Vergoedingsfactoren

Vergoedingsfactoren zijn gegevens over een onder toezicht staande bank of bankgroep die worden gebruikt om de jaarlijkse toezichtsvergoeding te berekenen.

De toezichtsvergoeding die alle onder toezicht staande banken en bankgroepen jaarlijks verschuldigd zijn, wordt vastgesteld door de totale jaarlijkse kosten voor elke categorie (belangrijk en minder belangrijk) toe te rekenen aan de afzonderlijke banken en bankgroepen op grond van hun "vergoedingsfactoren".

De vergoedingsfactoren hebben betrekking op de omvang en het risicoprofiel, inclusief de risicogewogen activa, van een bank, waarvoor respectievelijk de totale waarde van de activa en het totaal van de risicoposten als maatstaf worden genomen. In het geval van bankgroepen worden deze op het hoogste consolidatieniveau berekend en even zwaar gewogen.

Verordening van de ECB betreffende een vergoeding voor toezicht

Bij de berekening van de jaarlijkse toezichtsvergoeding voor banken en bankgroepen die op grond van "bijzondere omstandigheden" als "minder belangrijk" worden aangemerkt, geldt voor de totale activa een bovengrens van €30 miljard, oftewel de drempelwaarde voor het omvangscriterium dat bij het vaststellen van de significantie wordt gehanteerd.

GTM-verordening: artikel 6, lid 4

GTM-kaderverordening: artikel 70 en 71

De som van de totale activa en de som van de totalen van de risisoposten van alle vergoedingsdebiteuren worden op de website van de ECB gepubliceerd.

Maak een schatting van uw vergoeding

De vergoedingsfactoren indienen

Vergoedingsdebiteuren dienen vóór 1 juli, of uiterlijk de volgende werkdag in het geval dat 1 juli geen werkdag is, hun vergoedingsfactoren in te dienen bij hun nationale toezichthouder. De referentiedatum is 31 december van het voorafgaande jaar.

Zodra de ECB de gegevens over de vergoedingsfactoren definitief heeft vastgesteld, krijgt iedere debiteur die van mening is dat de gegevens niet kloppen, vijf werkdagen de tijd om te reageren. Daarna worden de vergoedingsfactoren gebruikt bij de berekening van de jaarlijkse toezichtsvergoeding. Debiteuren krijgen bericht zodra de gegevens over de vergoedingsfactoren voor commentaar beschikbaar zijn. Voor dat bericht worden de aan de ECB verstrekte contactgegevens gebruikt.

Indien een debiteur geen gegevens over de vergoedingsfactoren verstrekt, stelt de ECB de ontbrekende vergoedingsfactoren zelf vast op grond van de beschikbare informatie. Het niet verstrekken van vergoedingsfactoren wordt beschouwd als een overtreding van de ECB-Verordening betreffende een vergoeding voor toezicht en kan tot sancties leiden.

Veelgestelde vragen