Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Przepisy bankowe UE

Funkcjonowanie jednolitego mechanizmu nadzorczego podlega unijnym regulacjom w dziedzinie nadzoru bankowego, które opierają się na umowach bazylejskich i są ujęte w jednolitym zbiorze przepisów. Te ramy regulacyjne stosują się do wszystkich instytucji finansowych działających na jednolitym rynku.

Standardy międzynarodowe

Bazylea III

Jest to międzynarodowy pakiet regulacyjny, którego celem jest wzmocnienie regulacji, nadzoru i zarządzania ryzykiem w sektorze bankowym.

Został opracowany przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego i zatwierdzony w listopadzie 2010 przez grupę G20.

Standardy Bazylei III Publikacje Komitetu Bazylejskiego

Postanowienia Bazylei III są wdrażane w UE poprzez pakiet legislacyjny dotyczący wymogów kapitałowych.

Europejskie ramy regulacyjne

Jednolity zbiór przepisów

Działania regulacyjne

Akty regulacyjne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) mają formę wiążących standardów technicznych, wytycznych, zaleceń i opinii. Ich zakres tematyczny obejmuje m.in. fundusze własne, likwidację i uporządkowaną likwidację, zarządzanie wewnętrzne oraz sprawozdawczość nadzorczą.

EUNB: Regulacje i polityka

Jednolity zbiór przepisów

Jednolity zbiór przepisów ma zapewnić spójne stosowanie regulacji bankowych w całej UE. Jest to interaktywne kompendium dostępne online, które obejmuje pakiet legislacyjny dotyczący wymogów kapitałowych oraz odnośne standardy techniczne:

  • regulacyjne standardy techniczne
  • wdrażające standardy techniczne.

Zawiera także wytyczne EUNB wraz z powiązanymi informacjami w formie pytań i odpowiedzi.

EUNB: Interaktywny jednolity zbiór przepisów

Więcej informacji

EUNB: Pytania i odpowiedzi na temat jednolitego zbioru przepisów
Wymogi kapitałowe

Pakiet legislacyjny w sprawie wymogów kapitałowych – na który składają się rozporządzenie i dyrektywa – stanowi przeniesienie standardów Bazylei III do prawa UE. Wszedł w życie 1 stycznia 2014.

Rozporządzenie w sprawie wymogów kapitałowych (CRR)

Dyrektywa w sprawie wymogów kapitałowych (CRD)

Dyrektywa CRD

Więcej informacji

Naprawa oraz restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja banków

Rozporządzenie w sprawie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (SRMR)

Rozporządzenie SRMR określa jednolite zasady i procedury restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji i odnośnego jednolitego funduszu.

Rozporządzenie w sprawie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Protokół ustaleń między Jednolitą Radą ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB) a EBC

Protokół ustaleń między SRB a EBC w sprawie współpracy i wymiany informacji.

Protokół ustaleń

Umowa międzyrządowa

Umowa międzyrządowa o przekazywaniu i uwspólnianiu składek na rzecz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

Umowa międzyrządowa

Dyrektywa w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (BRRD)

Dyrektywa BRRD określa zasady przeprowadzania naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków i firm inwestycyjnych.

Dyrektywa w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków

Więcej informacji

Systemy gwarantowania depozytów

Przekształcona dyrektywa w sprawie systemów gwarancji depozytów zapewnia lepszą ochronę depozytów obywateli w razie upadłości banku.

Dyrektywa w sprawie systemów gwarancji depozytów

Więcej informacji

Komisja Europejska: Systemy gwarantowania depozytów
Dyrektywa w sprawie konglomeratów finansowych

Dyrektywa reguluje kwestię dodatkowego nadzoru nad podmiotami finansowymi należącymi do konglomeratu finansowego.

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości