Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Bankové právo EÚ

Jednotný mechanizmus dohľadu podlieha európskemu bankovému regulačnému rámcu, ktorý vychádza z bazilejských dohôd a je harmonizovaný prostredníctvom jednotného súboru pravidiel. Rámec platí pre všetky finančné inštitúcie pôsobiace na jednotnom trhu.

Medzinárodné štandardy

Bazilej III

Bazilej III je medzinárodný regulačný rámec zameraný na posilnenie regulácie, dohľadu a riadenia rizík v bankovom sektore.

Bol vytvorený Bazilejským výborom pre bankový dohľad a schválený skupinou G20 v novembri 2010.

Štandardy Bazilej III Publikácie Bazilejského výboru

Rámec Bazilej III sa v EÚ vykonáva prostredníctvom súboru právnych predpisov o kapitálových požiadavkách.

Európsky regulačný rámec

Jednotný súbor pravidiel

Výkon regulácie

Regulačné nástroje Európskeho orgánu pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA) pozostávajú zo záväzných technických predpisov, usmernení, odporúčaní a stanovísk. Vzťahujú sa na oblasti ako vlastné zdroje, ozdravenie a riešenie krízových situácií, interné riadenie a vykazovanie na účely dohľadu.

EBA: Regulácia a politika

Jednotný súbor pravidiel

Cieľom jednotného súboru pravidiel je zabezpečiť konzistentné uplatňovanie bankového regulačného rámca v celej EÚ. Ide o interaktívne online kompendium súboru predpisov o kapitálových požiadavkách a súvisiace technické predpisy, konkrétne:

  • regulačné technické predpisy (Regulatory Technical Standards – RTS)
  • vykonávacie technické predpisy (Implementing Technical Standards – ITS)

Obsahuje aj usmernenia EBA a súvisiace otázky a odpovede.

EBA: Jednotný súbor pravidiel v interaktívnej podobe

viac informácií

EBA: Otázky a odpovede k jednotnému súboru pravidiel
Kapitálové požiadavky

Súbor predpisov o kapitálových požiadavkách transponuje štandardy Bazilej III do práva EÚ a pozostáva z nariadenia a smernice. V platnosti je od 1. januára 2014.

Nariadenie o kapitálových požiadavkách (Capital Requirements Regulation – CRR)

Smernica o kapitálových požiadavkách (Capital Requirements Directive – CRD)

CRD

viac informácií

Ozdravenie a riešenie krízových situácií

Nariadenie o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií

Nariadenie o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií stanovuje jednotné pravidlá a postupy riešenia krízových situácií bánk v kontexte jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií.

Nariadenie o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií

Memorandum o porozumení medzi Jednotnou radou pre riešenie krízových situácií a ECB

Memorandum o porozumení medzi Jednotnou radou pre riešenie krízových situácií a ECB o spolupráci a výmene informácií

(Memorandum of Understanding) memorandum o porozumení

Medzivládna dohoda

Medzivládna dohoda o prevode a mutualizácii príspevkov do jednotného fondu na riešenie krízových situácií.

Medzivládna dohoda

Smernica o ozdravení a riešení krízových situácií bánk

Smernica o ozdravení a riešení krízových situácií bánk stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií bánk a investičných spoločností.

Smernica o ozdravení a riešení krízových situácií bánk

viac informácií

Systémy ochrany vkladov

Prepracované znenie smernice o systémoch ochrany vkladov zabezpečuje lepšiu ochranu súkromných vkladov v prípade zlyhania bánk.

Smernica o systémoch ochrany vkladov

viac informácií

Európska komisia: Systémy ochrany vkladov
Smernica o finančných konglomerátoch

Smernica o finančných konglomerátoch stanovuje rámec doplnkového dohľadu nad finančnými inštitúciami vo finančnom konglomeráte.

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)