Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Faktory poplatku

Faktory výpočtu poplatku sú údaje o dohliadanej banke alebo bankovej skupine, na základe ktorých sa určuje výška ročného poplatku za dohľad.

Výška ročného poplatku za dohľad dohliadaných bánk a bankových skupín sa určuje prerozdeľovaním celkových ročných nákladov za obe kategórie – významné a menej významné subjekty – medzi jednotlivé banky a bankové skupiny na základe ich „faktorov výpočtu poplatku“.

Tieto faktory závisia od veľkosti a rizikového profilu banky vrátane rizikovo vážených aktív, ktoré sa merajú prostredníctvom celkovej hodnoty aktív, resp. celkovej rizikovej expozície. V prípade bankových skupín sa počítajú na najvyššej úrovni konsolidácie a pripisuje sa im rovnaká váha.

Pri výpočte ročného poplatku za dohľad v prípade bánk a bankových skupín zaradených medzi menej významné z dôvodu „osobitných okolností“ sa celkový objem aktív ohraničuje na 30 mld. €, t. j. na hraničnú hodnotu stanovenú pri určovaní významnosti na základe veľkosti.

Informácie o výške celkových aktív a o výške celkovej rizikovej expozície (celkové priemerné hodnoty) podľa kategórie sú zverejnené na internetovej stránke ECB.

Odhad poplatku

Väčšina poplatníkov nemusí predkladať osobitné výkazy s faktormi výpočtu poplatku, keďže ECB bude využívať údaje dohľadu získané v rámci finančného vykazovania (FINREP) a spoločného vykazovania (COREP) prostredníctvom príslušných vnútroštátnych orgánov.

Faktory výpočtu poplatku musia v rámci osobitného procesu naďalej poskytovať tieto dve kategórie bánk: i) skupiny, ktoré nezohľadňujú aktíva a/alebo rizikovú expozíciu dcérskych spoločností usadených v nezúčastnených členských štátoch, a ii) pobočky zriadené v zúčastnených členských štátoch úverovými inštitúciami z nezúčastnených členských štátov, na ktoré sa nevzťahuje nariadenie ECB o FINREP.

Oznámenie o úmysle dohliadaných skupín nezohľadňovať aktíva a/alebo rizikovú expozíciu dcérskych spoločností mimo SSM

V záujme plynulého procesu výberu poplatkov je potrebné určiť, ktoré skupiny s dcérskymi spoločnosťami zriadenými v nezúčastnených členských štátoch alebo tretích krajinách majú v úmysle nezohľadňovať príslušné aktíva a/alebo rizikové expozície v rámci faktorov výpočtu poplatku.

O zámere nezohľadňovať aktíva, rizikovú expozíciu alebo obidva prvky môžete ECB informovať prostredníctvom online procesu, ktorý poplatníkom umožňuje podávať oznámenia prostredníctvom svojho účtu na online portáli

do 30. septembra daného roka, aby ECB a príslušný vnútroštátny orgán vedeli, či majú údaje o faktoroch výpočtu poplatku od skupiny očakávať v rámci osobitného procesu opísaného nižšie.

Ak ECB oznámenie nedostane, bude predpokladať, že skupina nemá v úmysle príspevok dcérskych spoločností mimo SSM odpočítať, a použije údaje FINREP/COREP, ktoré má k dispozícii.

Predkladanie faktorov výpočtu poplatku v prípade dvoch kategórií subjektov, ktoré sú povinné ich predkladať

Poplatníci sú povinní predložiť faktory výpočtu ročného poplatku svojmu príslušnému vnútroštátnemu orgánu do 11. novembra, resp. ak 11. november pripadá na deň pracovného pokoja, do nasledujúceho pracovného dňa.

Referenčným dátumom je 31. december predchádzajúceho roka, s výnimkou nasledujúcich prípadov:

Pripomienkovacie obdobie k faktorom výpočtu poplatku pre všetky subjekty

ECB zverejní údaje o faktoroch výpočtu poplatku za všetky subjekty najneskôr do 15. januára nasledujúceho poplatkového obdobia. Poplatníci budú mať následne 15 pracovných dní na predloženie pripomienok a/alebo aktualizovaných údajov. Po uplynutí tejto lehoty sa faktory použijú na výpočet ročného poplatku za dohľad. Poplatníci budú o možnosti pripomienkovania údajov o faktoroch na výpočet poplatku informovaní prostredníctvom kontaktných údajov poskytnutých ECB.

Ak poplatník údaje o faktoroch výpočtu poplatku nepredloží, prípadne ak ECB nemá určitý faktor výpočtu poplatku k dispozícii, alebo poplatník nepredloží aktualizované/upravené údaje načas, ECB na určenie chýbajúcich faktorov použije informácie, ktoré má k dispozícii. Nepredloženie faktorov na výpočet poplatku sa považuje za porušenie nariadenia ECB o poplatkoch za dohľad a môže mať za následok sankcie.

Je potrebné poznamenať, že údaje FINREP a COREP, ktoré sú základom určovania faktorov výpočtu poplatku, sa môžu spätne meniť. Po použití údajov na výpočet poplatku za dohľad za dané poplatkové obdobie sa už však ďalšie zmeny nezohľadňujú a neuskutočňujú sa žiadne ďalšie prepočty poplatkov za dohľad.

Najčastejšie otázky

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)