Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Czynniki warunkujące wysokość opłaty

Czynniki warunkujące wysokość opłaty to dane o nadzorowanym banku lub grupie bankowej będące podstawą obliczenia rocznej opłaty nadzorczej.

Wysokość opłaty przypadającej na poszczególne nadzorowane banki lub grupy bankowe określa się przez przypisanie do każdego z nich części łącznych rocznych kosztów nadzoru dla danej kategorii instytucji – istotnych lub mniej istotnych – na podstawie czynników warunkujących wysokość opłaty.

Te czynniki odnoszą się do wielkości i profilu ryzyka banku (w tym aktywów ważonych ryzykiem), których miarą są – odpowiednio – wartość aktywów ogółem i łączna kwota ekspozycji na ryzyko. W przypadku grup bankowych oba czynniki oblicza się na najwyższym poziomie konsolidacji i nadaje im równą wagę.

W przypadku banków i grup bankowych, które zostały uznane za mniej istotne z powodu szczególnych okoliczności, przy obliczaniu rocznej opłaty nadzorczej stosuje się ten sam próg wartości aktywów ogółem co przy ocenie istotności, czyli 30 mld euro.

Zagregowane średnie wartości aktywów ogółem i łącznych kwot ekspozycji na ryzyko w podziale na kategorie podmiotów są ogłaszane na stronie internetowej EBC.

Szacowanie opłaty nadzorczej

Większość podmiotów podlegających opłacie nie musi zgłaszać na osobnych formularzach czynników warunkujących jej wysokość, ponieważ EBC będzie wykorzystywać posiadane dane nadzorcze ze sprawozdań w zakresie informacji finansowych (FINREP) i sprawozdań dotyczących funduszy własnych oraz wymogów w zakresie funduszy własnych (COREP), przekazywanych za pośrednictwem właściwych organów krajowych.

Są jednak dwie kategorie banków, które muszą nadal osobno przekazywać czynniki warunkujące wysokość opłaty: (a) grupy, które dokonują wyłączenia kwoty aktywów lub kwoty ekspozycji na ryzyko swoich spółek zależnych z siedzibą w nieuczestniczących państwach członkowskich, oraz (b) oddziały ustanowione w uczestniczących państwach członkowskich przez instytucje kredytowe mające siedzibę w nieuczestniczącym państwie członkowskim, które nie podlegają przepisom rozporządzenia EBC w sprawie FINREP.

Powiadomienie o zamiarze wyłączenia przez nadzorowane grupy kwoty aktywów lub kwoty ekspozycji na ryzyko spółek zależnych nieobjętych SSM

Dla zapewnienia sprawnego przebiegu poboru opłat należy ustalić, które grupy mające jednostki zależne ustanowione w nieuczestniczącym państwie członkowskim lub państwie trzecim zamierzają wyłączyć kwoty ich aktywów lub ekspozycji na ryzyko z czynników warunkujących wysokość opłaty.

Na potrzeby informowania EBC o zamiarze wyłączenia kwoty aktywów, kwoty ekspozycji na ryzyko lub obu tych kwot powstała procedura internetowa, która umożliwia podmiotom ponoszącym opłatę przekazanie do EBC odnośnego powiadomienia przez konto w portalu. Powiadomienie powinno wpłynąć do 30 września danego roku, żeby EBC i właściwe organy krajowe wiedziały, czy spodziewać się, że grupy będą im przekazywać dane o czynnikach warunkujących opłaty w ramach odrębnej procedury, opisanej poniżej.

Jeżeli takie powiadomienie nie wpłynie, przyjmuje się, że dana grupa nie zamierza odliczać kwot przypadających na spółki zależne nieobjęte SSM, w związku z czym EBC wykorzysta do obliczenia opłaty posiadane dane ze sprawozdań FINREP lub COREP.

Przekazywanie danych o czynnikach warunkujących wysokość opłaty przez dwie kategorie podmiotów, które muszą je zgłaszać

Podmioty ponoszące opłatę powinny przekazać dane o czynnikach warunkujących wysokość opłaty swojemu właściwemu organowi krajowemu do 11 listopada (a jeśli 11 listopada to dzień wolny od pracy – do następnego dnia roboczego).

Dane należy podać według stanu na 31 grudnia poprzedniego roku, chyba że:

Okres na zgłaszanie uwag do czynników warunkujących wysokość opłaty – dla wszystkich podmiotów

Dane o czynnikach warunkujących wysokość opłaty zostaną ogłoszone przez EBC najpóźniej 15 stycznia następnego okresu objętego opłatą. Od tego momentu podmioty ponoszące opłatę będą mieć 15 dni roboczych na zgłoszenie uwag lub skorygowanie danych. Następnie na podstawie tych czynników zostaną obliczone indywidualne opłaty nadzorcze. Do powiadomienia podmiotów ponoszących opłatę o udostępnieniu czynników warunkujących jej wysokość zostaną wykorzystane dane kontaktowe przekazane do EBC.

Jeśli podmiot ponoszący opłatę nie przekaże danych o tych czynnikach, jeśli EBC nie będzie dysponować którymś z czynników lub jeśli podmiot ponoszący opłatę nie złoży zrewidowanych danych, zmian i korekt w wyznaczonym czasie, EBC ustali brakujące czynniki na podstawie dostępnych informacji. Nieprzekazanie danych o czynnikach warunkujących wysokość opłaty stanowi naruszenie rozporządzenia EBC w sprawie opłat nadzorczych i może skutkować nałożeniem na bank sankcji.

Należy podkreślić, że dane ze sprawozdań FINREP i COREP, będące podstawą określania czynników warunkujących wysokość opłaty, mogą być wstecznie korygowane. Jednak odkąd te dane zostaną użyte do naliczenia opłaty nadzorczej za dany okres, ich ewentualne przyszłe zmiany nie będą już uwzględniane na potrzeby tego procesu i opłaty nie zostaną przeliczone.

Częste pytania

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości