Faktory na výpočet poplatku

Faktory na výpočet poplatku sú údaje o dohliadanej banke alebo bankovej skupine, na základe ktorých sa určuje výška ročného poplatku za dohľad.

Výška ročného poplatku za dohľad dohliadaných bánk a bankových skupín sa určuje prerozdeľovaním celkových ročných nákladov za obe kategórie – významné a menej významné subjekty – medzi jednotlivé banky a bankové skupiny na základe ich „faktorov výpočtu poplatku“.

Tieto faktory závisia od veľkosti a rizikového profilu banky vrátane rizikovo vážených aktív, ktoré sa merajú prostredníctvom celkovej hodnoty aktív, resp. celkovej rizikovej expozície. V prípade bankových skupín sa počítajú na najvyššej úrovni konsolidácie a pripisuje sa im rovnaká váha.

Nariadenie ECB o poplatkoch za dohľad

Pri výpočte ročného poplatku za dohľad v prípade bánk a bankových skupín zaradených medzi menej významné z dôvodu „osobitných okolností“ sa celkový objem aktív ohraničuje na 30 mld. €, t. j. na hraničnú hodnotu stanovenú pri určovaní významnosti na základe veľkosti.

Nariadenie o SSM: článok 6 ods. 4

Nariadenie o rámci SSM: články 70 a 71

Informácie o výške celkových aktív všetkých poplatníkov a o výške ich celkovej rizikovej expozície sú zverejnené na internetovej stránke ECB.

Odhad poplatku

Oznamovanie faktorov na výpočet poplatku

Poplatníci sú povinní oznámiť faktory na výpočet ročného poplatku (k referenčnému dátumu 31. decembra predchádzajúceho roka) príslušnému vnútroštátnemu orgánu dohľadu zakaždým do 1. júla, resp. ak 1. júl pripadá na deň pracovného pokoja, do nasledujúceho pracovného dňa.

Keď ECB dokončí spracovanie údajov o faktoroch na výpočet poplatku, poplatníci môžu v priebehu piatich pracovných dní vzniesť pripomienky k prípadným nesprávnostiam. Po uplynutí tejto lehoty sa faktory použijú na výpočet ročného poplatku za dohľad. Poplatníci budú o možnosti pripomienkovania údajov o faktoroch na výpočet poplatku upovedomení prostredníctvom kontaktných údajov poskytnutých ECB.

V prípade nepredloženia faktorov na výpočet poplatku určí ECB chýbajúce faktory sama na základe dostupných informácií. Nepredloženie faktorov na výpočet poplatku predstavuje porušenie nariadenia ECB o poplatkoch za dohľad a môže mať za následok uplatnenie sankcií.

Najčastejšie otázky