Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EU:n pankkilainsäädäntö

Yhteisessä valvontamekanismissa noudatetaan Baselin sopimuksiin perustuvaa EU:n pankkisääntelyä yhdenmukaisesti yhtenäisen sääntökirjan pohjalta. Sääntelyn piiriin kuuluvat kaikki rahoituslaitokset EU:n sisämarkkinoilla.

Kansainväliset standardit

Basel III

Basel III on kansainvälinen säännöstö, jonka tavoitteena on tehostaa pankkisektorin sääntelyä, valvontaa ja riskienhallintaa.

Baselin pankkivalvontakomitean laatima säännöstö sai G20-maiden tuen marraskuussa 2010.

Basel III -standardit Baselin komitean julkaisuja

Basel III ‑standardit pannaan EU:ssa täytäntöön vakavaraisuusvaatimuksia koskevalla lainsäädännöllä.

Sääntely EU:ssa

Yhteinen sääntökirja

Sääntelyviranomainen

Sääntelyviranomaisena toimii Euroopan pankkiviranomainen (EPV), joka antaa muun muassa ohjeita, suosituksia, lausuntoja ja sitovia teknisiä standardeja. Pankkiviranomaisen asiakirjat koskevat esimerkiksi pankkien omia varoja, elvytystä ja kriisinratkaisua, sisäistä hallintoa ja ohjausta sekä valvontatietojen raportointia.

EPV: sääntely ja linjaukset

Yhteinen sääntökirja

Pankkivalvonnan ohjesäännön eli yhteisen sääntökirjan tavoitteena on, että kaikkialla EU:ssa sovelletaan yhtenäistä pankkisääntelyä. Sääntökirja on verkossa julkaistava interaktiivinen kokoelma vakavaraisuussäännöksistä ja teknisistä standardeista, joita ovat

  • tekniset sääntelystandardit ja
  • tekniset täytäntöönpanostandardit.

Sääntökirja sisältää myös EPV:n ohjeet ja vastauksia niihin liittyviin kysymyksiin (Q&A).

EPV: Interactive Single Rulebook

Lue lisää

EPV: Single Rulebook Q&A
Vakavaraisuusvaatimukset

Vakavaraisuusvaatimuksia koskeva lainsäädäntöpaketti pitää sisällään asetuksen ja direktiivin, joilla Basel III ‑standardit saatetaan osaksi EU:n lainsäädäntöä. Säädökset tulivat voimaan 1.1.2014.

Vakavaraisuusasetus

Vakavaraisuusdirektiivi

Direktiivin teksti

Lue lisää

Pankkien elvytys ja kriisinratkaisu

Yhteistä kriisinratkaisumekanismia koskeva asetus

Asetuksessa vahvistetaan pankkien kriisinratkaisua koskevat yhtenäiset säännöt ja menettelyt, joita yhteisessä kriisinratkaisumekanismissa ja ‑rahastossa noudatetaan.

Asetuksen teksti

Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston ja EKP:n välinen yhteistyöpöytäkirja

Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston ja EKP:n yhteistyöpöytäkirja yhteistyöstä ja tietojenvaihdosta

Yhteistyöpöytäkirjan teksti

Hallitustenvälinen sopimus

Hallitustenvälinen sopimus vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä

Sopimuksen teksti

Pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivi

Direktiivissä vahvistetaan pankkien ja sijoituspalveluyritysten elvytystä ja kriisinratkaisua koskevat säännöt.

Direktiivin teksti

Lue lisää

Talletussuojajärjestelmät

Talletussuojadirektiivi on laadittu uudelleen, jotta kansalaisten talletukset olisivat paremmin turvassa, jos jokin pankki kaatuu.

Direktiivin teksti

Lue lisää

Euroopan komissio: Deposit Guarantee Schemes
Finanssiryhmittymädirektiivi

Direktiivissä vahvistetaan säännökset monialaisiin finanssiyrityksiin kuuluvien rahoitusalan yhteisöjen lisävalvonnalle.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä