Συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους

Οι συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους είναι δεδομένα τα οποία αφορούν την εποπτευόμενη τράπεζα ή τον εποπτευόμενο όμιλο και χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ετήσιου εποπτικού τέλους που τους αναλογεί.

Το πληρωτέο ετήσιο εποπτικό τέλος κάθε εποπτευόμενης τράπεζας ή τραπεζικού ομίλου καθορίζεται μέσω της κατανομής του συνολικού ετήσιου κόστους για κάθε κατηγορία - σημαντικές ή λιγότερο σημαντικές οντότητες - στις επιμέρους τράπεζες και τραπεζικούς ομίλους με βάση τους δικούς τους συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους.

Οι συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους αφορούν το μέγεθος και το προφίλ κινδύνου της τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού, που υπολογίζονται σύμφωνα με τη συνολική αξία του ενεργητικού και τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο αντίστοιχα. Στην περίπτωση τραπεζικών ομίλων υπολογίζονται στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης και σταθμίζονται ισομερώς.

Κανονισμός της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη

Για τους σκοπούς του υπολογισμού του ετήσιου εποπτικού τέλους των τραπεζών ή των τραπεζικών ομίλων που ταξινομούνται στην κατηγορία των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων λόγω «ιδιαίτερων συνθηκών», το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού δεν υπερβαίνει τα 30 δισεκ. ευρώ, δηλ. το όριο που προβλέπεται στο κριτήριο του μεγέθους το οποίο χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της σημασίας των ιδρυμάτων.

Κανονισμός για τον ΕΕΜ: άρθρο 6 παράγραφος 4

Κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ άρθρα 70 και 71

Το άθροισμα των συνολικών στοιχείων ενεργητικού όλων των οφειλετών εποπτικού τέλους και το άθροισμα της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο όλων των οφειλετών εποπτικού τέλους δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Υπολογισμός εποπτικού τέλους

Υποβολή των συντελεστών υπολογισμού τέλους

Οι οφειλέτες εποπτικού τέλους πρέπει να υποβάλλουν στις οικείες εθνικές εποπτικές αρχές ετήσιους συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους έως την 1η Ιουλίου, ή έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα αν η 1η Ιουλίου δεν είναι εργάσιμη, με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Από τη στιγμή της οριστικοποίησης από την ΕΚΤ των στοιχείων που αφορούν τους συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους, οι οφειλέτες εποπτικού τέλους έχουν περιθώριο πέντε ημερών για να υποβάλουν σχόλια εφόσον κρίνουν ότι τα εν λόγω στοιχεία είναι εσφαλμένα. Μετά το πέρας αυτής της προθεσμίας, τα εποπτικά τέλη των επιμέρους οντοτήτων υπολογίζονται με βάση αυτούς τους συντελεστές. Οι οφειλέτες εποπτικού τέλους ειδοποιούνται όταν τα στοιχεία που αφορούν τους συντελεστές καθίστανται διαθέσιμα προς σχολιασμό. Για την ειδοποίηση χρησιμοποιούνται τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν υποβληθεί στην ΕΚΤ.

Σε περίπτωση που οφειλέτης εποπτικού τέλους δεν υποβάλει τα στοιχεία που αφορούν τους συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους, η ΕΚΤ καθορίζει η ίδια τους συντελεστές αυτούς με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της. Η παράλειψη υποβολής των εν λόγω συντελεστών συνιστά παράβαση του κανονισμού της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη και μπορεί να επιφέρει την επιβολή κυρώσεων.

Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις