Avgiftsfaktorer

Avgiftsfaktorer är uppgifter om en bank eller bankgrupp under tillsyn som används för att beräkna den årliga tillsynsavgiften.

Den årliga tillsynsavgift som varje bank eller bankgrupp under tillsyn ska betala fastställs genom att fördela de totala årskostnaderna för varje kategori, betydande eller mindre betydande, på de enskilda bankerna och bankgrupperna baserat på deras “avgiftsfaktorer”.

Avgiftsfaktorerna avser en banks storlek och riskprofil, inbegripet riskvägda tillgångar, som mäts mot tillgångarnas totala värde respektive den totala riskexponeringen. När det gäller bankgrupper, beräknas de på högsta konsolideringsnivå och viktas lika.

ECB:s förordning om tillsynsavgifter

För beräkningen av den årliga tillsynsavgiften räknas de sammanlagda tillgångarna för banker eller bankgrupper som betecknas som mindre betydande på grund av “särskilda omständigheter” endast upp till ett högsta värde av 30 miljarder euro, dvs. det tröskelvärde som angetts som kriterium för att bedöma betydelse.

SSM-förordningen: Artikel 6.4

Ramförordningen om SSM: Artikel 70 och 71

Summan av alla avgiftsskyldigas sammanlagda tillgångar och summan av alla avgiftsskyldigas totala riskexponering offentliggörs på ECB:s webbplats.

Gör en uppskattning av din avgift

Inlämning av avgiftsfaktorerna

Avgiftsskyldiga ska lämna in årliga avgiftsfaktorer till sin nationella tillsynsmyndighet senast den 1 juli varje år eller nästa bankdag om den 1 juli är en helg, med den 31 december året före som referensdatum.

När ECB har slutfört uppgifterna om avgiftsfaktorer får varje avgiftsskyldig fem arbetsdagar på sig att inkomma med synpunkter om de anser att dessa uppgifter är felaktiga. Därefter kommer avgiftsfaktorerna att användas för att beräkna de enskilda tillsynsavgifterna. När uppgifterna om avgiftsfaktorerna finns tillgängliga för kommentarer meddelas de avgiftsskyldiga om detta genom de kontaktuppgifter som lämnats till ECB.

Om en avgiftsskyldig inte tillhandahåller uppgifterna om avgiftsfaktorer kommer ECB att fastställa avgiftsfaktorerna själv, baserat på den information som finns tillgänglig. Om avgiftsfaktorer inte tillhandahålls så betraktas detta som en överträdelse mot ECB:s förordning om tillsynsavgifter och kan det medföra att sanktioner vidtas.

Vanliga frågor