Menu

Valvontamaksutekijät

Valvontamaksutekijät ovat pankkikohtaisia tietoja, joiden pohjalta määritetään kunkin pankin tai pankkiryhmän vuotuinen valvontamaksu.

Vuotuiset valvontamaksut määritetään merkittävien ja vähemmän merkittävien pankkien luokissa erikseen siten, että vuosittaiset kokonaiskustannukset jaetaan kummassakin luokassa pankkien ja pankkiryhmien kesken niiden valvontamaksutekijöiden mukaisessa suhteessa.

Valvontamaksutekijät liittyvät pankin kokoon sekä muun muassa riskipainotetuista saamisista muodostuvaan riskiprofiiliin. Pankin koon mittarina ovat sen kokonaisvarat ja riskiprofiilin mittarina sen kokonaisriski. Kokonaisvarat ja kokonaisriski lasketaan valvottavan pankkiryhmän korkeimmalla konsolidointitasolla. Molemmilla on yhtä suuri painoarvo.

Jos pankki tai pankkiryhmä katsotaan vähemmän merkittäväksi ”erityisten olosuhteiden” perusteella, sen kokonaisvaroista otetaan vuotuista valvontamaksua määritettäessä huomioon enintään 30 miljardia euroa.

EKP:n verkkosivuilla julkaistaan yhteenlasketut kokonaisvarat ja yhteenlasketut kokonaisriskit sekä merkittävien että vähemmän merkittävien pankkien/pankkiryhmien luokissa.

Valvontamaksun suuruus

Valtaosan valvontamaksuvelvollisista ei tarvitse toimittaa valvontamaksutekijöitä erillisillä lomakkeilla, sillä EKP käyttää laskennan pohjana toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kautta saamiaan taloudellisen informaation raportoinnin (FINREP) ja vakavaraisuusraportoinnin (COREP) tietoja.

Valvontamaksutekijät kerätään pankeilta erikseen vain, jos i) pankkiryhmä jättää yhteiseen valvontamekanismiin osallistumattomissa jäsenvaltioissa sijaitsevien tytäryhtiöidensä varat valvontamaksutekijöidensä laskennan ulkopuolelle, tai ii) valvontamekanismiin osallistumattomaan jäsenvaltioon sijoittautunut luottolaitos on perustanut valvontamekanismiin osallistuvaan jäsenvaltioon sivuliikkeen, johon ei sovelleta EKP:n FINREP-asetusta.

Pankkiryhmän ilmoitus aikomuksesta määrittää valvontamaksutekijät ilman valvontamekanismin ulkopuolisissa jäsenvaltioissa sijaitsevien tytäryhtiöiden varoja ja/tai riskejä

Jotta tiedot voidaan kerätä mahdollisimman vaivattomasti, EKP:n on selvitettävä, mitkä pankkiryhmät eivät aio sisällyttää valvontamaksutekijöihinsä valvontamekanismin tai EU:n ulkopuolisiin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden tytäryhtiöiden varoja ja/tai riskejä.

EKP luo tätä tarkoitusta varten sähköisen prosessin, josta tiedotetaan valvontamaksuvelvollisille sen valmistuttua. Prosessin valmistumiseen saakka ilmoitukset aikeista jättää tytäryhtiöiden varat ja/tai riskit valvontamaksutekijöissä huomioimatta tehdään sähköpostitse ilmoituslomakkeella, joka lähetetään osoitteeseen SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Aikeista pyydetään ilmoittamaan EKP:lle aina syyskuun loppuun mennessä, jotta EKP ja toimivaltaiset kansalliset viranomaiset tietävät, toimittaako kyseinen pankkiryhmä valvontamaksutekijänsä erillisillä lomakkeilla.

Jos EKP ei saa ilmoitusta, se olettaa, että pankkiryhmä ei halua vähentää tiedoistaan valvontamekanismin ulkopuolisiin maihin sijoittautuneiden tytäryhtiöiden tietoja. Tällöin EKP käyttää FINREP/COREP-tietoja.

Ilmoitus aikomuksesta jättää tytäryhtiöt huomiotta valvontamaksutekijöissä

Valvontamaksutekijöiden ilmoittaminen erikseen

Valvontamaksuvelvollisten on ilmoitettava valvontamaksutekijät sijaintimaansa kansalliselle valvontaviranomaiselle vuosittain 11.11. mennessä (tai seuraavana pankkipäivänä, jos 11.11. ei ole pankkipäivä).

Toimitettavat tiedot ovat edellisvuoden lopun tietoja, paitsi jos

  • valvottavan pankin tai pankkiryhmän (konsolidoidun) tilinpäätöksen perustana ei ole kalenterivuosi, jolloin valvontamaksutekijät toimitetaan edellisellä valvontamaksukaudella päättyneen tilikauden viimeiseltä päivältä
  • valvottava pankki tai pankkiryhmä on perustettu valvontamaksukaudella viitepäivämäärien jälkeen mutta ennen 1.10., eli valvontamaksutekijöitä ei ole saatavilla viitepäivämäärältä. Tällöin valvontamaksutekijöinä toimitetaan lähimmän vuosineljänneksen lopun tiedot.

Valvontamaksutekijöitä koskeva kommentointiaika (kaikilla pankeilla)

EKP julkaisee kaikkien pankkien valvontamaksutekijöitä koskevat tiedot seuraavalla maksukaudella 15.1. mennessä. Valvontamaksuvelvollisilla on sen jälkeen 15 arkipäivää aikaa esittää kommentteja tai muuttaa tietojaan. EKP lähettää tiedon valvontamaksuvelvollisen verkkopalvelussa ilmoittamaan osoitteeseen, kun valvontamaksutekijöitä koskevat tiedot ovat kommentoitavissa. Kommentointiajan jälkeen pankin valvontamaksu lasketaan valvontamaksutekijöiden pohjalta.

Jos valvontamaksuvelvollinen jättää valvontamaksutekijöitä koskevat tiedot toimittamatta, jos jokin valvontamaksutekijöistä ei ole EKP:n tiedossa tai jos valvontamaksuvelvollinen ei ole toimittanut tarkistettuja, muutettuja tai korjattuja tietoja ajoissa, EKP määrittää puuttuvat valvontamaksutekijät muiden käytettävissä olevien tietojen perusteella. Tietojen toimittamatta jättäminen katsotaan EKP:n valvontamaksuasetuksen rikkomiseksi, ja siitä saattaa aiheutua seuraamuksia.

Valvontamaksutekijöiden määrittämisessä käytettyihin FINREP- ja COREP-tietoihin voi tulla myöhemmin muutoksia. Ne eivät kuitenkaan johda valvontamaksun uudelleenlaskentaan.

Vastauksia kysymyksiin