Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Vergoedingsfactoren

‘Vergoedingsfactoren’ zijn gegevens over een onder toezicht staande bank of bankgroep die worden gebruikt om de jaarlijkse toezichtsvergoeding te berekenen.

Deze toezichtsvergoeding, die alle onder toezicht staande banken en bankgroepen jaarlijks verschuldigd zijn, wordt vastgesteld door de totale jaarlijkse kosten voor elke categorie (belangrijk en minder belangrijk) toe te rekenen aan de afzonderlijke banken en bankgroepen op grond van hun vergoedingsfactoren.

De vergoedingsfactoren hebben betrekking op de omvang en het risicoprofiel, inclusief de risicogewogen activa, van een bank, waarvoor respectievelijk de totale waarde van de activa en de totale risicoblootstelling als maatstaf worden genomen. De vergoedingsfactoren voor bankgroepen worden berekend op het hoogste consolidatieniveau en wegen even zwaar.

Bij de berekening van de jaarlijkse toezichtsvergoeding voor banken en bankgroepen die op grond van ‘bijzondere omstandigheden’ als ‘minder belangrijk’ worden aangemerkt, geldt voor de totale activa een bovengrens van € 30 miljard, oftewel de drempelwaarde voor het omvangscriterium dat bij het vaststellen van de significantie wordt gehanteerd.

De totale gemiddelde waarden voor zowel de totale activa als de totale risicoposten per categorie worden op de website van de ECB gepubliceerd.

Schat uw vergoeding

De ECB hergebruikt toezichtsgegevens uit FINREP- en COREP-rapportages die door de nationale bevoegde autoriteiten zijn aangeleverd, zodat de meeste vergoedingsdebiteuren geen aparte formulieren voor vergoedingsfactoren hoeven in te sturen.

Twee categorieën banken moeten hun vergoedingsfactoren nog wel via een aparte procedure indienen: i) groepen die de activa en/of de risicoposten van dochterondernemingen in niet-deelnemende lidstaten niet opnemen, en ii) in deelnemende lidstaten gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen uit niet-deelnemende lidstaten die niet onder de ECB-verordening betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (FINREP) vallen.

Kennisgeving door onder toezicht staande groepen van het voornemen om activa en/of risicoposten van dochterondernemingen buiten het SSM niet in de vergoedingsfactoren op te nemen.

Om de gegevensverzameling vlot te laten verlopen, moet worden bepaald welke groepen met in niet-deelnemende lidstaten of derde landen gevestigde dochterondernemingen van plan zijn de desbetreffende activa en/of risicoposten niet in hun vergoedingsfactoren op te nemen.

Vergoedingsdebiteuren kunnen de ECB via het online portaal op de hoogte stellen van het voornemen om activa, risicoposten of beide buiten beschouwing te laten.

De kennisgeving dient uiterlijk 30 september van het betreffende jaar bij de ECB binnen te zijn, zodat de ECB en de NCA's weten of ze uit de aparte procedure voor gegevensverzameling die hieronder wordt beschreven wel of geen gegevens over de vergoedingsfactoren kunnen verwachten van de groep.

Als deze kennisgeving uitblijft, gaan de ECB en de NCA's ervan uit dat de groep de bijdragen van dochterondernemingen buiten het SSM niet buiten beschouwing wenst te laten en zullen ze gebruikmaken van de FINREP- EN COREP-data waarover de ECB beschikt.

Het indienen van vergoedingsfactoren door de twee categorieën die daartoe verplicht zijn

Vergoedingsdebiteuren moeten hun jaarlijkse vergoedingsfactoren uiterlijk 11 november (of op de eerstvolgende werkdag als 11 november geen werkdag is) bij hun nationale bevoegde autoriteit indienen.

De referentiedatum is 31 december van het voorafgaande jaar, tenzij:

Reactietermijn m.b.t. de vergoedingsfactoren voor alle entiteiten

Van alle entiteiten worden de gegevens over de vergoedingsfactoren uiterlijk 15 januari van de volgende vergoedingsperiode bekendgemaakt. De vergoedingsdebiteuren hebben dan 15 werkdagen de tijd om commentaar te geven en/of gewijzigde gegevens in te dienen. Daarna worden de vergoedingsfactoren gebruikt bij de berekening van de jaarlijkse toezichtsvergoeding. Debiteuren krijgen bericht wanneer de gegevens over de vergoedingsfactoren voor commentaar beschikbaar zijn. Voor dat bericht worden de aan de ECB verstrekte contactgegevens gebruikt.

Als een vergoedingsdebiteur geen gegevens over de vergoedingsfactoren aanlevert, als een vergoedingsfactor bij de ECB onbekend is of als de vergoedingsdebiteur niet tijdig herziene gegevens, wijzigingen of correcties doorgeeft, gebruikt de ECB de informatie waarover ze beschikt om de ontbrekende vergoedingsfactoren vast te stellen. Het niet aanleveren van vergoedingsfactoren wordt beschouwd als een inbreuk op de Verordening van de ECB betreffende een vergoeding voor toezicht en kan aanleiding geven tot sancties.

N.B.: FINREP- en COREP-gegevens, op grond waarvan de vergoedingsfactoren worden vastgesteld, kunnen met terugwerkende kracht worden aangepast. Maar wanneer de cijfers eenmaal zijn gebruikt voor de berekening van de vergoeding die voor de betreffende periode verschuldigd is, worden latere wijzigingen buiten beschouwing gelaten en wordt de toezichtsvergoeding niet herberekend.

Veelgestelde vragen

Alle pagina's in dit deel

Klokkenluiders