Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Avgiftsfaktorer

Avgiftsfaktorer är uppgifter om en bank eller bankgrupp under tillsyn som används för att beräkna den årliga tillsynsavgiften.

Den årliga tillsynsavgift som varje bank eller bankgrupp under tillsyn ska betala fastställs genom att fördela de totala årskostnaderna för varje kategori, betydande eller mindre betydande, på de enskilda bankerna och bankgrupperna baserat på deras ”avgiftsfaktorer”.

Avgiftsfaktorerna avser en banks storlek och riskprofil, inbegripet riskvägda tillgångar, som mäts enligt tillgångarnas totala värde respektive den totala riskexponeringen. Vad gäller bankgrupper beräknas de på högsta konsolideringsnivå och viktas lika.

Vid beräkning av den årliga tillsynsavgiften för banker eller bankgrupper som klassificerats som mindre betydande på grund av “särskilda omständigheter” räknas de sammanlagda tillgångarna endast upp till ett högsta värde av 30 miljarder euro, dvs. det tröskelvärde som angetts som kriterium för att bedöma betydelse.

De aggregerade genomsnitten av såväl tillgångar som total riskexponering per kategori offentliggörs på ECB:s webbplats.

Gör en uppskattning av din avgift

Majoriteten av avgiftsskyldiga behöver inte lämna in separata mallar för insamling av avgiftsfaktorer eftersom ECB kommer att återanvända tillsynsdata från finansiell rapportering (Finrep) och rapportering om kapitaltäckning (Corep) som rapporterats via nationella behöriga myndigheter.

Två kategorier av banker måste fortfarande lämna sina avgiftsfaktorer via en separat datainsamling: i) grupper som exkluderar tillgångar och/eller riskexponeringsbelopp i dotterbolag som är etablerade i icke-deltagande medlemsstater, och ii) filialer etablerade i deltagande medlemsstater av kreditinstitut som är etablerade i icke-deltagande medlemsstater vilka inte omfattas av ECB:s Finrep-förordning.

Underrättelse om avsikt att exkludera tillgångar och/eller riskexponeringsbelopp för dotterbolag till grupper under tillsyn där dessa dotterbolag är etablerade i medlemsstater som inte deltar i SSM

För en smidig datainsamling är det nödvändigt att fastställa vilka grupper med dotterbolag etablerade i icke-deltagande medlemsstater eller tredjeland som avser att exkludera relaterade tillgångar och/eller riskexponeringsbelopp från sina avgiftsfaktorer.

För att underrätta ECB om avsikten att exkludera tillgångar, riskexponeringsbelopp eller bådadera har ett onlineförfarande inrättats. Genom detta förfarande kan avgiftsskyldiga anmäla detta via kontot på webbportalen.

Anmälan ska vara ECB tillhanda senast den 30 september det år anmälan gäller så att ECB och de nationella behöriga myndigheterna vet om de kan förvänta sig att erhålla uppgifter om avgiftsfaktorer från gruppen via den separata insamlingsprocess som beskrivs nedan.

Om ingen sådan anmälan inkommer antas att gruppen inte vill dra av bidrag för dotterbolag utanför SSM och Corep- och Finrepdata kommer att återanvändas.

Inlämning av avgiftsfaktorer för de två kategorier som berörs

Avgiftsskyldiga ska lämna in årliga avgiftsfaktorer till sina nationella behöriga myndigheter senast den 11 november, eller följande affärsdag om den 11 november inte är en arbetsdag.

Referensdatum är den 31 december föregående år, förutom i följande fall:

Kommentarsperiod för avgiftsfaktorer för alla enheter

ECB kommer att publicera uppgifter om avgiftsfaktorer för alla enheter senast den 15 januari följande avgiftsperiod. Avgiftsskyldiga har 15 arbetsdagar på sig att lämna kommentarer eller ändra uppgifter. Därefter kommer avgiftsfaktorerna att användas för att beräkna de enskilda tillsynsavgifterna. När uppgifterna om avgiftsfaktorerna finns tillgängliga för kommentarer meddelas de avgiftsskyldiga om detta genom de kontaktuppgifter som lämnats till ECB.

Om en avgiftsskyldig inte tillhandahåller uppgifterna om avgiftsfaktorer, eller om en avgiftsfaktor inte är tillgänglig för ECB, eller om den avgiftsskyldige inte i tid har lämnat in reviderade eller ändrade uppgifter, kommer ECB att fastställa de avgiftsfaktorer som saknas baserat på tillgänglig information. Om avgiftsfaktorer inte tillhandahålls, betraktas detta som en överträdelse mot ECB:s förordning om tillsynsavgifter och kan det medföra att sanktioner vidtas.

Noteras bör att Corep- och Finrep-data som ligger till grund för att fastställa avgiftsfaktorer kan ändras retroaktivt. Vad gäller avgifter gäller att när data väl har använts för beräkning av tillsynsavgiften för en avgiftsperiod kan inga ändringar beaktas och inga omberäkningar göras.

Vanliga frågor

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning