Menu

ES tiesību akti banku darbības jomā

Vienotais uzraudzības mehānisms darbojas saskaņā ar Eiropas banku darbības tiesisko regulējumu, kas balstās uz Bāzeles vienošanos un harmonizēts, izstrādājot vienotu noteikumu kopumu. Šis regulējums attiecas uz visām vienotā tirgus finanšu iestādēm.

Starptautiskie standarti

Bāzele III

Bāzele III ir starptautisks regulatīvais ietvars, kura mērķis stiprināt banku sektora regulējumu, uzraudzību un risku pārvaldību.

To izstrādāja Bāzeles Banku uzraudzības komiteja un 2010. gada novembrī apstiprināja G20.

Bāzeles III standarti
Bāzeles komitejas publikācijas

ES Bāzeles III standarti tiek īstenoti ar kapitāla prasību tiesību aktu paketi.

Eiropas regulatīvais ietvars

Vienotais noteikumu kopums

Regulatīvā darbība

Eiropas Banku iestādes (EBI) regulatīvie dokumenti ietver gan saistošus tehniskos standartus, gan pamatnostādnes, ieteikumus un atzinumus. Tie aptver dažādas jomas, piemēram, pašu kapitāls, atveseļošana un noregulējums, iekšējā pārvaldība un uzraudzības pārskati.

EBI: regulējums un politika


Vienotais noteikumu kopums

Vienotā noteikumu kopuma mērķis ir nodrošināt konsekventu banku regulējuma piemērošanu visā ES. Tas ir interaktīvs kapitāla prasību paketes un atbilstošo tehnisko standartu kopsavilkums. Konkrēti tajā ietilpst:

  • regulatīvie tehniskie standarti (RTS);
  • īstenošanas tehniskie standarti (ĪTS).

Tas ietver arī EBI pamatnostādnes un jautājumu un atbilžu sadaļu.

EBI: vienotais interaktīvais noteikumu kopums


Lasīt vairāk...

EBI: jautājumi un atbildes par vienoto noteikumu kopumu

Kapitāla prasības

Kapitāla prasību pakete transponē Bāzele III standartus ES tiesību aktos un ietver regulu un direktīvu. Šī tiesību aktu pakete stājās spēkā 2014 gada 1. janvārī.

Kapitāla prasību regula (CRR)


Kapitāla prasību direktīva (KPD)

CRD


Lasīt vairāk...

Atveseļošana un noregulējums

Vienotā noregulējuma mehānisma regula

Vienotā noregulējuma mehānisma regula paredz vienādus banku noregulējuma noteikumus un procedūras, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu noregulējuma fondu.

Vienotā noregulējuma mehānisma regula (SRMR)


Vienotās noregulējuma valdes (VNV) un ECB saprašanās memorands

Saprašanās memorands starp VNV un ECB attiecībā uz sadarbību un informācijas apmaiņu.

Saprašanās memorands


Starpvaldību nolīgums

Starpvaldību nolīgums par iemaksu pārskaitīšanu uz vienoto noregulējuma fondu un to kopīgošanu.

Starpvaldību nolīgums


Banku atveseļošanas un noregulējuma direktīva

Banku atveseļošanas un noregulējuma direktīva izveido banku un ieguldījumu sabiedrību atveseļošanas un noregulējuma sistēmu.

Banku atveseļošanas un noregulējuma direktīva


Lasīt vairāk...

Noguldījumu garantiju sistēmas

Pārstrādātā direktīva par noguldījumu garantiju sistēmām nodrošina labāku iedzīvotāju noguldījumu aizsardzību banku bankrota gadījumā.

Direktīva par noguldījumu garantiju sistēmām


Lasīt vairāk...

Eiropas Komisija: noguldījumu garantiju sistēmas

Finanšu konglomerātu direktīva

Finanšu konglomerātu direktīva izveido finanšu konglomerātā ietilpstošu finanšu iestāžu papildu uzraudzības sistēmu.