Menu

EU-banklagstiftning

Den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) regleras genom den europeiska banklagstiftningen, som följer Baselavtalen och harmoniseras genom det enhetliga regelverket. Detta ramverk gäller för samtliga finansinstitut på den inre marknaden.

Internationella standarder

Basel III

Basel III är ett internationellt regelverk som syftar till att stärka regelverk, tillsyn och riskhantering inom banksektorn.

Det har utvecklats av Baselkommittén för banktillsyn och godkändes av G20 i november 2010.

Basel III-standerderna
Publikationer av Baselkommittén

I EU genomförs Basel III genom lagstiftningspaketet om kapitalkrav.

Det europeiska regelverket

Enhetligt regelverk

Regleringsverksamhet

De regelverktyg som tagits fram av Europeiska bankmyndigheten (EBA) omfattar allt från bindande tekniska standarder till riktlinjer, rekommendationer och yttranden. De täcker områden som kapitalbas, återhämtning och resolution, intern styrning och tillsynsrapportering.

EBA: Reglering och policy


Enhetligt regelverk

Det enhetliga regelverket ska säkerställa att banklagstiftningen tillämpas på ett enhetligt sätt i hela EU. Det är ett interaktivt online-kompendium med CRD IV-paketet och motsvarar följande tekniska standarder:

  • Tekniska tillsynsstandarder (RTS)
  • Tekniska genomförandestandarder (ITS)

Det innefattar även EBA-riktlinjer och sammanställda svar på frågor om dessa riktlinjer.

EBA: Enhetligt regelverk – interaktivt


Läs mer ...

EBA: Vanliga frågor och svar om det enhetliga regelverket

Kapitalkrav

Kapitalkravspaketet, som införlivar Basel III-paketet i EU:s lagstiftning, består av en förordning och ett direktiv. Paketet trädde i kraft den 1 januari 2014.

Kapitalkravsförordningen (CRR)


Kapitaltäckningsdirektivet (CRD)

CRD


Läs mer ...

Återhämtning och resolution

Förordningen om den gemensamma resolutionsmekanismen

I förordningen om den gemensamma resolutionsmekanismen upprättas enhetliga regler och förfaranden för resolution av banker inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond.

Förordningen om den gemensamma resolutionsmekanismen


Samförståndsavtal mellan den gemensamma resolutionsnämnden och ECB

Samförståndsavtal mellan den gemensamma resolutionsnämnden och ECB avseende samarbete och informationsutbyte.

Samförståndsavtal


Mellanstatligt avtal

Det mellanstatliga avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden.

Mellanstatligt avtal


Direktivet om återhämtning och resolution av banker

Med direktivet om återhämtning och resolution av banker upprättas ett ramverk för återhämtning och resolution av banker och värdepappersföretag.

Direktivet om återhämtning och resolution av banker


Läs mer ...

Insättningsgarantisystem

Det omarbetade direktivet om insättningsgarantisystem ökar skyddet av medborgarnas bankinsättningar om en bank skulle fallera.

Direktivet om insättningsgarantisystem


Läs mer ...

Europeiska kommissionen Insättningsgarantisystem

Direktivet om finansiella konglomerat

Genom direktivet om finansiella konglomerat inrättas ramverket för ytterligare tillsyn av finansiella enheter i ett finansiellt konglomerat.