Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Τραπεζικό δίκαιο της ΕΕ

Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός υπόκειται στο ευρωπαϊκό τραπεζικό κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο ακολουθεί τις συμφωνίες της Βασιλείας και είναι εναρμονισμένο μέσω του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων. Αυτό το πλαίσιο εφαρμόζεται σε όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εντός της Ενιαίας Αγοράς.

Διεθνή πρότυπα

Βασιλεία III

Το πλαίσιο Βασιλεία ΙΙΙ είναι ένα διεθνές κανονιστικό πλαίσιο που επιδιώκει να ενισχύσει την κανονιστική ρύθμιση, την εποπτεία και τη διαχείριση κινδύνων του τραπεζικού τομέα.

Εκπονήθηκε από της Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία και εγκρίθηκε από την G20 τον Νοέμβριο 2010.

Πρότυπα της Βασιλείας III Δημοσιεύσεις της Επιτροπής της Βασιλείας

Το πλαίσιο Βασιλεία ΙΙΙ εφαρμόζεται στην ΕΕ μέσω της νομοθετικής δέσμης για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο

Ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων

Κανονιστική δραστηριότητα

Τα κανονιστικά προϊόντα της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) κυμαίνονται από δεσμευτικά τεχνικά πρότυπα μέχρι κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις. Καλύπτουν τομείς όπως τα ίδια κεφάλαια, η εξυγίανση και ανάκαμψη, η εσωτερική διακυβέρνηση και η υποβολή εποπτικών αναφορών.

ΕΑΤ: Κανονιστική ρύθμιση και πολιτική

Ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων

Σκοπός του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων είναι να διασφαλίσει τη συνεπή εφαρμογή του κανονιστικού τραπεζικού πλαισίου σε όλη την ΕΕ. Είναι μια διαδραστική διαδικτυακή επιτομή των νομοθετικών διατάξεων για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και των αντίστοιχων τεχνικών προτύπων, δηλαδή:

  • Ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα
  • Εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα

Περιλαμβάνει επίσης κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ και σχετικές απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις.

ΕΑΤ: Διαδραστικό ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων

Περισσότερα

ΕΑΤ: Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις όσον αφορά το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων
Κεφαλαιακές απαιτήσεις

Η δέσμη των κεφαλαιακών απαιτήσεων μεταφέρει τα πρότυπα της Βασιλείας ΙΙΙ στο δίκαιο της ΕΕ και αποτελείται από έναν κανονισμό και μία οδηγία. Η δέσμη τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014.

Κανονισμός για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRR)

Οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD)

CRD

Περισσότερα

Ανάκαμψη και εξυγίανση

Κανονισμός για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης

Ο κανονισμός για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης θεσπίζει ομοιόμορφους κανόνες και διαδικασίες για την εξυγίανση τραπεζών εντός του πλαισίου του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης.

Κανονισμός για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης

Μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης και της ΕΚΤ

Μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης και της ΕΚΤ αναφορικά με τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών

Μνημόνιο συνεννόησης

Διακυβερνητική συμφωνία

Διακυβερνητική συμφωνία για τη μεταφορά και την αμοιβαιοποίηση των εισφορών στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης.

Διακυβερνητική συμφωνία

Οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών

Η οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών θεσπίζει πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών και των επιχειρήσεων επενδύσεων.

Οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών

Περισσότερα

Συστήματα εγγύησης καταθέσεων

Η αναδιατύπωση της οδηγία για τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων παρέχει καλύτερη προστασία για τις καταθέσεις των πολιτών σε περίπτωση χρεοκοπίας τραπεζών.

Οδηγία για τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων

Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Συστήματα εγγύησης καταθέσεων
Οδηγία για τους χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων

Η οδηγία για τους χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων ορίζει το πλαίσιο για την πρόσθετη εποπτεία χρηματοπιστωτικών οντοτήτων εντός χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων