Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Maksu noteicošie faktori

Maksu noteicošie faktori ir dati par uzraudzīto banku vai banku grupu, kurus izmanto, lai aprēķinātu gada uzraudzības maksu.

Gada uzraudzības maksu, kas jāmaksā katrai uzraudzītajai bankai vai banku grupai, nosaka, sadalot no katras kategorijas (nozīmīgajām vai mazāk nozīmīgajām bankām) iekasējamo summu starp atsevišķām bankām un banku grupām saskaņā ar to maksu noteicošajiem faktoriem.

Maksu noteicošie faktori saistīti ar bankas lielumu un riska profilu, t.sk. riska svērtajiem aktīviem, ko aprēķina attiecīgi pēc aktīvu kopējās vērtības un pēc kopējās riska pozīcijas. Attiecībā uz banku grupām tos aprēķina augstākajā konsolidācijas līmenī un tiem ir vienāds svērums.

Bankām vai banku grupām, kuras klasificētas kā mazāk nozīmīgas sakarā ar īpašiem apstākļiem, gada uzraudzības maksas aprēķinā izmantotā kopējo aktīvu vērtība nepārsniedz 30 mljrd. euro, t.i., lieluma kritērija robežvērtību, ko izmanto, novērtējot nozīmību.

Gan kopējo aktīvu, gan kopējo riska pozīciju apkopotie vidējie rādītāji kategoriju dalījumā publicēti ECB interneta vietnē.

Aprēķiniet maksas apmēru

Lielākajai daļai maksājuma veicēju nav jāiesniedz atsevišķas veidnes maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai, jo ECB izmantos finanšu pārskatu sniegšanas (FINREP) un vienoto ziņojumu sniegšanas (COREP) datus, kas iesniegti nacionālajām kompetentajām iestādēm.

Divu kategoriju bankām joprojām jāiesniedz maksu noteicošie faktori atsevišķa datu vākšanas procesa ietvaros: 1) grupām, kuras maksu aprēķinā neietver neiesaistītajās dalībvalstīs un trešajās valstīs esošo meitas uzņēmumu aktīvus un/vai riska darījumu apjomu; un 2) kredītiestāžu, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās dalībvalstīs, dibinātajām filiālēm, kuras veic uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs un uz kurām neattiecas ECB FINREP Regula.

Paziņojums par nodomu neuzrādīt VUM neiesaistīto kredītiestāžu filiāļu vai uzraudzīto grupu aktīvus un/vai riska pozīciju summas

Lai nodrošinātu raitu datu vākšanas procesa norisi, nepieciešams identificēt grupas, kurām ir meitasuzņēmumi, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās dalībvalstīs vai trešās valstīs, un kuras plāno neuzrādīt ar tiem saistītos aktīvus un/vai riska pozīcijas savos maksu noteicošajos faktoros.

Lai paziņotu ECB par nodomu neuzrādīt aktīvus, riska pozīciju summas vai abus, izstrādāts tiešsaistes process, ļaujot maksājuma veicējiem iesniegt ECB paziņojumus līdz attiecīgā gada 30. septembrim, lai ECB un nacionālās kompetentās iestādes zinātu, vai tiešsaistes portāla kontā tiks sniegti šīs grupas maksu noteicošo faktoru dati, izmantojot tālāk aprakstīto atsevišķo datu apkopošanas procesu.

Ja šāds paziņojums nav saņemts, tiek pieņemts, ka grupa nevēlas neuzrādīt VUM neiesaistītu meitasuzņēmumu daļu; šajā gadījumā tiks izmantoti ECB pieejamie FINREP/COREP dati.

Maksu noteicošo faktoru iesniegšana divām banku kategorijām, kurām tie jāiesniedz

Maksājuma veicējiem līdz 11. novembrim (vai, ja 11. novembris nav darbadiena, – līdz nākošās darbadienas beigām) jāiesniedz attiecīgajai kompetentajai iestādei maksu noteicošo faktoru dati.

Atsauces datums ir iepriekšējā gada 31. decembris, izņemot gadījumus, ja:

Komentāru sniegšanas periods visām iestādēm par maksu noteicošajiem faktoriem

ECB publicēs maksu noteicošos faktorus visām iestādēm vēlākais līdz nākamā uzraudzības maksas perioda 15. janvārim. Tad maksājuma veicēji 15 darbadienu laikā varēs iesniegt komentārus un/vai veikt datu labojumus. Pēc tam maksu noteicošo faktoru dati tiks izmantoti individuālo uzraudzības maksu aprēķināšanai. Izmantojot ECB sniegto kontaktinformāciju, maksājumu veicēji tiks informēti, kad maksu noteicošo faktoru dati ir pieejami pārbaudei un komentāru iesniegšanai.

Ja maksājuma veicējs neiesniedz maksu noteicošo faktoru datus vai ECB nav pieejami maksu noteicošo faktoru dati, vai maksājuma veicējs nav laikus iesniedzis aktualizētus datus vai datu labojumus, ECB izmanto pieejamo informāciju, lai noteiktu trūkstošos maksu noteicošos faktorus. Maksu noteicošo faktoru neiesniegšana uzskatāma par ECB Regulas par uzraudzības maksām pārkāpumu un var būt pamats sankcijām.

Jāatzīmē, ka FINREP un COREP datus, ko izmanto par pamatu uzraudzības maksu noteicošo faktoru noteikšanai, var mainīt retrospektīvi. Tomēr maksu iekasēšanas nolūkā pēc tam, kad dati izmantoti uzraudzības maksu aprēķināšanai attiecīgajam uzraudzības maksas periodam, turpmāki labojumi netiks ņemti vērā un netiks veikta uzraudzības maksu pārrēķināšana.

Bieži uzdotie jautājumi

Visas šīs sadaļas lapas

Trauksmes celšana