Valvontamaksutekijät

Valvontamaksutekijät ovat pankkikohtaisia tietoja, joiden pohjalta määritetään kunkin pankin tai pankkiryhmittymän vuosittainen valvontamaksu.

Vuosittaiset valvontamaksut määritetään merkittävien ja vähemmän merkittävien pankkien ryhmissä erikseen siten, että vuosittaiset kokonaiskustannukset jaetaan ryhmän pankkien ja pankkiryhmittymien kesken niiden valvontamaksutekijöiden mukaisessa suhteessa.

Valvontamaksutekijät liittyvät pankin kokoon sekä muun muassa riskipainotetuista saamisista muodostuvaan riskiprofiiliin. Pankin koon mittarina ovat sen kokonaisvarat ja riskiprofiilin mittarina kokonaisriski. Kokonaisvarat ja kokonaisriski lasketaan valvottavan pankkiryhmän korkeimmalla konsolidointitasolla. Molemmilla on yhtä suuri painoarvo.

EKP:n asetus valvontamaksuista

Jos pankki tai pankkiryhmittymä katsotaan vähemmän merkittäväksi ”erityisten olosuhteiden” perusteella, sen kokonaisvaroista otetaan vuosittaista valvontamaksua määritettäessä huomioon enintään 30 miljardia euroa.

YVM-asetus: artiklan 6 kohta 4

YVM-kehysasetus: artiklat 70 ja 71

Kaikkien valvontamaksuvelvollisten yhteenlasketut kokonaisvarat ja yhteenlasketut kokonaisriskit julkaistaan EKP:n verkkosivuilla.

Valvontamaksun arvioiminen

Valvontamaksutekijöiden ilmoittaminen

Valvontamaksuvelvollisten on ilmoitettava valvontamaksutekijät sijaintimaansa kansalliselle valvontaviranomaiselle vuosittain 1.7. mennessä (tai seuraavana pankkipäivänä, jos 1.7. ei ole pankkipäivä). Toimitettavat tiedot ovat aina edellisvuoden joulukuun 31. päivältä.

Kun EKP on käsitellyt pankin tai pankkiryhmittymän valvontamaksutekijöitä koskevat tiedot ja ne tulevat nähtäville valvontamaksujärjestelmän verkkopalveluun, valvontamaksuvelvollinen saa EKP:ltä asiasta ilmoituksen antamaansa sähköpostiosoitteeseen. Valvontamaksuvelvollisella on viisi työpäivää aikaa esittää huomautuksia, jos se katsoo, että tiedoissa on virheitä. Sen jälkeen pankin valvontamaksut lasketaan valvontamaksutekijöiden pohjalta.

Jos valvontamaksuvelvollinen jättää valvontamaksutekijöitä koskevat tiedot toimittamatta, EKP määrittää valvontamaksutekijät muiden käytettävissä olevien tietojen perusteella. Tietojen toimittamatta jättäminen katsotaan EKP:n valvontamaksuasetuksen rikkomiseksi, ja siitä saattaa aiheutua seuraamuksia.

Vastauksia kysymyksiin