Menu

Bankovno pravo EU-a

Rad jedinstvenog nadzornog mehanizma uređen je europskim bankovnim regulatornim okvirom, koji proizlazi iz bazelskih sporazuma i usklađen je jedinstvenim pravilima. Taj se okvir primjenjuje na sve financijske institucije na jedinstvenom tržištu.

Međunarodni standardi

Basel III

Basel III međunarodni je regulatorni okvir. Njegov je cilj poboljšati propise, nadzor i upravljanje rizicima u bankarskom sektoru.

Izradio ga je Bazelski odbor za nadzor banaka i potvrdila ga je skupina G20 u studenome 2010.

Standardi Basela III
Publikacije Bazelskog odbora

U EU-u Basel III provodi se zakonodavnim paketom kojim su uređeni kapitalni zahtjevi.

Europski regulatorni okvir

Jedinstvena pravila

Regulatorno djelovanje

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) izrađuje različitu regulativu, od obvezujućih tehničkih standarda do smjernica, preporuka i mišljenja. Uređuje područja kao što su regulatorni kapital, oporavak i sanacija, interno upravljanje i nadzorno izvješćivanje.

EBA: Regulativa i politika


Jedinstvena pravila

Jedinstvenim pravilima postiže se dosljedna primjena regulatornog bankovnog okvira u cijelom EU‑u. Riječ je o interaktivnom internetskom kompendiju koji obuhvaća paket kojim se uređuju kapitalni zahtjevi i povezane tehničke standarde. U njemu su:

  • regulatorni tehnički standardi
  • provedbeni tehnički standardi.

Sadržava i EBA-ine smjernice te povezana česta pitanja i odgovore.

EBA: Interaktivna jedinstvena pravila


Više

EBA: Česta pitanja i odgovori o jedinstvenim pravilima

Kapitalni zahtjevi

Paket kojim se prenose standardi Basela III u pravo EU‑a i uređuju kapitalni zahtjevi sastoji se od uredbe i direktive. Paket je stupio na snagu 1. siječnja 2014.

Uredba o kapitalnim zahtjevima (engl. Capital Requirements Regulation, CRR)


Direktiva o kapitalnim zahtjevima (engl. Capital Requirements Directive, CRD)

CRD


Više

Oporavak i sanacija

Uredba o jedinstvenom sanacijskom mehanizmu

Uredbom o jedinstvenom sanacijskom mehanizmu određena su jedinstvena pravila i postupci za sanaciju banaka u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i Jedinstvenog fonda za sanaciju.

Uredba o jedinstvenom sanacijskom mehanizmu


Memorandum o razumijevanju između Jedinstvenog sanacijskog odbora i ESB‑a

Memorandum o razumijevanju između Jedinstvenog sanacijskog odbora i ESB‑a u pogledu suradnje i razmjene informacija

Memorandum o razumijevanju


Međuvladin sporazum

Međuvladin sporazum o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u Jedinstveni fond za sanaciju

Međuvladin sporazum


Direktiva o oporavku i sanaciji banaka

Direktivom o oporavku i sanaciji banaka utvrđen je okvir oporavka i sanacije banaka i investicijskih društava.

Direktiva o oporavku i sanaciji banaka


Više

Sustavi osiguranja depozita

Preinačenom direktivom o sustavima osiguranja depozita bolje se štite depoziti građana u slučaju propasti banke.

Direktiva o sustavima osiguranja depozita


Više

Europska komisija: Sustavi osiguranja depozita

Direktiva o financijskim konglomeratima

Direktivom o financijskim konglomeratima utvrđen je okvir dodatnog nadzora financijskih subjekata u financijskom konglomeratu.