Gebyrfaktorer

Gebyrfaktorer er data om en bank eller bankkoncern under tilsyn, som anvendes til at beregne det årlige tilsynsgebyr.

Det årlige tilsynsgebyr, som den enkelte bank eller bankkoncern under tilsyn skal betale, fastsættes ved at fordele de samlede årlige omkostninger i forbindelse med hver kategori – signifikant eller mindre signifikant – på de enkelte banker og bankkoncerner på grundlag af deres "gebyrfaktorer".

Gebyrfaktorerne vedrører bankernes størrelse og risikoprofil, herunder risikovægtede aktiver, som bestemmes ved hjælp af henholdsvis aktivernes samlede værdi og den samlede risikoeksponering. Hvad angår bankkoncerner, beregnes faktorerne på det højeste konsolideringsniveau og tillægges samme vægt.

ECB's forordning om tilsynsgebyrer

Til at beregne det årlige tilsynsgebyr for banker eller bankkoncerner, der er klassificeret som mindre signifikante på grund af "særlige omstændigheder", er der fastsat et loft over de samlede aktiver på 30 mia. euro, dvs. den tærskel, som er fastsat for størrelseskriteriet, der anvendes i forbindelse med signifikansvurderingen.

SSM-forordningens artikel 6, stk. 4,

SSM-rammeforordningens artikel 70 og 71

Summen af alle gebyrdebitorers samlede aktiver og summen af alle gebyrdebitorers samlede risikoeksponering offentliggøres på ECB's websted.

Beregn gebyret

Indberetning af gebyrfaktorer

Gebyrdebitorer skal indberette de årlige gebyrfaktorer til de kompetente nationale myndigheder senest 1. juli eller den næstkommende bankdag, hvis 1. juli ikke er en bankdag, med referencedato 31. december det foregående år.

Når ECB har udarbejdet de endelige gebyrfaktorer, har gebyrdebitorerne fem arbejdsdage til at fremsætte eventuelle kommentarer, hvis de mener, at dataene ikke er korrekte. Gebyrfaktorerne bliver efterfølgende anvendt til at beregne de årlige tilsynsgebyrer. Gebyrdebitorerne får tilsendt en meddelelse til den kontaktadresse, som er opgivet til ECB, når det er muligt at fremsætte kommentarer til gebyrfaktorerne.

Hvis en gebyrdebitor ikke indsender data til gebyrfaktorerne, fastsætter ECB selv de manglende gebyrfaktorer på grundlag af forhåndenværende information. Manglende indberetning af gebyrfaktorer anses som en overtrædelse af ECB's forordning om tilsynsgebyrer og kan udløse sanktioner.

Ofte stillede spørgsmål