Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Faktorja za izračun nadomestila

Faktorja za izračun nadomestila sta podatka o nadzorovani banki ali bančni skupini, ki se uporabita za izračun letnega nadomestila za nadzor.

Letno nadomestilo za nadzor, ki ga plača vsak nadzorovani subjekt ali bančna skupina, se določi tako, da se vsaki banki ali bančni skupini dodeli ustrezen delež skupnih letnih stroškov z bančnim nadzorom, ki se izračuna glede na njeno kategorijo pomembnosti (pomembna ali manj pomembna) in glede na njena »faktorja za izračun nadomestila«.

Faktorja odražata velikost banke in njen profil tveganosti, vključno z njeno tveganju prilagojeno aktivo. Velikost se meri s skupno vrednostjo sredstev, profil tveganosti pa s skupno izpostavljenostjo tveganju. Za bančne skupine se faktorja izračunata na najvišji ravni konsolidacije in imata enako utež.

Pri izračunu letnega nadomestila za nadzor bank ali bančnih skupin, ki so med manj pomembne razvrščene zaradi »posebnih okoliščin«, so skupna sredstva navzgor omejena na 30 milijard EUR, kar je prag za določitev pomembnosti po merilu velikosti institucije.

Agregirano povprečje skupnih sredstev in skupne izpostavljenosti tveganju sta za obe kategoriji bank, pomembne in manj pomembne, objavljena na spletnem mestu ECB.

Ocenite svoje nadomestilo za nadzor

Večini zavezancev za plačilo nadomestila predlog za faktorja ni treba posredovati ločeno, saj bo ECB uporabila nadzorniške podatke iz finančnega poročanja (FINREP) in splošnega poročanja (COREP), ki se poročajo pristojnim nacionalnim organom.

Posebej morata faktorja še vedno posredovati dve kategoriji bank, namreč (i) skupine, ki izključujejo sredstva in/ali znesek izpostavljenosti tveganju podrejenih družb v nesodelujočih državah članicah, in (ii) podružnice s sedežem v sodelujoči državi članici, ki so jih ustanovile kreditne institucije iz nesodelujočih držav članic, za katere ne velja uredba ECB o FINREP.

Obvestilo, da namerava nadzorovana skupina izključiti sredstva in/ali znesek izpostavljenosti tveganju podrejenih družb zunaj EMN

Za nemoteno zbiranje nadomestil je treba ugotoviti, katere skupine s podrejenimi družbami v nesodelujočih državah članicah ali tretjih državah nameravajo iz svojih faktorjev za izračun nadomestila izključiti sredstva in/ali zneske izpostavljenosti tveganju teh podrejenih družb.

Za obveščanje ECB o nameravani izključitvi sredstev oziroma izpostavljenosti tveganju ali obojega je bil vzpostavljen spletni postopek, ki zavezancem omogoča, da ECB predložijo uradno obvestilo prek svojega računa na spletnem portalu do 30. septembra vsakega leta, da ECB in pristojni organi vejo, ali naj podatke za faktorja od skupine pričakujejo ločeno, kot je opisano spodaj.

Če obvestila ne prejmejo, bodo domnevali, da skupina ne želi izključiti prispevka podrejenih družb zunaj EMN, in bodo zato uporabili podatke FINREP in COREP, ki so ECB že na voljo.

Predložitev faktorjev za dve kategoriji institucij, ki faktorje posredujejo ločeno

Letna faktorja je pristojnemu nacionalnemu organu treba predložiti do 11. novembra oziroma do naslednjega delovnega dne, če je 11. november dela prost dan.

Referenčni datum je 31. december predhodnega leta, razen kadar:

Obdobje za posredovanje pripomb na faktorja za vse subjekte

ECB bo podatke o faktorjih za izračun nadomestila za vse subjekte objavila najpozneje do 15. januarja v naslednjem obdobju zaračunavanja nadomestila. Zavezanci za plačilo nadomestila bodo nato imeli 15 delovnih dni časa, da podatke komentirajo ali jih spremenijo, zatem pa se bodo uporabili za izračun individualnih nadomestil za nadzor. Zavezanci bodo na naslov, ki so ga posredovali ECB, prejeli obvestilo, da so podatki o faktorjih pripravljeni in jih lahko komentirajo.

Če zavezanec ne predloži podatkov o faktorjih, če faktor ni na voljo ali če zavezanec ni pravočasno predložil revidiranih podatkov oziroma sprememb ali popravkov podatkov, bo manjkajoče faktorje za izračun nadomestila določila ECB sama na podlagi podatkov, ki so ji na voljo. Neposredovanje faktorjev se šteje za kršitev uredbe ECB o nadomestilih za nadzor in lahko sproži sankcije.

Opozoriti velja, da se podatki FINREP in COREP, ki predstavljajo podlago za določitev faktorjev za izračun nadomestila, lahko spremenijo za nazaj. Vseeno se potem, ko so bili podatki uporabljeni za izračun nadomestila za nadzor za dano obdobje, naknadne spremembe ne bodo upoštevale v izračunu in nadomestilo ne bo ponovno izračunano.

Pogosta vprašanja

Vse strani v tem razdelku

Žvižgaštvo