Menu

EU:n pankkilainsäädäntö

Yhteisessä valvontamekanismissa noudatetaan Baselin sopimuksiin perustuvaa EU:n pankkisääntelyä yhdenmukaisesti yhtenäisen sääntökirjan pohjalta. Sääntelyn piiriin kuuluvat kaikki rahoituslaitokset EU:n sisämarkkinoilla.

Kansainväliset standardit

Basel III

Basel III on kansainvälinen säännöstö, jonka tavoitteena on tehostaa pankkisektorin sääntelyä, valvontaa ja riskienhallintaa.

Baselin pankkivalvontakomitean laatima säännöstö sai G20-maiden tuen marraskuussa 2010.

Basel III -standardit
Baselin komitean julkaisuja

Basel III ‑standardit pannaan EU:ssa täytäntöön vakavaraisuusvaatimuksia koskevalla lainsäädännöllä.

Sääntely EU:ssa

Yhteinen sääntökirja

Sääntelyviranomainen

Sääntelyviranomaisena toimii Euroopan pankkiviranomainen (EPV), joka antaa muun muassa ohjeita, suosituksia, lausuntoja ja sitovia teknisiä standardeja. Pankkiviranomaisen asiakirjat koskevat esimerkiksi pankkien omia varoja, elvytystä ja kriisinratkaisua, sisäistä hallintoa ja ohjausta sekä valvontatietojen raportointia.

EPV: sääntely ja linjaukset


Yhteinen sääntökirja

Pankkivalvonnan ohjesäännön eli yhteisen sääntökirjan tavoitteena on, että kaikkialla EU:ssa sovelletaan yhtenäistä pankkisääntelyä. Sääntökirja on verkossa julkaistava interaktiivinen kokoelma vakavaraisuussäännöksistä ja teknisistä standardeista, joita ovat

  • tekniset sääntelystandardit ja
  • tekniset täytäntöönpanostandardit.

Sääntökirja sisältää myös EPV:n ohjeet ja vastauksia niihin liittyviin kysymyksiin (Q&A).

EPV: Interactive Single Rulebook


Lue lisää

EPV: Single Rulebook Q&A

Vakavaraisuusvaatimukset

Vakavaraisuusvaatimuksia koskeva lainsäädäntöpaketti pitää sisällään asetuksen ja direktiivin, joilla Basel III ‑standardit saatetaan osaksi EU:n lainsäädäntöä. Säädökset tulivat voimaan 1.1.2014.

Vakavaraisuusasetus


Vakavaraisuusdirektiivi

Direktiivin teksti


Lue lisää

Pankkien elvytys ja kriisinratkaisu

Yhteistä kriisinratkaisumekanismia koskeva asetus

Asetuksessa vahvistetaan pankkien kriisinratkaisua koskevat yhtenäiset säännöt ja menettelyt, joita yhteisessä kriisinratkaisumekanismissa ja ‑rahastossa noudatetaan.

Asetuksen teksti


Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston ja EKP:n välinen yhteistyöpöytäkirja

Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston ja EKP:n yhteistyöpöytäkirja yhteistyöstä ja tietojenvaihdosta

Yhteistyöpöytäkirjan teksti


Hallitustenvälinen sopimus

Hallitustenvälinen sopimus vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä

Sopimuksen teksti


Pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivi

Direktiivissä vahvistetaan pankkien ja sijoituspalveluyritysten elvytystä ja kriisinratkaisua koskevat säännöt.

Direktiivin teksti


Lue lisää

Talletussuojajärjestelmät

Talletussuojadirektiivi on laadittu uudelleen, jotta kansalaisten talletukset olisivat paremmin turvassa, jos jokin pankki kaatuu.

Direktiivin teksti


Lue lisää

Euroopan komissio: Deposit Guarantee Schemes

Finanssiryhmittymädirektiivi

Direktiivissä vahvistetaan säännökset monialaisiin finanssiyrityksiin kuuluvien rahoitusalan yhteisöjen lisävalvonnalle.