Faktory pro výpočet poplatku

Faktory pro výpočet poplatku jsou údaje o dohlížené bance nebo bankovní skupině použité pro výpočet ročního poplatku za dohled.

Roční poplatek za dohled, který hradí každá dohlížená banka nebo bankovní skupina, je stanoven přiřazením celkových ročních nákladů za každou kategorii – významná nebo méně významná – k jednotlivým bankám a bankovním skupinám podle jejich „faktorů pro výpočet poplatku“.

Faktory pro výpočet poplatku jsou závislé na velikosti banky a rizikovém profilu, včetně rizikově vážených aktiv, a jsou poměřovány celkovou hodnotou aktiv, resp. celkovou rizikovou expozicí. V případě bankovních skupin jsou vypočteny na nejvyšší úrovni konsolidace a mají stejnou váhu.

Nařízení ECB o poplatcích za dohled

Pro výpočet ročního poplatku za dohled v případě bank nebo bankovních skupin klasifikovaných jako méně významné z důvodu „zvláštních okolností“ jsou celková aktiva omezena maximální částkou 30 miliard EUR, tedy prahem stanoveným pro kritérium velikosti použitým pro hodnocení významu.

Nařízení o SSM: čl. 6 odst. 4.

Nařízení o rámci SSM: články 70 a 71

Součet celkových aktiv všech poplatníků a součet celkových rizikových expozic všech poplatníků jsou zveřejněny na internetových stránkách ECB.

Odhadněte svůj poplatek

Předložení faktorů pro výpočet poplatku

Poplatníci jsou povinni předložit faktory pro výpočet ročního poplatku příslušnému vnitrostátnímu orgánu vždy do 1. července, nebo do následujícího pracovního dne, pokud 1. července není pracovní den, s referenčním datem 31. prosince předcházejícího roku.

Jakmile ECB dokončí údaje o faktorech pro výpočet poplatku, mohou poplatníci ve lhůtě pěti pracovních dnů předkládat k těmto údajům připomínky, pokud se domnívají, že jsou údaje nesprávné. Poté se faktory pro výpočet poplatku použijí pro výpočet jednotlivých poplatků za dohled. Poplatníci jsou o připravenosti údajů o faktorech pro výpočet poplatku k připomínkování vyrozuměni za použití kontaktních údajů poskytnutých Evropské centrální bance.

Pokud poplatník údaje o faktorech pro výpočet poplatku neposkytne, určí chybějící faktory pro výpočet poplatku ECB sama na základě dostupných informací. Neposkytnutí faktorů pro výpočet poplatku se považuje za porušení nařízení ECB o poplatcích za dohled a může vést k uložení sankcí.

Nejčastější dotazy