Menu

Maksu noteicošie faktori

Maksu noteicošie faktori ir dati par uzraudzīto banku vai banku grupu, kurus izmanto, lai aprēķinātu gada uzraudzības maksu.

Gada uzraudzības maksu, kas jāmaksā katrai uzraudzītajai bankai vai banku grupai, nosaka, sadalot no katras kategorijas (nozīmīgajām vai mazāk nozīmīgajām bankām) iekasējamo summu starp atsevišķām bankām un banku grupām saskaņā ar to maksu noteicošajiem faktoriem.

Maksu noteicošie faktori saistīti ar bankas lielumu un riska profilu, t.sk. riska svērtajiem aktīviem, ko aprēķina attiecīgi pēc aktīvu kopējās vērtības un pēc kopējās riska pozīcijas. Attiecībā uz banku grupām tos aprēķina augstākajā konsolidācijas līmenī un tiem ir vienāds svērums.

Bankām vai banku grupām, kuras klasificētas kā mazāk nozīmīgas sakarā ar īpašiem apstākļiem, gada uzraudzības maksas aprēķinā izmantotā kopējo aktīvu vērtība nepārsniedz 30 mljrd. euro, t.i., lieluma kritērija robežvērtību, ko izmanto, novērtējot nozīmību.

Visu kopējo aktīvu summu un visu kopējo riska pozīciju summu kategoriju dalījumā publicē ECB interneta vietnē.

Aprēķiniet maksas apmēru

Lielākajai daļai maksājuma veicēju nav jāiesniedz atsevišķas veidnes maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai, jo ECB izmantos finanšu pārskatu sniegšanas (FINREP) un vienoto ziņojumu sniegšanas (COREP) datus, kas iesniegti valstu kompetentajām iestādēm (VKI).

Divu kategoriju bankām joprojām jāiesniedz maksu noteicošie faktori, izmantojot atsevišķu datu vākšanas procesu: 1) grupām, kuras maksu aprēķinā neietver neiesaistītajās dalībvalstīs un trešajās valstīs esošo meitas uzņēmumu aktīvus un/vai riska darījumu apjomu; un 2) kredītiestāžu, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās dalībvalstīs, dibinātajām filiālēm, kuras veic uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs un uz kurām neattiecas ECB FINREP Regula.

Paziņojums par nodomu izslēgt VUM neiesaistītu kredītiestāžu filiāļu vai uzraudzīto grupu aktīvus un/vai riska darījumu apjomu

Lai nodrošinātu raitu datu vākšanas procesa norisi, nepieciešams identificēt, kuras grupas ar meitasuzņēmumiem, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās dalībvalstīs vai trešās valstīs, plāno izslēgt no maksu noteicošajiem faktoriem ar tiem saistītos aktīvus un/vai riska darījumu apjomus.

Lai paziņotu ECB par nodomu izslēgt aktīvus, riska darījumu apjomu vai tos abus, tiek izstrādāts tiešsaistes process, par ko maksājuma veicējiem tiks paziņots, kad tas būs pieejams. Ja vēlaties izslēgt aktīvus un/vai riska darījumu apjomu, lūdzam aizpildīt paziņojuma veidlapu un nosūtīt to e-pastā uz adresi SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Paziņojums jānosūta ECB līdz attiecīgā gada 30. septembrim, lai ECB un VKI zinātu, vai tiks sniegti grupas maksu noteicošo faktoru dati, izmantojot tālāk aprakstīto atsevišķo datu apkopošanas procesu.

Ja šāds paziņojums nav saņemts, tiek pieņemts, ka grupa nevēlas atskaitīt VUM neiesaistītu meitasuzņēmumu daļu; šajā gadījumā tiks atkārtoti izmantoti ECB pieejamie FINREP/COREP dati.

Paziņojums par nodomu izslēgt maksu noteicošos faktorus

Maksu noteicošo faktoru iesniegšana tām divām banku kategorijām, kurām tie jāiesniedz

Maksājuma veicējiem līdz 11. novembrim (vai, ja 11. novembris nav darbadiena, – līdz nākošās darbadienas beigām) jāiesniedz attiecīgās valsts kompetentajai iestādei maksu noteicošo faktoru dati.

Atsauces datums ir iepriekšējā gada 31. decembris, izņemot gadījumus, ja:

  • uzraudzītā iestāde sniedz gada pārskatus, t.sk. konsolidētos gada pārskatus, pamatojoties uz pārskata gadu, kas atšķiras no kalendārā gada – šajā gadījumā pārskata datums uzraudzības maksu noteicošajiem faktoriem ir tā pārskata gada beigas, kas ietilpst iepriekšējā uzraudzības maksas periodā;
  • uzraudzītā iestāde vai grupa ir izveidota pēc ba) vai bb) apakšpunktā norādītā attiecīgā atsauces datuma, bet pirms dotā uzraudzības maksas perioda 1. oktobra, un līdz ar to nav pieejami maksu noteicošie faktori ar minēto pārskata datumu; šādā gadījumā maksu noteicošo faktoru pārskata datums ir tā ceturkšņa beigas, kas ir vistuvāk attiecīgajam ba) vai bb) apakšpunktā norādītajam pārskata datumam.

Komentāru sniegšanas periods visām iestādēm par maksu noteicošajiem faktoriem

ECB publicēs maksu noteicošos faktorus visām iestādēm līdz nākamā uzraudzības maksas perioda 15. janvārim. Pēc tam maksājuma veicēji 15 darbadienu laikā varēs iesniegt komentārus un/vai veikt datu labojumus. Pēc tam maksu noteicošo faktoru dati tiks izmantoti individuālo uzraudzības maksu aprēķināšanai. Izmantojot ECB sniegto kontaktinformāciju, maksājumu veicēji tiks informēti, kad maksu noteicošo faktoru dati ir pieejami pārbaudei un komentāru iesniegšanai.

Ja maksājuma veicējs neiesniedz maksu noteicošo faktoru datus vai ECB nav pieejami maksu noteicošo faktoru dati, vai maksājuma veicējs nav laikus iesniedzis aktualizētus datus vai datu labojumus, ECB izmanto pieejamo informāciju, lai noteiktu trūkstošos maksu noteicošos faktorus. Maksu noteicošo faktoru neiesniegšana uzskatāma par ECB Regulas par uzraudzības maksām pārkāpumu un var būt pamats sankcijām.

Jāatzīmē, ka FINREP un COREP datus, ko izmanto par pamatu uzraudzības maksu noteicošo faktoru noteikšanai, var mainīt retrospektīvi. Tomēr maksu iekasēšanas nolūkā pēc tam, kad dati izmantoti uzraudzības maksu aprēķināšanai attiecīgajam uzraudzības maksas periodam, turpmāki labojumi netiks ņemti vērā un netiks veikta uzraudzības maksu pārrēķināšana.

Bieži uzdotie jautājumi