Faktori naknade

Faktori naknade su podatci o nadziranoj banci ili bankovnoj grupi koji se upotrebljavaju za izračun godišnje naknade za nadzor.

Godišnja naknada za nadzor koju plaća svaka nadzirana banka ili bankovna grupa određuje se tako što se ukupni godišnji troškovi za svaku kategoriju (značajne ili manje značajne banke) raspodjeljuju na pojedinačne banke na temelju njihovih »faktora naknade«.

Faktori naknade odnose se na veličinu banke i njezin profil rizika, uključujući imovinu ponderiranu rizikom, a mjere se ukupnom vrijednošću imovine i ukupnom izloženošću riziku. Kad je riječ o bankovnim grupama, izračunavaju se na najvišoj razini konsolidacije i imaju jednaku težinu.

Uredba ESB-a o naknadama za nadzor

Za izračun godišnje naknade za nadzor za banke i bankovne grupe koje su svrstane među manje značajne zbog »posebnih okolnosti« određena je gornja granica za ukupnu imovinu u visini 30 milijardi EUR, u skladu s pragom određenim za kriterij veličine u sklopu procjene značajnosti.

Uredba o SSM-u: članak 6. stavak 4.

Okvirna uredba o SSM-u: članci 70. i 71.

Zbroj ukupne imovine svih obveznika naknade i zbroj ukupne izloženosti riziku svih obveznika naknade objavljuju se na mrežnim stranicama ESB-a.

Procjena naknade

Dostavljanje faktora naknade

Obveznici naknade moraju svojim nadležnim nacionalnim nadzornim tijelima dostaviti faktore naknade do 1. srpnja ili do sljedećeg radnog dana ako 1. srpnja nije radni dan s 31. prosincem prethodne godine kao referentnim datumom.

Kada ESB završi obradu podataka o faktorima naknade, svaki obveznik naknade ima na raspolaganju pet radnih dana tijekom kojih može podnijeti primjedbe ako podatke smatra netočnim. Nakon toga faktori naknade upotrebljavaju se za izračun pojedinačnih naknada za nadzor. Podatci za kontakt koje su obveznici naknade dostavili ESB‑u upotrebljavaju se za slanje obavijesti o tome kada obveznici naknade mogu dostaviti primjedbe o faktorima naknade.

Ako obveznik naknade ne dostavi podatke o faktorima naknade, ESB će na temelju dostupnih informacija sam odrediti faktore koji nedostaju. Nedostavljanje faktora naknade smatra se povredom Uredbe ESB-a o naknadama za nadzor i može prouzročiti izricanje sankcija.

Česta pitanja