Menu

Faktory pro výpočet poplatku

Faktory pro výpočet poplatku jsou údaje o dohlížené bance nebo bankovní skupině použité pro výpočet ročního poplatku za dohled.

Roční poplatek za dohled, který hradí každá dohlížená banka nebo bankovní skupina, je stanoven přiřazením celkových ročních nákladů za každou kategorii – významná nebo méně významná – k jednotlivým bankám a bankovním skupinám podle jejich „faktorů pro výpočet poplatku“.

Faktory pro výpočet poplatku vypovídají o velikosti banky a rizikovém profilu, včetně rizikově vážených aktiv, a jsou samostatně poměřovány celkovou hodnotou aktiv a celkovou rizikovou expozicí. V případě bankovních skupin se vypočtou na nejvyšší úrovni konsolidace a je jim přiřazena stejná váha.

Pro výpočet ročního poplatku za dohled v případě bank nebo bankovních skupin klasifikovaných jako méně významné z důvodu „zvláštních okolností“ jsou celková aktiva omezena maximální částkou 30 mld. EUR, tedy prahem stanoveným pro kritérium velikosti používaným pro hodnocení významu.

Součet celkových aktiv a součet celkových rizikových expozic podle kategorie jsou zveřejněny na internetových stránkách ECB.

Odhadněte svůj poplatek

Většina poplatníků není povinna předkládat samostatné šablony pro účely vykazování faktorů pro výpočet poplatků, neboť ECB opětovně použije dohledové údaje z finančního výkaznictví (FINREP) a společného výkaznictví (COREP) vykázané prostřednictvím vnitrostátních příslušných orgánů.

Své faktory pro výpočet poplatku prostřednictvím samostatného sběru údajů musí nadále poskytovat dvě kategorie bank: i) skupiny, které nezahrnují aktiva nebo výše rizikové expozice dceřiných podniků v nezúčastněných členských státech, a ii) pobočky zřízené v zúčastněných členských státech úvěrovými institucemi z nezúčastněných členských států, které nepodléhají nařízení ECB o FINREP.

Oznámení záměru nezahrnout aktiva nebo výši rizikové expozice dceřiných společností nepodléhajících SSM pro dohlížené skupiny

V zájmu zajištění hladkého procesu sběru je nutné určit, které skupiny s dceřinými podniky zřízenými v nezúčastněných členských státech nebo třetích zemích hodlají nezahrnout související aktiva nebo výši rizikové expozice do svých faktorů pro výpočet poplatku.

Pro možnost oznámit ECB záměr nezahrnout aktiva, výši rizikové expozice nebo ani jedno byl zaveden online postup, který poplatníkům umožňuje zaslat ECB do 30. září příslušného roku prostřednictvím účtu na online portálu oznámení, aby ECB a vnitrostátní příslušné orgány měly informaci o tom, zda od skupiny mají, či nemají očekávat údaje pro faktory pro výpočet poplatku prostřednictvím samostatného procesu sběru údajů, jenž je níže popsán.

Nebude-li oznámení doručeno, předpokládá se, že skupina si nepřeje odečíst příspěvek dceřiných podniků, které nepodléhají SSM, a budou opětovně použity údaje z FINREP/COREP, které má ECB k dispozici.

Předložení faktorů pro výpočet poplatku u dvou kategorií, které jsou povinny je předložit.

Poplatníci jsou povinni předkládat faktory pro výpočet ročního poplatku svým vnitrostátním příslušným orgánům do 11. listopadu, nebo následující pracovní den, jestliže 11. listopad není pracovním dnem.

Referenčním datem je 31. prosinec předchozího roku s výjimkou případů, kdy:

  • dohlížený subjekt nebo skupina sestavuje roční účetní závěrku včetně konsolidované roční účetní závěrky na základě účetního roku, který se neshoduje s kalendářním rokem – v takovém případě je referenčním datem pro faktory pro výpočet poplatku konec účetního roku, který spadá do předchozího období placení poplatků; nebo
  • dohlížený subjekt nebo skupina je zřízen po příslušném referenčním datu uvedeném ve dvou shora uvedených případech, ale před 1. říjnem období placení poplatku a s tímto referenčním datem tedy nejsou k dispozici žádné faktory pro výpočet poplatku – v takovém případě bude referenčním datem pro faktory pro výpočet poplatku konec čtvrtletí nejblíže k příslušnému referenčnímu datu uvedenému ve dvou výše uvedených případech.

Období připomínek k faktorům pro výpočet poplatku pro všechny subjekty

ECB zveřejní údaje o faktorech pro výpočet poplatku pro všechny subjekty nejpozději do 15. ledna následného období pro placení poplatku. Poplatníci budou mít následně 15 pracovních dní k předložení případných připomínek nebo upravených údajů. Poté se faktory pro výpočet poplatku použijí pro výpočet jednotlivých poplatků za dohled. Poplatníci budou o připravenosti údajů o faktorech pro výpočet poplatku k připomínkování vyrozuměni za použití kontaktních údajů poskytnutých ECB.

Pokud poplatník neposkytne ECB údaje o faktorech pro výpočet poplatku nebo pokud některý z faktorů nemá ECB k dispozici nebo poplatník včas nepředloží revidované údaje nebo změny či opravy údajů, použije ECB k určení chybějících faktorů pro výpočet poplatku informace, které má k dispozici. Neposkytnutí faktorů pro výpočet poplatku se považuje za porušení nařízení ECB o poplatcích za dohled a může vést k uložení sankcí.

Je třeba uvést, že údaje z FINREP a COREP, které jsou základem určování faktorů pro výpočet poplatku, lze zpětně měnit. Pro účely poplatků však platí, že jakmile byly údaje použity pro výpočet poplatku za období placení poplatku, budoucí změny již nebudou zohledněny a přepočet poplatků za dohled se neprovede.

Nejčastější dotazy