Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

ELi pangandusõigus

Ühtse järelevalvemehhanismi tegevust reguleerib Euroopa panganduse õigusraamistik, mis järgib Baseli kokkuleppeid ja on ühtlustatud ühtsete eeskirjade kaudu. Seda raamistikku kohaldatakse kõigi ühtsel turul tegutsevate finantsasutuste suhtes.

Rahvusvahelised standardid

Basel III

Basel III on rahvusvaheline õigusraamistik, mille eesmärk on tugevdada pangandussektori reguleerimist, järelevalvet ja riskihaldust.

Selle on välja töötanud Baseli pangajärelevalve komitee ning 2010. aasta novembris heaks kiitnud G20 juhid.

Basel III standardid Baseli pangajärelevalve komitee väljaanded

Basel III õigusraamistikku rakendatakse Euroopa Liidus kapitalinõudeid käsitlevate õigusaktide paketi kaudu.

Euroopa õigusraamistik

Ühtsed eeskirjad

Õigusloomealane tegevus

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) reguleerivad aktid hõlmavad nii siduvaid tehnilisi standardeid kui ka suuniseid, soovitusi ja arvamusi. Neis käsitletakse selliseid teemasid nagu omavahendid, finantsseisundi taastamine ja kriisilahendus, sisejuhtimine ja järelevalvearuandlus.

EBA: õigusloome ja poliitika

Ühtsed eeskirjad

Ühtsete eeskirjadega soovitakse tagada panganduse õigusraamistiku järjepidev kohaldamine kogu Euroopa Liidus. Tegu on interaktiivse veebipõhise kogumikuga, mille moodustavad kapitalinõuete pakett ning vastavad tehnilised standardid:

  • Regulatiivsed tehnilised standardid
  • Rakenduslikud tehnilised standardid

Ühtsed eeskirjad hõlmavad ka EBA suuniseid ning seonduvaid küsimusi ja vastuseid.

EBA: interaktiivsed ühtsed eeskirjad

Loe lähemalt

EBA: ühtsete eeskirjadega seotud küsimused ja vastused
Kapitalinõuded

Kapitalinõuete pakett, millega on ELi õigusesse üle võetud Basel III standardid, koosneb kapitalinõuete määrusest ja direktiivist. Pakett jõustus 1. jaanuaril 2014.

Kapitalinõuete määrus

Kapitalinõuete direktiiv

CRD

Loe lähemalt

Finantsseisundi taastamine ja kriisilahendus

Ühtse kriisilahenduskorra määrus

Ühtse kriisilahenduskorra määruses kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja menetlused pankade kriisilahenduseks ühtse kriisilahenduskorra ja ühtse kriisilahendusfondi raames.

Ühtse kriisilahenduskorra määrus

Vastastikuse mõistmise memorandum Ühtse Kriisilahendusnõukogu ja EKP vahel

Ühtse kriisilahendusnõukogu ja EKP vaheline vastastikuse mõistmise memorandum koostöö ja teabevahetuse kohta.

Vastastikuse mõistmise memorandum

Valitsustevaheline leping

Valitsustevaheline leping käsitleb osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmist ja ühiskasutusse võtmist.

Valitsustevaheline leping

Pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiiv

Pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiiviga luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik.

Pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiiv

Loe lähemalt

Hoiuste tagamise skeemid

Hoiuste tagamise skeeme käsitlevas uuesti sõnastatud direktiivis nähakse ette elanike hoiuste parem kaitse pankade maksejõuetuse korral.

Direktiiv hoiuste tagamise skeemide kohta

Loe lähemalt

Euroopa Komisjon: Hoiuste tagamise skeemid
Finantskonglomeraatide direktiiv

Finantskonglomeraatide direktiivis sätestatakse finantskonglomeraati kuuluvate finantsüksuste täiendava järelevalve raamistik.

Kõik selle jaotise teemad

Rikkumisest teatamine