Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Tasutegurid

Tasutegurid on järelevalve alla kuuluva panga või pangagrupi andmed, mida kasutatakse iga-aastase järelevalvetasu arvutamisel.

Järelevalve alla kuuluvate pankade ja pangagruppide iga-aastane järelevalvetasu määratakse vastava kategooria (olulised ja vähem olulised pangad) aastakulude kogusumma alusel, lähtudes konkreetsete pankade ja pangagruppide tasuteguritest.

Tasutegurid on seotud panga suuruse ja riskiprofiiliga (sh riskiga kaalutud varad). Panga suurust mõõdetakse varade koguväärtuse abil ja riskiprofiili koguriskipositsiooni abil. Pangagruppide tasutegurid arvutatakse kõrgeimal konsolideerimistasemel ning mõlemal teguril on võrdne osakaal.

Pankade või pangagruppide puhul, kes on konkreetsete asjaolude tõttu liigitatud vähem oluliseks, ei ületa varade koguväärtuse tasutegur iga-aastase järelevalvetasu määramisel 30 miljardit eurot (üks olulisuse hindamise lähtekriteeriumitest).

Nii koguvarade kui ka koguriskipositsiooni agregeeritud keskmised andmed mõlema kategooria kohta on avaldatud EKP veebilehel.

Järelevalvetasu arvutamine

Enamik tasuvõlgnikke ei pea tasutegurite kogumiseks esitama eraldi vorme, sest EKP kasutab selleks riiklike pädevate asutuste kaudu esitatavaid finantsaruandluse (FINREP) ja ühtse aruandluse (COREP) andmeid.

Eraldi vormidel peavad oma tasutegurite andmed siiski esitama: (i) pangagrupid, kes jätavad välja mitteosalevates liikmesriikides ja kolmandates riikides asutatud tütarettevõtjate varad ja/või riskipositsiooni; ning (ii) mitteosalevas liikmesriigis asutatud krediidiasutuse poolt osalevas liikmesriigis asutatud filiaalid, kelle suhtes ei kohaldata EKP finantsaruandluse määrust.

Teatis järelevalve alla kuuluvate pangagruppide kavatsuse kohta välja jätta ühtse järelevalvemehhanismi välistes riikides asutatud tütarettevõtjate varad

Andmete sujuva kogumise tagamiseks tuleb kindlaks määrata, millised pangagrupid, kellel on tütarettevõtjad mitteosalevates liikmesriikides ja kolmandates riikides, kavatsevad nende varad ja/või riskipositsiooni oma tasuteguritest välja jätta.

Kehtestatud on elektrooniline menetlus, mida tasuvõlgnikud saavad kasutada EKP-le veebiportaali kasutajakonto kaudu teatiste esitamiseks varade ja/või riskipositsioonide väljajätmise kohta.

Teatis tuleb EKP-le esitada asjaomase aasta 30. septembriks, et EKP ja riiklikud pädevad asutused teaksid, kas pangagrupp kavatseb esitada tasutegurite andmeid allpool kirjeldatud andmekogumismenetluse kaudu.

Kui teatist ei laeku, eeldatakse, et pangagrupp ei kavatse ühtse järelevalvemehhanismi väliste tütarettevõtjate andmeid välja jätta ning sel juhul kasutatakse EKP-le kättesaadavaid finantsaruandluse/ühtse aruandluse andmeid.

Tasutegurite andmete esitamine kahe kategooria puhul, kelle jaoks see on kohustuslik

Tasuvõlgnikud esitavad aastaandmed tasutegurite kohta asjaomasele riiklikule järelevalveasutusele 11. novembriks (kui 11. november ei ole tööpäev, siis sellele järgnevaks esimeseks tööpäevaks).

Andmed esitatakse eelnenud aasta 31. detsembri seisuga, välja arvatud juhul, kui:

  • järelevalve alla kuuluv üksus või pangagrupp võtab raamatupidamise aastaaruande (sh konsolideeritud aruanne) koostamisel aluseks majandusaasta, mis ei lange kokku kalendriaastaga. Sel juhul esitatakse tasutegurite andmed eelnenud tasuperioodile vastava majandusaasta lõpu seisuga; või
  • järelevalve alla kuuluv üksus või pangagrupp on moodustatud pärast eespool kirjeldatud kahel juhul ettenähtud asjaomast andmete esitamise kuupäeva, kuid enne tasuperioodi 1. oktoobrit. Sel juhul kõnealuse kuupäeva seisuga tasutegurite andmed puuduvad ning need esitatakse eespool kirjeldatud kahel juhul ettenähtud asjaomasele andmete esitamise kuupäevale lähima kvartali lõpu seisuga.
  • Tasutegurivormide täitmise juhised
  • Tasutegurivorm - koguriskipositsioon
  • Tasutegurivorm - varade koguväärtus
  • Juhtkonna auditikirja vorm

Tasuteguritega seotud märkuste esitamise aeg (kehtib kõigi üksuste puhul)

EKP avaldab kõigi üksuste tasutegurite andmed järgneva tasuperioodi 15. jaanuariks. Sellest kuupäevast alates on tasuvõlgnikel võimalik 15 tööpäeva jooksul esitada oma märkusi ja/või muudetud andmeid. Seejärel kasutatakse tasutegureid iga-aastase järelevalvetasu arvutamiseks. Tasuvõlgnikke teavitatakse (kasutades EKP-le esitatud kontaktandmeid) sellest, kui andmed tasutegurite kohta on märkuste esitamiseks kättesaadavad.

Kui tasuvõlgnik tasutegurite andmeid ei esita, tasutegur ei ole EKP-le kättesaadav või tasuvõlgnik ei ole õigeks ajaks esitanud läbivaadatud, muudetud või korrigeeritud andmeid, määrab EKP puuduvad tasutegurid kindlaks kättesaadava teabe põhjal. Tasutegurite esitamata jätmist peetakse järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse rikkumiseks ning sellega võivad kaasneda sanktsioonid.

Tuleb silmas pidada, et finantsaruandluse ja ühtse aruandluse andmeid, mille alusel tasutegurid kindlaks määratakse, saab tagasiulatuvalt muuta. Järelevalvetasude arvutamisel kasutatud andmete puhul aga ei võeta nende edasisi muudatusi arvesse ning järelevalvetasusid ümber ei arvutata.

Korduma kippuvad küsimused

Kõik selle jaotise teemad

Rikkumisest teatamine