SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Gebyrfaktorer

Gebyrfaktorer er data om banker eller bankkoncerner under tilsyn, som anvendes til at beregne det årlige tilsynsgebyr.

Det årlige tilsynsgebyr, som den enkelte bank eller bankkoncern under tilsyn skal betale, fastsættes ved at fordele de samlede årlige omkostninger i forbindelse med hver kategori – signifikant eller mindre signifikant – på de enkelte banker og bankkoncerner på grundlag af deres "gebyrfaktorer".

Gebyrfaktorerne vedrører bankernes størrelse og risikoprofil, herunder risikovægtede aktiver, som bestemmes ved hjælp af henholdsvis aktivernes samlede værdi og den samlede risikoeksponering. Hvad angår bankkoncerner, beregnes faktorerne på det højeste konsolideringsniveau, og de tillægges samme vægt.

Til at beregne det årlige tilsynsgebyr for banker eller bankkoncerner, der er klassificeret som mindre signifikante på grund af "særlige omstændigheder", er der fastsat et loft over de samlede aktiver på 30 mia. euro, dvs. den tærskel, som er fastsat for størrelseskriteriet, der anvendes i forbindelse med signifikansvurderingen.

De samlede gennemsnit for både de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering for hver kategori offentliggøres på ECB's websted.

Foretag et skøn over gebyret

De fleste gebyrbetalere skal ikke indsende særlige skemaer til indsamling af gebyrfaktorer, idet ECB vil genbruge tilsynsdata fra den finansielle rapportering (FINREP) og den fælles rapportering (COREP), som er indberettet via de kompetente nationale myndigheder.

To kategorier af banker skal dog stadig indsende deres gebyrfaktorer i en separat dataindsamlingsproces: i) koncerner, som udelukker aktiver og/eller værdien af risikoeksponering for datterselskaber etableret i ikke-deltagende EU-lande, og ii) filialer etableret i deltagende EU-lande af kreditinstitutter fra ikke-deltagende EU-lande, som ikke skal indberette finansielle oplysninger i tilsynsøjemed i henhold til ECB's FINREP-forordning.

Bankkoncerner skal meddele, at de har til hensigt at udelukke aktiver og/eller værdien af risikoeksponering for datterselskaber, som ikke er etableret inden for SSM

For at sikre en gnidningsløs indsamlingsproces er det nødvendigt at fastslå, hvilke koncerner med filialer i ikke-deltagende EU-lande og tredjelande der har til hensigt at udelukke aktiver og/eller værdien af risikoeksponering fra deres gebyrfaktorer.

Det er nu muligt for gebyrbetalerne at meddele ECB, at de har til hensigt at udelukke aktiver og eller værdien af risikoeksponering, via deres konto i onlineportalen inden 30. september det pågældende år, så ECB og de kompetente nationale myndigheder ved, om de kan forvente gebyrfaktordata fra koncernen via den separate dataindsamlingsproces, der beskrives nedenfor.

Foreligger der ikke en sådan meddelelse, antages det, at koncernen ikke ønsker at trække bidraget fra filialer uden for SSM fra, og de FINREP/COREP-data, som ECB er i besiddelse af, vil blive genbrugt.

Indsendelse af gebyrfaktorer for de to kategorier, som skal indberette dem

Gebyrbetalerne skal indberette årlige gebyrfaktorer til deres kompetente nationale myndighed senest 11. november, eller den førstkommende bankdag, hvis 11. november ikke er en bankdag.

Referencedatoen er 31. december det foregående år. Dette gælder dog ikke:

  • hvis enheder eller koncerner under tilsyn udarbejder deres årsregnskab, herunder deres konsoliderede årsregnskab, baseret på et regnskabsår, som afviger fra kalenderåret. I så fald er referencedatoen for gebyrfaktorerne udgangen af det regnskabsår, der falder inden for den foregående gebyrperiode.
  • hvis enheder eller koncerner under tilsyn er etableret efter den relevante referencedato anført i de to ovenstående tilfælde, men før den 1. oktober i gebyrperioden, og der følgelig ikke findes nogen gebyrfaktorer med den referencedato. I så fald er referencedatoen for gebyrfaktorerne udgangen af det kvartal, som kommer tættest på den relevante referencedato anført i de to ovenstående tilfælde.
  • Instruktion i at udfylde gebyrfaktorskemaerne
  • Gebyrfaktorskema - Samlet risikoeksponering
  • Gebyrfaktorskema - Aktiver i alt
  • Skabelon til administrationsskrivelse

Frist gældende for alle enheder for at fremsætte bemærkninger til gebyrfaktorerne

ECB offentliggør gebyrfaktordata for alle enheder senest 15. januar i den efterfølgende gebyrperiode. Gebyrbetalerne har derefter 15 arbejdsdage til at fremsætte bemærkninger og/eller indsende ændrede data. Herefter vil gebyrfaktorerne blive brugt ved beregningen af de individuelle årlige tilsynsgebyrer. Gebyrbetalerne får meddelelse om, at de kan fremsætte bemærkninger til gebyrfaktordataene. Dette sker ved brug af de kontaktoplysninger, som de har opgivet til ECB.

I tilfælde af, at en gebyrbetaler ikke indsender gebyrfaktordata, eller en gebyrfaktor ikke er tilgængelig for ECB, eller gebyrbetaler ikke har indsendt reviderede data eller ændringer eller rettelser til gebyrfaktordata rettidigt, anvender ECB de oplysninger, der er til rådighed, til at bestemme de manglende gebyrfaktorer. Undladelse af at indberette gebyrfaktorer anses for at være en overtrædelse af ECB's forordning om tilsynsgebyrer og kan medføre sanktioner.

Det skal bemærkes, at FINREP- og COREP-data, der danner grundlag for fastsættelsen af gebyrfaktorerne, kan ændres med tilbagevirkende kraft. For så vidt angår beregningen af gebyrer skal det dog bemærkes, at når data har været anvendt til at beregne tilsynsgebyret i en periode, bliver der ikke taget højde for fremtidige ændringer, og tilsynsgebyrerne vil ikke blive genberegnet.

Ofte stillede spørgsmål

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing