Faktorja za izračun nadomestila

Faktorja za izračun nadomestila sta podatka o posamezni nadzorovani banki ali bančni skupini, ki se uporabita za izračun njenega letnega nadomestila za nadzor.

Letno nadomestilo za nadzor, ki ga plača nadzorovani subjekt, se določi tako, da se mu – odvisno od kategorije, v katero je razvrščen (pomemben ali manj pomemben) – dodelijo skupni letni stroški glede na »faktorja za izračun nadomestila«.

Faktorja odražata velikost banke, ki se meri z bilančno vsoto banke, in njen profil tveganosti (vključno s tveganju prilagojeno aktivo), ki se meri s skupno izpostavljenostjo tveganju. V primeru bančnih skupin se faktorja izračunata na najvišji ravni konsolidacije in imata enako utež.

Uredba o nadomestilih za nadzor

Za banke ali bančne skupine, razvrščene med manj pomembne zaradi »posebnih okoliščin«, faktor za izračun nadomestila, ki temelji na bilančni vsoti, ne sme preseči 30 milijard EUR, kar je enako pragu pri določanju pomembnosti na podlagi velikosti.

Uredba o EMN: člen 6(4)

Okvirna uredba o EMN: člena 70 in 71

Seštevek bilančne vsote in seštevek skupne izpostavljenosti tveganju vseh zavezancev za plačilo nadomestila sta objavljena na spletni strani ECB.

Ocenite svoje nadomestilo za nadzor

Predložitev faktorjev za izračun nadomestila

Zavezanec za plačilo nadomestila predloži letna faktorja za izračun nadomestila pristojnemu nacionalnemu nadzorniku do 1. julija (oziroma do prvega delovnega dne v mesecu, če je 1. julij dela prost dan) z referenčnim datumom 31. decembra preteklega leta.

Ko ECB obdela podatke o faktorjih za izračun nadomestila, ima vsak zavezanec pet delovnih dni za pripombe, če meni, da so podatki nepravilni. Nato faktorje uporabi za izračun letnega nadomestila za nadzor, ki ga plača vsak zavezanec. ECB obvesti zavezance o podatkih o faktorjih in jih pozove k predložitvi pripomb z uporabo kontaktnih podatkov, ki jih je prejela od njih.

Če zavezanec ne posreduje podatkov o faktorjih, ECB manjkajoče faktorje določi sama na podlagi razpoložljivih informacij. Neposredovanje faktorjev se šteje za kršitev uredbe ECB o nadomestilih za nadzor in lahko sproži sankcije.

Pogosta vprašanja