Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Bankwetgeving van de EU

Het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme is onderworpen aan het regelgevend kader voor banken in Europa, dat voortvloeit uit de Bazel-akkoorden en geharmoniseerd wordt door middel van het single rulebook. Dit kader geldt voor alle financiële instellingen in de interne markt.

Internationale normen

Bazel III

Bazel III is een internationaal regelgevend kader dat als doel heeft de regulering van en het toezicht op de banksector en het risicomanagement van banken te versterken.

Het kader werd door het Bazels Comité voor Bankentoezicht ontwikkeld en in november 2010 door de G20 bekrachtigd.

Bazel III-normen Publicaties van het Bazels Comité

Bazel III wordt in de EU ten uitvoer gelegd door middel van de wetgeving inzake kapitaalvereisten.

Europees regelgevend kader

Single rulebook

Regelgevende activiteiten

De regelgeving van de Europese Bankautoriteit (EBA) omvat zowel bindende technische normen als richtsnoeren, aanbevelingen en adviezen. Ze heeft betrekking op thema’s als (prudentieel) eigen vermogen, herstel en afwikkeling, interne governance en toezichtsrapportage.

EBA: regelgeving en beleid

Single rulebook

Het single rulebook moet zorgen voor een consistente toepassing van het regelgevend kader voor banken in de EU. Het is een interactief online compendium van het kapitaalvereistenpakket en de overeenstemmende technische normen, namelijk:

  • Technische reguleringsnormen (regulatory technical standards – RTS)
  • Technische uitvoeringsnormen (implementing technical standards – ITS)

Het omvat ook richtsnoeren van de EBA en daarmee verband houdende vragen en antwoorden (Q&A’s).

EBA: interactief single rulebook

Meer informatie

EBA: vragen en antwoorden over het single rulebook
Kapitaalvereisten

Het wetgevingspakket kapitaalvereisten zet de Bazel III-normen om in EU-recht en bestaat uit een verordening en een richtlijn. Het pakket is op 1 januari 2014 in werking getreden.

Verordening kapitaalvereisten (capital requirements regulation – CRR)

Richtlijn kapitaalvereisten (capital requirements directive – CRD)

CRD

Meer informatie

Herstel en afwikkeling

Verordening inzake het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme

De verordening inzake het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme voorziet in uniforme regels en procedures voor de afwikkeling van banken in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk afwikkelingsfonds.

Verordening inzake het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme

Memorandum van overeenstemming tussen de gemeenschappelijke afwikkelingsraad (Single Resolution Board – SRB) en de ECB

Memorandum van overeenstemming tussen de SRB en de ECB inzake samenwerking en uitwisseling van informatie

Memorandum van overeenstemming

Intergouvernementele overeenkomst

Intergouvernementele overeenkomst betreffende de overdracht en mutualisatie van de bijdragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds

Intergouvernementele overeenkomst

Richtlijn herstel en afwikkeling van banken

De richtlijn herstel en afwikkeling van banken stelt een kader vast voor het herstel en de afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen.

Richtlijn herstel en afwikkeling van banken

Meer informatie

Depositogarantiestelsels

De herschikte richtlijn depositogarantiestelsels voorziet in betere bescherming van de deposito's van burgers bij bankfaillissementen.

Richtlijn depositogarantiestelsels

Meer informatie

Europese Commissie: Deposit Guarantee Schemes
Richtlijn financiële conglomeraten

De richtlijn financiële conglomeraten stelt een kader vast voor het aanvullend toezicht op financiële entiteiten in een financieel conglomeraat.

Alle pagina's in dit deel

Klokkenluiders