Czynniki warunkujące wysokość opłaty

Czynniki warunkujące wysokość opłaty to dane o nadzorowanym banku lub grupie bankowej, na podstawie których oblicza się wysokość rocznej opłaty nadzorczej.

Wysokość opłaty przypadającej na poszczególne nadzorowane banki (lub grupy bankowe) określa się przez przypisanie do każdego z nich części łącznych rocznych kosztów nadzoru dla danej kategorii instytucji – tj. istotnych lub mniej istotnych – na podstawie czynników warunkujących wysokość opłaty.

Czynniki te odnoszą się do wielkości i profilu ryzyka banku (w tym wielkości aktywów ważonych ryzykiem), mierzonych jako – odpowiednio – łączna wartość aktywów (aktywa ogółem) i łączna kwota ekspozycji na ryzyko. W przypadku grup bankowych oba czynniki warunkujące wysokość opłaty mają równą wagę i oblicza się je na najwyższym szczeblu konsolidacji.

Rozporządzenie EBC w sprawie opłat nadzorczych

Do obliczania rocznej opłaty nadzorczej dla banków i grup bankowych, które zostały uznane za mniej istotne z powodu szczególnych okoliczności, stosuje się górną granicę wartości aktywów ogółem wynoszącą 30 mld euro, czyli tyle samo, co kryterium wielkości stosowane przy ocenie istotności banków.

Rozporządzenie w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego: art. 6 ust. 4

Rozporządzenie ramowe w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego: art. 70 i 71

Suma wartości aktywów ogółem i łącznych kwot ekspozycji na ryzyko wszystkich podmiotów ponoszących opłatę jest podana na stronie internetowej EBC.

Szacowanie opłaty nadzorczej

Przekazywanie danych o czynnikach warunkujących wysokość opłaty

Podmioty ponoszące opłatę przekazują odpowiedniemu krajowemu organowi nadzoru dane o czynnikach warunkujących wysokość opłaty do 1 lipca (lub do następnego dnia roboczego, jeśli 1 lipca to dzień wolny od pracy), według stanu na 31 grudnia poprzedniego roku.

Gdy EBC zakończy weryfikację danych o czynnikach warunkujących wysokość opłaty, każdy z podmiotów ponoszących opłatę może w terminie pięciu dni roboczych zgłosić uwagi, gdyby uznał te dane za nieprawidłowe. Następnie na podstawie tych czynników oblicza się indywidualne opłaty nadzorcze. Podmioty ponoszące opłatę otrzymują informację o udostępnieniu danych na adres kontaktowy przekazany do EBC.

Jeśli podmiot ponoszący opłatę nie przekaże danych, EBC samodzielnie obliczy brakujące czynniki na podstawie dostępnych informacji. Nieprzekazanie danych o czynnikach warunkujących wysokość opłaty stanowi naruszenie rozporządzenia EBC w sprawie opłat nadzorczych i może skutkować nałożeniem na bank sankcji.

Częste pytania