Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Faktori naknade

Faktori naknade podatci su o nadziranoj banci ili bankovnoj grupi koji se upotrebljavaju za izračun godišnje naknade za nadzor.

Godišnja naknada za nadzor koju plaća svaka nadzirana banka ili bankovna grupa utvrđuje se tako što se ukupni godišnji troškovi za svaku kategoriju (značajne ili manje značajne banke) raspodjeljuju na pojedinačne banke i bankovne grupe na temelju njihovih »faktora naknade«.

Faktori naknade temelje se na veličini banke i njezinu profilu rizika, uključujući imovinu ponderiranu rizikom, a mjere se ukupnom vrijednošću imovine i ukupnom izloženošću riziku. Kada je riječ o bankovnim grupama, izračunavaju se na najvišoj razini konsolidacije i imaju jednaku težinu.

Za izračun godišnje naknade za nadzor za banke i bankovne grupe koje su svrstane među manje značajne zbog »posebnih okolnosti« određena je gornja granica za ukupnu imovinu u visini 30 milijardi EUR, u skladu s pragom određenim za kriterij veličine u sklopu procjene značajnosti.

Agregirani prosječni iznosi ukupne imovine i ukupne izloženosti riziku po kategoriji objavljuju se na mrežnim stranicama ESB‑a.

Procjena naknade

Većina obveznika naknade nije dužna dostaviti zasebne obrasce za potrebe prikupljanja faktora naknade zato što ESB upotrebljava postojeće nadzorne podatke iz financijskog izvještavanja (FINREP) i zajedničkog izvještavanja (COREP) koji su dostavljeni nacionalnim nadzornim tijelima.

Za sljedeće dvije kategorije banaka faktori naknade i dalje će se morati zasebno prikupljati: 1) grupe koje isključuju imovinu i/ili iznose izloženosti riziku društava kćeri sa sjedištem u državama članicama nesudionicama i 2) podružnice koje su u državama članicama sudionicama osnovale kreditne institucije sa sjedištem u državama članicama nesudionicama, koje ne podliježu ESB‑ovoj uredbi o FINREP‑u.

Obavijest o namjeri isključivanja imovine i/ili iznosa izloženosti riziku društava kćeri izvan SSM‑a za nadzirane grupe

Kako bi se prikupili potrebni podatci, treba utvrditi koje grupe s društvima kćerima u državama članicama nesudionicama ili trećim zemljama namjeravaju isključiti povezanu imovinu i/ili iznose izloženosti riziku iz svojih faktora naknade.

Utvrđen je postupak kojim obveznici naknade na mrežnom portalu mogu obavijestiti ESB o namjeri isključivanja imovine i/ili iznosa izloženosti riziku do 30. rujna kako bi ESB i nacionalna nadležna tijela znali hoće li se podatci grupe o faktorima naknade morati prikupljati zasebnim postupkom, koji je opisan u nastavku.

Ako grupa ne dostavi takvu obavijest, pretpostavit će se da ne želi izuzeti doprinos društava kćeri koje ne sudjeluju u SSM‑u i upotrijebit će se postojeći podatci iz FINREP‑a odnosno COREP‑a koji su dostupni ESB‑u.

Dostavljanje faktora naknade za dvije kategorije banaka koje su ih dužne dostaviti

Obveznici naknade moraju svojim nacionalnim nadležnim tijelima dostaviti godišnje faktore naknade do 11. studenoga ili do sljedećeg radnog dana ako 11. studenoga nije radni dan.

Referentni je datum 31. prosinca prethodne godine, osim u sljedećim dvjema situacijama:

  • Ako nadzirani subjekt ili nadzirana grupa sastavljaju godišnje financijske izvještaje, uključujući konsolidirane godišnje financijske izvještaje, na temelju obračunske godine koja odstupa od kalendarske godine, referentni datum za faktore naknade kraj je obračunske godine u prethodnom razdoblju za koje se plaća naknada.
  • Ako su nadzirani subjekt ili nadzirana grupa osnovani nakon odgovarajućeg referentnog datuma, koji je naveden u prethodna dva primjera, ali prije 1. listopada u razdoblju za koje se plaća naknada i stoga ne postoje faktori naknade s tim referentnim datumom, referentni datum za faktore naknade kraj je tromjesečja koje je najbliže odgovarajućem referentnom datumu spomenutom u prethodna dva primjera.
  • Upute za popunjavanje obrazaca o faktorima naknade
  • Obrazac o faktorima naknade: ukupna izloženost riziku
  • Obrazac o faktorima naknade: ukupna imovina
  • Predložak dopisa uprave

Razdoblje predviđeno za dostavljanje primjedbi o faktorima naknade za sve subjekte

ESB će objaviti podatke o faktorima naknade za sve subjekte najkasnije do 15. siječnja sljedećeg razdoblja za koje se plaća naknada. Obveznici naknade potom će imati 15 radnih dana da dostave svoje primjedbe i/ili izmijenjene podatke. Nakon toga će se faktori naknade upotrijebiti za izračun pojedinačnih naknada za nadzor. Služeći se dostavljenim podatcima za kontakt, ESB će obavijestiti obveznike naknade o tome kada mogu dostaviti svoje primjedbe o faktorima naknade.

Ako obveznik naknade ne dostavi podatke o faktorima naknade, ako faktor naknade nije dostupan ESB‑u ili ako obveznik naknade nije pravovremeno dostavio revidirane podatke, izmjene ili ispravke podataka, ESB će na temelju raspoloživih informacija utvrditi faktore naknade koji nedostaju. Nedostavljanje faktora naknade smatra se povredom uredbe ESB‑a o naknadama za nadzor i može prouzročiti izricanje sankcija.

Valja napomenuti da se podatci iz FINREP‑a i COREP‑a, na temelju kojih se utvrđuju faktori naknade, mogu retroaktivno izmijeniti. Međutim, nakon što se podatci upotrijebe za izračun naknade za razdoblje za koje se ona plaća, naknadne izmjene neće se uzimati u obzir za potrebe naplate i naknada za nadzor neće se ponovno računati.

Česta pitanja i odgovori

Sve stranice u ovom odjeljku

Prijava povreda, tzv. zviždanje