Menu

Díjtényezők

A díjtényezők olyan felügyelt bankkal/bankcsoporttal kapcsolatos adatok, amelyeket az éves felügyeleti díj kiszámításakor veszünk figyelembe.

Az egyes felügyelt bankok/bankcsoportok által fizetendő éves felügyeleti díjat úgy határozzuk meg, hogy minden egyes kategóriában (jelentős, illetve kevésbé jelentős pénzintézet) a felügyeleti tevékenység teljes éves költségét az ún. díjtényezők alapján leosztjuk az egyes bankokra/bankcsoportokra.

A díjtényező a bank méretére és kockázati profiljára – beleértve a kockázattal súlyozott eszközállományt – utal. Előbbi mérőszáma a teljes eszközállomány értéke, utóbbié a nyitott kockázati kitettség összértéke. Bankcsoportok esetében a díjtényezőt a legmagasabb konszolidációs szinten számítjuk, és egyenlően súlyozzuk.

Amikor olyan bankok/bankcsoportok éves felügyeleti díját számítjuk, amelyek „különleges körülmények” miatt kevésbé jelentősnek minősülnek, a teljes eszközállomány értéke 30 milliárd euróban van maximálva, amely a bankok jelentőségének megállapításához használt méret-küszöbértéknek felel meg.

Az egyes kategóriákhoz tartozó teljes eszközállományok összege és a teljes kockázati kitettségek összegét az EKB honlapján tesszük közzé.

Díjbecslő

A díjfizetők többségének nem kötelező külön díjtényezőtáblát beadnia, mivel az EKB újra felhasználja a pénzügyi beszámolásból (FINREP) és az egységes jelentéstételből (COREP) származó adatokat, amelyeket a nemzeti felügyeleti hatóságokon (INH) keresztül jelentenek be.

A következő két kategóriába sorolt bankoknak továbbra is külön adatgyűjtés keretében kell beadniuk a díjtényezőket: (i) azon felügyelt csoportok, amelyek kizárják a mechanizmusban részt nem vevő tagállamokban létrehozott leányvállalataik eszközállományát, illetve kockázati kitettségének összegét; és (ii) a részt vevő tagállamokban létrehozott fióktelepek, amelyeket a mechanizmusban részt nem vevő tagállamokbeli olyan hitelintézetek alapítottak meg, amelyek nem állnak az EKB FINREP rendeletének hatálya alatt.

Értesítés arra vonatkozó szándékról, hogy kizárják a felügyelt bankcsoportok nem SSM-tag leányvállalatainak eszközállományát, illetve kockázatikitettség-összegét

A zökkenőmentes adatgyűjtés biztosításához meg kell állapítani, hogy mely olyan csoport szándékozik a kapcsolódó eszköz-, illetve kockázati kitettség-állományait kihagyni a díjtényezőkből, amelynek a mechanizmusban részt nem vevő tagállamban vagy harmadik országban van leányvállalata.

Abból a célból, hogy az egyik vagy mindkét adatcsoport kizárási szándékáról az EKB értesüljön, kidolgozás alatt áll egy internetes eljárás, amelynek az elkészültéről tájékoztatni fogjuk a díjfizetőket. Ha be kívánja jelenteni szándékát az eszközök, illetve kitettségek összegének kizárására, szíveskedjék kitölteni az értesítőlapot, és emailben elküldeni az SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu címre.

Az értesítésnek az adott év szeptember 30-ig el kell érnie az EKB-t, hogy az EKB és az INH-k tudják, hogy a csoporttól számíthatnak-e vagy nem az alább bemutatott külön adatgyűjtésben díjtényezőadatot.

Ha nem jön ilyen értesítés, feltételezzük, hogy a csoport nem kívánja a nem SSM-tag leányvállalatok hozzájárulását levonni, és az EKB-nak rendelkezésre álló FINREP/COREP adatokat újra felhasználjuk.

Értesítés a díjtényezők kihagyásának szándékáról

A beadásra kötelezett két kategóriához tartozó díjtényezők beadása

A díjtényezőket – a folyó év november 11-ig, illetve ha ez nem munkanap, akkor a következő munkanap zártáig kell beadni a nemzeti felügyeletnek.

A referenciadátum az előző év december 31. a következő kivételekkel:

  • a felügyelt szervezet vagy csoport konszolidált éves beszámolót tartalmazó éves beszámolót készít a naptári évtől eltérő számviteli évről; utóbbi esetben a díjtényezők referencianapja az előző díjidőszakra eső számviteli év vége.
  • a felügyelt szervezetet vagy csoportot a fent említett két esetben meghatározott vonatkozó referencianap után, de a díjidőszak október 1-je előtt hozzák létre, és ennek következtében nincsenek az említett referencianaphoz kapcsolódó díjtényezők; ebben az esetben a díjtényezők referencianapja a fenti két esetben meghatározott referencianaphoz legközelebbi negyedév vége.

A szervezetek díjtényezők tárgyában tett visszajelzéseire vonatkozó időszak

Az EKB valamennyi díjfizető számára a soron következő díjfizetési időszak január 15-éig közzéteszi a díjtényezőadatokat. A díjfizetőknek 15 nap áll ezután a rendelkezésükre észrevételek vagy módosított adatok beküldésére. Ezt követően a díjtényezők segítségével kiszámítjuk az egyes felügyeleti díjakat. Amint a díjtényezőadatok észrevételezésre rendelkezésre állnak, a díjfizetőket az EKB-nak megadott elérhetőségükön értesítjük.

Amennyiben a díjfizető nem nyújtja be időben a díjtényezőadatokat, vagy ha a díjtényező nem áll az EKB rendelkezésére, vagy ha a díjfizető a módosított vagy javított adatokat nem adja be időben, az EKB a hiányzó díjtényezőt a rendelkezésére álló információk felhasználásával határozza meg. Az adatok benyújtásának elmulasztása az EKB felügyeleti díjakról szóló rendelete megsértésének minősül, és szankciókat vonhat maga után.

Megjegyzendő, hogy a díjtényezők meghatározásának alapját adó FINREP- és COREP-adatokat utólagosan meg lehet változtatni. Amennyiben azonban az adott díjidőszakra vonatkozó felügyeleti díj kiszámításához már felhasználtuk az adatokat, a jövőbeli módosításokat nem vesszük figyelembe, és nem számítjuk ki újra a felügyeleti díjat.

Gyakori kérdések