh níos trédhearcaí, níos aontaithe agus níos sábháilte a chruthú do bhainc.

Tuilleadh eolais

Míniú ar an maoirseacht baincéireachta Eorpach

Céard é an Sásra Maoirseachta Aonair? Cén chaoi a n-oibríonn sé agus céard a dhéanaimid? Foghlaim tuilleadh san fhíseán tosaigh trí nóiméad seo.

Déan teagmháil linn

An bhfuil aon cheist agat faoin maoirseacht baincéireachta Eorpach agus faoin méid a dhéanaimid? Cuir ríomhphost chugainn nó cuir glao orainn ó Luan go hAoine idir 08:30 agus 17:30 (Am Lár na hEorpa).

FÉACH THART AR ÁR SUÍOMH GRÉASÁIN

Foghlaim faoin méid a dhéanaimid

Mínithe ar an maoirseoireacht

Féach ar ár mínithe chun tuilleadh a léamh faoin méid a dhéanaimid. Mínítear príomhábhair iontu chun cabhrú leat tuiscint níos fearr a fháil ar an maoirseacht baincéireachta.

Mínithe ar an maoirseoireacht

Páirt a ghlacadh inár dtionscnaimh don aos óg

Is féidir tionchar a bheith ag na cinntí a dhéanaimidne ar do shaol laethúil féin. Eagraímid imeachtaí ar fud na hEorpa chun bualadh le daoine óga agus chun bhur dtuairimí agus bhur smaointí a chloisteáil.

Féach ar na tionscnaimh is déanaí

Gach leathanach sa rannóg seo

Sceithireacht