Faktorja za izračun nadomestila

Faktorja za izračun nadomestila sta podatka o nadzorovani banki ali bančni skupini, ki se uporabita za izračun njenega letnega nadomestila za nadzor.

Letno nadomestilo za nadzor, ki ga plača vsak nadzorovani subjekt ali bančna skupina, se določi tako, da se vsaki banki ali bančni skupini skladno z njeno kategorijo (pomembna ali manj pomembna) dodelijo skupni letni stroški glede na njena »faktorja za izračun nadomestila«.

Faktorja odražata velikost banke in njen profil tveganosti (vključno s tveganju prilagojeno aktivo), ki se merita s skupno vrednostjo sredstev in skupno izpostavljenostjo tveganju. V primeru bančnih skupin se faktorja izračunata na najvišji ravni konsolidacije in imata enako utež.

Pri izračunu letnega nadomestila za nadzor bank ali bančnih skupin, ki so med manj pomembne razvrščene zaradi »posebnih okoliščin«, so skupna sredstva navzgor omejena na 30 milijard EUR, kar je prag za določitev pomembnosti po merilu velikosti institucije.

Seštevek skupnih sredstev in seštevek skupne izpostavljenosti tveganju sta za obe kategoriji institucij objavljena na spletnem mestu ECB.

Ocenite svoje nadomestilo za nadzor

Večini zavezancev za plačilo nadomestila ni treba predložiti ločenih predlog za svoja faktorja, saj bo ECB uporabila nadzorniške podatke iz finančnega poročanja (FINREP) in splošnega poročanja (COREP), ki se poročajo pristojnim nacionalnim organom.

Dve kategoriji bank morata svoja faktorja še vedno posredovati z ločenim postopkom: (i) skupine, ki izključujejo sredstva in/ali znesek izpostavljenosti tveganju podrejenih družb v nesodelujočih državah članicah, in (ii) podružnice s sedežem v sodelujoči državi članici, ki so jih ustanovile kreditne institucije iz nesodelujočih držav članic, za katere ne velja uredba ECB o FINREP.

Obvestilo, da namerava nadzorovana skupina izključiti sredstva in/ali znesek izpostavljenosti tveganju podrejenih družb zunaj EMN

Za nemoteno zbiranje nadomestil je treba ugotoviti, katere skupine s podrejenimi družbami v nesodelujočih državah članicah ali tretjih državah nameravajo izključiti sredstva in/ali zneske izpostavljenosti tveganju iz svojih faktorjev za izračun nadomestila.

Za obveščanje ECB o nameravani izključitvi sredstev ali zneska izpostavljenosti tveganju ali obojega se pripravlja spletni postopek, o katerem bodo zavezanci obveščeni, ko bo postopek na voljo. Če želite sporočiti, da nameravate izključiti sredstva in/ali znesek izpostavljenosti tveganju, izpolnite spodnje obvestilo in ga po e-pošti pošljite na naslov SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

ECB mora obvestilo prejeti najpozneje do 30. septembra zadevnega leta, tako da ECB in pristojni organi vejo, ali naj podatke za faktorja od skupine pričakujejo v ločenem postopku zbiranja podatkov, ki je opisan spodaj.

Če takšnega obvestila ne prejmejo, bodo domnevali, da skupina ne želi odšteti prispevka podrejenih družb zunaj EMN, in bodo zato uporabili podatke FINREP in COREP, ki so na voljo ECB.

Obvestilo o nameravani izključitvi faktorjev za izračun nadomestila

Predložitev faktorjev za dve kategoriji institucij, ki ju morata predložiti

Zavezanci za plačilo nadomestila morajo letna faktorja za izračun nadomestila predložiti pristojnemu nacionalnemu nadzorniku do 11. novembra oziroma do naslednjega delovnega dne, če je 11. november dela prost dan.

Referenčni datum je 31. december predhodnega leta, razen kadar:

  • nadzorovani subjekt ali skupina pripravlja zaključni račun, vključno s konsolidiranimi letnimi računovodskimi izkazi, na podlagi računovodskega leta, ki se razlikuje od koledarskega leta. V tem primeru je referenčni datum za faktorja konec računovodskega leta, ki pade v predhodno obdobje zaračunavanja nadomestila; ali
  • nadzorovani subjekt ali skupina je ustanovljen po relevantnem referenčnem datumu, ki je naveden v zgornjih dveh primerih, vendar po 1. oktobru v obdobju zaračunavanja nadomestila, zato faktorja s tem referenčnim datumom ne obstajata. V tem primeru je referenčni datum za faktorja konec četrtletja, ki je najbližji relevantnemu referenčnemu datumu, ki je naveden v zgornjih dveh primerih.

Obdobje za posredovanje pripomb na faktorja za vse subjekte

ECB bo podatke o faktorjih za izračun nadomestila za vse subjekte objavila do 15. januarja v naslednjem obdobju zaračunavanja nadomestila. Zavezanci za plačilo nadomestila bodo zatem imeli 15 delovnih dni časa, da podajo pripombe na podatke ali jih spremenijo. Zatem se bodo faktorji uporabili za izračun individualnih nadomestil za nadzor. Zavezanci bodo na naslov, ki so ga posredovali ECB, prejeli obvestilo, da so podatki o faktorjih pripravljeni in lahko nanje podajo pripombe.

Če zavezanec ne predloži podatkov o faktorjih za izračun nadomestila ali če faktor za izračun nadomestila ni na voljo oziroma če zavezanec ni pravočasno predložil revidiranih podatkov, sprememb ali popravkov podatkov, bo ECB manjkajoče faktorje za izračun nadomestila določila na podlagi podatkov, ki so ji na voljo. Neposredovanje faktorjev se šteje za kršitev uredbe ECB o nadomestilih za nadzor in lahko sproži sankcije.

Opozoriti velja, da se podatki FINREP in COREP, ki predstavljajo podlago za določitev faktorjev za izračun nadomestila, lahko spremenijo za nazaj. Vseeno se potem, ko so bili podatki uporabljeni za izračun nadomestila za nadzor za dano obdobje, naknadne spremembe ne bodo upoštevale v izračunu in nadomestilo ne bo ponovno izračunano.

Pogosta vprašanja