Maksu noteicošie faktori

Maksu noteicošie faktori ir dati par uzraudzīto banku vai banku grupu, kurus izmanto, lai aprēķinātu gada uzraudzības maksu.

Gada uzraudzības maksu, kas jāmaksā katrai uzraudzītajai bankai vai banku grupai, nosaka, sadalot summu, kas iekasējama no katras kategorijas (nozīmīgajām vai mazāk nozīmīgajām bankām), starp atsevišķām bankām un banku grupām saskaņā ar to maksu noteicošajiem faktoriem.

Maksu noteicošie faktori saistīti ar bankas lielumu un riska profilu, t.sk. riska svērtajiem aktīviem, ko aprēķina attiecīgi pēc aktīvu kopējās vērtības un pēc kopējās riska pozīcijas. Banku grupu gadījumā tos aprēķina augstākajā konsolidācijas līmenī un tiem ir vienāds svērums.

ECB regula par uzraudzības maksām

Bankām vai banku grupām, kuras klasificētas kā mazāk nozīmīgas sakarā ar īpašiem apstākļiem, gada uzraudzības maksas aprēķinā izmantotā kopējā aktīvu summa nepārsniedz 30 mljrd. euro, t.i., lieluma kritērija robežvērtību, ko izmanto, novērtējot nozīmību.

VUM regula: 6. panta 4. punkts

VUM pamatregula: 70. un 71. pants

Visu maksājuma veicēju kopējo aktīvu summu un visu maksājuma veicēju kopējo riska pozīciju summu publicē ECB interneta vietnē.

Aprēķiniet maksas apmēru

Maksu noteicošo faktoru datu iesniegšana

Maksājumu veicēji katru gadu līdz 1. jūlijam vai, ja 1. jūlijs nav darbadiena, līdz nākošajai darbadienai iesniedz savas valsts uzraudzības iestādei datus par gada maksu noteicošajiem faktoriem par periodu līdz iepriekšējā gada 31. decembrim.

Kad ECB beigusi maksu noteicošo faktoru datu apstrādi, ikviens maksājuma veicējs, kurš uzskata, ka dati ir nepareizi, piecu darba dienu laikā var iesniegt savus komentārus. Pēc tam maksu noteicošo faktoru dati tiek izmantoti individuālo uzraudzības maksu aprēķināšanai. Izmantojot ECB sniegto kontaktinformāciju, maksājumu veicēji tiek informēti, kad maksu noteicošo faktoru dati ir pieejami pārbaudei un komentāru iesniegšanai.

Ja maksājuma veicējs neiesniedz informāciju par maksu noteicošajiem faktoriem, ECB, pamatojoties uz pieejamo informāciju, pati nosaka trūkstošos maksu noteicošos faktorus. Maksu noteicošo faktoru neiesniegšana uzskatāma par ECB Regulas par uzraudzības maksām pārkāpumu un var būt pamats sankcijām.

Bieži uzdotie jautājumi