Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Mokestiniai veiksniai

Mokestiniai veiksniai – tai metiniam priežiūros mokesčiui apskaičiuoti naudojami prižiūrimo banko ar bankų grupės duomenys.

Kiekvieno prižiūrimo banko ar bankų grupės mokėtinas metinis priežiūros mokestis nustatomas visą su kiekviena kategorija – svarbių ar mažiau svarbių subjektų – susijusių metinių išlaidų sumą paskirstant atskiriems bankams ir bankų grupėms pagal jų mokestinius veiksnius.

Mokestiniai veiksniai yra susiję su banko dydžiu ir rizikos pobūdžiu, įskaitant pagal riziką įvertintą turtą, vertinamą atitinkamai pagal visą turto vertę ir bendrą rizikos poziciją. Bankų grupių mokestiniai veiksniai apskaičiuojami aukščiausiu konsolidavimo lygiu; jiems suteikiamas vienodas svoris.

Apskaičiuojant dėl ypatingų aplinkybių mažiau svarbiais laikomų bankų ar bankų grupių metinį priežiūros mokestį yra taikoma 30 milijardų eurų dydžio viso turto riba, t. y. svarbai įvertinti naudojamo dydžio kriterijaus riba.

ECB interneto svetainėje skelbiami kiekvienos kategorijos viso turto ir bendros rizikos pozicijos suminiai vidurkiai.

Pasiskaičiuokite mokestį

Dauguma mokesčio subjektų neprivalo teikti atskirų formų, kai renkami mokestinių veiksnių duomenys, nes tam ECB naudoja finansinės atskaitomybės (FINREP) ir bendrosios atskaitomybės (COREP) ataskaitų, pateiktų priežiūros tikslais per nacionalines kompetentingas institucijas, duomenis.

Tačiau toliau nurodytų dviejų kategorijų bankai ir toliau privalo atskirai pateikti savo mokestinius veiksnius: i) grupės, neįtraukiančios nedalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtų patronuojamųjų įstaigų turto ir (arba) rizikos pozicijų sumų, ir ii) nedalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtų kredito įstaigų filialai, įsteigti dalyvaujančiose valstybėse narėse, kuriems netaikomas ECB FINREP reglamentas.

Pranešimas apie prižiūrimos grupės ketinimą neįtraukti BPM nedalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtų patronuojamųjų įmonių turto ir (arba) rizikos pozicijos sumų

Sklandžiam duomenų surinkimui užtikrinti būtina nustatyti, kurios grupės su patronuojamosiomis įmonėmis, įsteigtomis nedalyvaujančiose valstybėse narėse ar trečiosiose šalyse, ketina į savo mokestinius veiksnius neįtraukti atitinkamo turto ir (arba) rizikos pozicijų sumų.

Siekiant sudaryti galimybę internetu informuoti ECB apie ketinimą neįtraukti turto sumos, rizikos pozicijos sumos arba abiejų sumų, buvo parengtas atitinkamas procesas. Naudodamiesi savo paskyra interneto portale mokesčio subjektai gali pateikti pranešimą ECB iki atitinkamų metų rugsėjo 30 d., kad ECB ir NKI žinotų, ar grupė teiks mokestinių veiksnių duomenis, kaip aprašyta toliau. 

Tokio pranešimo negavus bus laikoma, kad grupė neketina neįtraukti BPM nedalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtų patronuojamųjų įmonių sumų ir bus naudojami ECB turimi FINREP / COREP ataskaitų duomenys.

Kaip mokestinius veiksnius turi teikti dviejų kategorijų subjektai, kuriems juos teikti privaloma

Mokesčio subjektai turi pateikti metinių mokestinių veiksnių duomenis savo nacionalinei kompetentingai institucijai iki lapkričio 11 d. (arba iki kitos darbo dienos, jeigu lapkričio 11 d. yra nedarbo diena).

Ataskaitinė data yra ankstesnių metų gruodžio 31 d., išskyrus atvejus, kai:

  • prižiūrimas subjektas arba grupė rengia metines finansines ataskaitas, įskaitant konsoliduotas metines finansines ataskaitas, už finansinius metus, kurie nesutampa su kalendoriniais metais; tokiu atveju ataskaitinė data mokestiniams veiksniams yra finansinių metų pabaiga, patenkanti į praėjusį mokestinį laikotarpį;
  • prižiūrimas subjektas arba grupė yra įsteigti po ataskaitinės datos, nurodytos pirmiau minėtuose dviejuose atvejuose, bet iki mokestinio laikotarpio spalio 1 d., todėl nėra mokestinių veiksnių, kuriems būtų taikoma minėta ataskaitinė data. Tokiu atveju ataskaitinė data mokestiniams veiksniams yra pabaiga ketvirčio, artimiausio pirmiau minėtų dviejų atvejų atitinkamai ataskaitinei datai.
  • Mokestinių veiksnių formų pildymo instrukcija
  • Mokestinių veiksnių forma ‑ Bendra rizikos pozicija
  • Mokestinių veiksnių forma - Visas turtas
  • Vadovybės rašto forma

Pastabų dėl mokestinių veiksnių teikimo laikotarpis visiems subjektams

ECB mokestinių veiksnių duomenis visiems subjektams paskelbs ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio sausio 15 d. Po paskelbimo mokesčio subjektai galės per 15 darbo dienų pateikti savo pastabas ir (arba) patikslinti duomenis. Paskui pagal šiuos mokestinius veiksnius bus apskaičiuojamas konkretaus banko ar bankų grupės priežiūros mokestis. Naudojantis ECB pateiktais kontaktiniais duomenimis mokesčio subjektams bus pranešta, kada jie gali pradėti teikti pastabas dėl mokestinių veiksnių.

Jeigu mokesčio subjektas nepateikė informacijos apie mokestinius veiksnius arba jeigu ECB negali nustatyti mokestinio veiksnio, arba mokesčio subjektas laiku nepateikė atnaujintų, papildytų arba pataisytų duomenų, trūkstamus mokestinius veiksnius ECB, remdamasis turima informacija, nustatys pats. Informacijos apie mokestinius veiksnius nepateikimas laikomas ECB reglamento dėl priežiūros mokesčių pažeidimu; už jį gali būti taikomos sankcijos.

Reikėtų pažymėti, kad FINREP ir COREP duomenys, kuriais remiantis nustatomi mokestiniai veiksniai, gali būti keičiami retrospektyviai. Tačiau mokesčio surinkimo tikslais kartą pateikus duomenis priežiūros mokesčiui už mokestinį laikotarpį apskaičiuoti, į pakeitimus nebebus atsižvelgiama ir priežiūros mokestis nebus skaičiuojamas iš naujo.

Dažnai užduodami klausimai

Visi šios dalies puslapiai

Informavimas apie pažeidimus