Tasutegurid

Tasutegurid on järelevalve alla kuuluva panga või pangagrupi andmed, mida kasutatakse iga-aastase järelevalvetasu arvutamisel.

Järelevalvealuste pankade ja pangagruppide iga-aastane järelevalvetasu määratakse vastava kategooria (olulised ja vähem olulised pangad) aastakulude kogusumma alusel, lähtudes konkreetsete pankade ja pangagruppide tasuteguritest.

Tasutegurid on seotud panga suuruse ja riskiprofiiliga (sh riskiga kaalutud varad). Panga suurust mõõdetakse varade koguväärtusega ja riskiprofiili koguriskipositsiooni abil. Pangagruppide tasutegurid arvutatakse kõrgeimal konsolideerimistasemel ning mõlema teguri osakaal on võrdne.

EKP määrus järelevalvetasude kohta

Pankade või pangagruppide puhul, kes on konkreetsete asjaolude tõttu liigitatud vähem oluliseks, ei ületa varade koguväärtuse tasutegur iga-aastase järelevalvetasu määramisel 30 miljardit eurot (üks olulisuse hindamise lähtekriteeriumitest).

Ühtse järelevalvemehhanismi määruse artikli 6 lõige 4

Ühtse järelevalvemehhanismi raammääruse artiklid 70 ja 71

Kõigi tasuvõlgnike koguvarade summa ja koguriskipositsiooni summa avaldatakse EKP veebilehel.

Järelevalvetasu arvestamine

Andmete esitamine tasutegurite kohta

Tasuvõlgnikud esitavad aastaandmed tasutegurite kohta (eelmise aasta 31. detsembri seisuga) asjaomasele riiklikule järelevalveasutusele iga aasta 1. juuliks (kui 1. juuli ei ole tööpäev, siis sellele järgnevaks esimeseks tööpäevaks).

Kui EKP on tasutegurite andmed lõplikult vormistanud, on tasuvõlgnikel võimalik viie tööpäeva jooksul esitada oma märkusi, kui nad leiavad, et andmed on valed. Seejärel kasutatakse tasutegureid iga-aastase järelevalvetasu arvutamiseks. Tasuvõlgnikke teavitatakse (kasutades EKP-le esitatud kontaktandmeid) sellest, kui andmed tasutegurite kohta on märkuste esitamiseks kättesaadavad.

Kui tasuvõlgnik tasutegurite andmeid ei esita, määrab EKP puuduvad tasutegurid kindlaks kättesaadava teabe põhjal. Tasutegurite andmete esitamata jätmist peetakse järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse rikkumiseks ning sellega võivad kaasneda sanktsioonid.

Korduma kippuvad küsimused