Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Фактори за таксата

Факторите за таксата са данни за поднадзорна банка или банкова група, използвани за изчисляване на годишната надзорна такса.

Годишната надзорна такса, дължима от всяка поднадзорна банка или банкова група, се определя, като се разпределят общите годишни разходи за всяка категория (значими и по-малко значими институции) между отделните банки и банкови групи въз основа на техните „фактори за таксата“.

Факторите за таксата се отнасят до размера и рисковия профил на банката, включително рисковопретеглените активи, които се измерват съответно чрез общата стойност на активите и общата рискова експозиция. При банковите групи те се изчисляват на най-високото равнище на консолидация и получават еднакво тегло.

За изчисляването на годишната надзорна такса на банките или банковите групи, класифицирани като по-малко значими поради „особени обстоятелства“, максималният размер на общите активи е 30 млрд. евро, т.е. определеният праг за критерия за размер, използван при оценката за значимост.

Обобщените средни стойности на общите активи и на общата рискова експозиция по категории са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Как да пресметнете своята надзорна такса

От повечето задължени лица за таксата не се изисква да подават отделни образци за събирането на факторите за таксата, тъй като ЕЦБ ще използва повторно надзорните данни от финансовото отчитане (FINREP) и общото отчитане (COREP), които се докладват през националните компетентни органи.

Две категории банки все пак трябва да предоставят своите фактори за таксата посредством отделен процес на събиране на данните: i) групи, които изключват активите и/или размера на рисковите експозиции на дъщерните предприятия в неучастващи държави членки; и ii) клонове, установени в участващи държави членки от кредитни институции от неучастващи държави членки, за които не е приложим Регламентът на ЕЦБ за FINREP.

Уведомление за намерението за изключване на активите и/или размера на рисковите експозиции на дъщерните предприятия извън ЕНМ за поднадозрните групи

С цел да се осигури гладко протичане на процеса на събиране на данните е необходимо да се установи кои групи с дъщерни предприятия, установени в неучастващи държави членки или трети държави, възнамеряват да изключат съответните активи и/или размера на рисковите експозиции от своите фактори за таксата.

За целите на уведомяването на ЕЦБ за намерението за изключване на активи, размер на рискови експозиции или и двете е създадена онлайн процедура, която позволява на задължените лица за таксата да подадат уведомление до ЕЦБ чрез профила си в онлайн портала. Уведомлението следва да бъде подадено не по-късно от 30 септември на съответната година, за да знае ЕЦБ дали с НКО да очакват данни за факторите за таксата от групата посредством отделния процес за събиране на данните, описан по-долу.

Ако не бъде получено такова уведомление, ще се приеме, че групата не желае да приспадне приноса на дъщерните предприятия извън ЕНМ и ЕЦБ ще използва данните от FINREP/COREP, с които разполага.

Предоставяне на факторите за таксата за двете категории, които имат това задължение

Задължените лица за таксата трябва да предоставят годишните фактори за таксата на своя национален компетентен орган до 11 ноември, а в случай че 11 ноември не е работен ден - до следващия работен ден.

Референтната дата е 31 декември на предходната година, освен в случаите, в които:

Период за коментари относно факторите за таксата за всички лица

ЕЦБ ще публикува данните за факторите за таксата за всички лица най-късно до 15 януари на следващия период на таксуване. След това задължените лица за таксата ще разполагат с 15 работни дни да предоставят коментари и/или изменени данни. След изтичането на този срок факторите за таксата ще се използват при изчисляването на индивидуалните надзорни такси. Задължените лица за таксата ще получат уведомление, когато данните за факторите за таксата станат налични за коментар, като се използват представените на ЕЦБ данни за контакт.

Ако задължено лице за таксата не предостави данни за факторите за таксата или ЕЦБ няма данни за определен фактор за таксата, или задълженото лице за таксата не е представило навреме преразгледани, изменени или коригирани данни, ЕЦБ ще използва информацията, с която разполага, за да определи липсващите фактори за таксата. Непредоставянето на фактори за таксата се счита за нарушение на Регламента на ЕЦБ относно надзорните такси и може да доведе до санкции.

Следва да се отбележи, че данните от FINREP и COREP, на които се основава определянето на факторите за таксата, подлежат на промяна с обратна сила. Въпреки това за целите на таксуването, щом данните вече са използвани за изчисляване на надзорната такса за даден период на таксуване, бъдещите изменения няма да бъдат взети под внимание и не се предвиждат преизчисления на надзорните такси.

Често задавани въпроси

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал