Фактори за таксата

Факторите за таксата са данни за поднадзорна банка или банкова група, които се използват за изчисляване на годишната надзорна такса.

Годишната надзорна такса, дължима от всяка поднадзорна банка или банкова група, се определя, като се разпределят общите годишни разходи за всяка категория – значими и по-малко значими институции – между отделните банки и банкови групи въз основа на техните „фактори за таксата“.

Факторите за таксата са свързани с размера и рисковия профил на банката, включително рисково претеглени активи, които се измерват съответно чрез общата стойност на активите и общата рискова експозиция.  За банковите групи те се изчисляват на най-високо равнище на консолидация и получават еднакво тегло.

Регламент на ЕЦБ относно надзорните такси

За изчисляването на годишната надзорна такса на банките или банковите групи, класифицирани като по-малко значими поради „особени обстоятелства“, максималният размер на общите активи е 30 млрд. евро, т.е. определеният праг по критерия за размер, използван при оценката за значимост.

Регламент за ЕНМ: Член 6, параграф 4

Рамков регламент за ЕНМ: Членове 70 и 71

Сумата на общите активи на всички задължени лица за таксата и сумата на общата рискова експозиция на всички задължени лица за таксата се публикуват на уебсайта на ЕЦБ.

Как да пресметнете своята надзорна такса

Предаване на факторите за таксата

Задължените лица за таксата трябва да предадат годишните фактори за таксата на съответния национален надзорен орган до 1 юли или на следващия работен ден, ако 1 юли е неработен ден, с референтна дата 31 декември на предишната година.

След като ЕЦБ финализира данните за факторите за таксата, всяко задължено лице за таксата разполага с пет работни дни за коментар, в случай че смята данните за неточни. След изтичането на този срок факторите за таксата се използват при изчисляването на индивидуалните надзорни такси. Задължените лица за таксата получават уведомление, когато данните за факторите за таксата станат налични за коментар, като се използват представените на ЕЦБ данни за контакт.

Ако задълженото лице не предостави данни за факторите за таксата, ЕЦБ сама ще определи липсващите фактори за таксата въз основа на наличната информация. Непредоставянето на фактори за таксата се счита за нарушение на Регламента на ЕЦБ относно надзорните такси и може да доведе до санкции.

Често задавани въпроси