Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Valvontamaksutekijät

Valvontamaksutekijät ovat pankkikohtaisia tietoja, joiden pohjalta määritetään kunkin pankin tai pankkiryhmän vuotuinen valvontamaksu.

Vuotuiset valvontamaksut määritetään merkittävien ja vähemmän merkittävien pankkien luokissa erikseen siten, että vuosittaiset kokonaiskustannukset jaetaan kummassakin luokassa pankkien ja pankkiryhmien kesken niiden valvontamaksutekijöiden mukaisessa suhteessa.

Valvontamaksutekijät liittyvät pankin kokoon sekä muun muassa riskipainotetuista saamisista muodostuvaan riskiprofiiliin. Pankin koon mittarina ovat sen kokonaisvarat ja riskiprofiilin mittarina sen kokonaisriski. Kokonaisvarat ja kokonaisriski lasketaan valvottavan pankkiryhmän korkeimmalla konsolidointitasolla. Molemmilla on yhtä suuri painoarvo.

Jos pankki tai pankkiryhmä katsotaan vähemmän merkittäväksi ”erityisten olosuhteiden” perusteella, sen kokonaisvaroista otetaan vuotuista valvontamaksua määritettäessä huomioon enintään 30 miljardia euroa.

EKP:n verkkosivuilla julkaistaan niin kokonaisvarojen kuin kokonaisriskien yhteenlasketut keskiarvot sekä merkittävien että vähemmän merkittävien pankkien/pankkiryhmien luokissa.

Valvontamaksun suuruus

Valtaosan valvontamaksuvelvollisista ei tarvitse toimittaa valvontamaksutekijöitä erillisillä lomakkeilla, sillä EKP käyttää laskennan pohjana toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kautta saamiaan taloudellisen informaation raportoinnin (FINREP) ja vakavaraisuusraportoinnin (COREP) tietoja.

Valvontamaksutekijät kerätään pankeilta erikseen vain, jos i) pankkiryhmä jättää yhteiseen pankkivalvontaan osallistumattomissa jäsenvaltioissa sijaitsevien tytäryhtiöidensä varat valvontamaksutekijöidensä laskennan ulkopuolelle, tai ii) yhteiseen pankkivalvontaan osallistumattomaan jäsenvaltioon sijoittautunut luottolaitos on perustanut yhteiseen pankkivalvontaan osallistuvaan maahan sivuliikkeen, johon ei sovelleta EKP:n FINREP-asetusta.

Pankkiryhmän ilmoitus aikomuksesta määrittää valvontamaksutekijät ilman yhteiseen pankkivalvontaan osallistumattomissa maissa sijaitsevien tytäryhtiöiden varoja ja/tai riskejä

Jotta tiedot voidaan kerätä mahdollisimman vaivattomasti, EKP:n on selvitettävä, mitkä pankkiryhmät eivät aio sisällyttää valvontamaksutekijöihinsä yhteiseen pankkivalvontaan osallistumattomiin maihin sijoittautuneiden tytäryhtiöiden varoja ja/tai riskejä.

EKP on luonut tätä tarkoitusta varten sähköisen prosessin, eli vastedes valvontamaksuvelvolliset voivat tehdä ilmoituksen valvontajärjestelmän verkkopalvelussa aina syyskuun loppuun mennessä, jotta EKP ja toimivaltaiset kansalliset viranomaiset tietävät, toimittaako kyseinen pankkiryhmä valvontamaksutekijänsä erillisillä lomakkeilla.

Jos EKP ei saa ilmoitusta, se olettaa, että pankkiryhmä ei halua vähentää tiedoistaan pankkivalvontaan osallistumattomiin maihin sijoittautuneiden tytäryhtiöiden tietoja. Tällöin EKP käyttää FINREP/COREP-tietoja.

Valvontamaksutekijöiden ilmoittaminen erikseen

Valvontamaksuvelvollisten on ilmoitettava valvontamaksutekijät sijaintimaansa kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle vuosittain 11.11. mennessä (tai seuraavana pankkipäivänä, jos 11.11. ei ole pankkipäivä).

Toimitettavat tiedot ovat edellisvuoden lopun tietoja, paitsi jos

Valvontamaksutekijöitä koskeva kommentointiaika (kaikilla pankeilla)

EKP ilmoittaa pankeille näiden valvontamaksutekijöitä koskevat tiedot seuraavalla maksukaudella 15.1. mennessä. Tiedot lähetetään valvontamaksuvelvollisen verkkopalvelussa ilmoittamaan osoitteeseen. Sen jälkeen valvontamaksuvelvollisella on 15 arkipäivää aikaa esittää kommentteja tai muuttaa tietojaan. Kommentointiajan jälkeen pankin valvontamaksu lasketaan valvontamaksutekijöiden pohjalta.

Jos valvontamaksuvelvollinen jättää valvontamaksutekijöitä koskevat tiedot toimittamatta, jos jokin valvontamaksutekijöistä ei ole EKP:n tiedossa tai jos valvontamaksuvelvollinen ei ole toimittanut tarkistettuja, muutettuja tai korjattuja tietoja ajoissa, EKP määrittää puuttuvat valvontamaksutekijät muiden käytettävissä olevien tietojen perusteella. Tietojen toimittamatta jättäminen katsotaan EKP:n valvontamaksuasetuksen rikkomiseksi, ja siitä saattaa aiheutua seuraamuksia.

Valvontamaksutekijöiden määrittämisessä käytettyihin FINREP- ja COREP-tietoihin voi tulla myöhemmin muutoksia. Ne eivät kuitenkaan johda valvontamaksun uudelleenlaskentaan.

Vastauksia kysymyksiin

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä