Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Банково законодателство на ЕС

Единният надзорен механизъм е подчинен на европейската банкова регулаторна рамка, която следва Базелските споразумения и е хармонизирана чрез единната нормативна уредба. Тази рамка се прилага за всички финансови институции в единния пазар.

Международни стандарти

Базел III

Базел III е международна регулаторна рамка, чието предназначение е да засили регулирането, надзора и управлението на риска в банковия сектор.

Тя е разработена от Базелския комитет за банков надзор и одобрена от Г-20 през ноември 2010 г.

Стандартите на Базел III Публикации на Базелския комитет

Базел III се прилага в ЕС посредством законодателния пакет за капиталовите изисквания.

Европейска регулаторна рамка

Единна нормативна уредба

Регулаторна дейност

Регулаторните документи на Европейския банков орган (ЕБО) включват както задължителни технически стандарти, така и насоки, препоръки и становища. Те обхващат области като собствен капитал, възстановяване и преструктуриране, вътрешно управление и надзорна отчетност.

ЕБО: Регулации и политики

Единна нормативна уредба

Единната нормативна уредба има за цел да осигури последователно прилагане на регулаторната банкова рамка в целия ЕС. Тя представлява интерактивен онлайн сборник на законодателния пакет за капиталовите изисквания и съответните технически стандарти, а именно:

  • Регулаторни технически стандарти (РТС)
  • Технически стандарти за изпълнение (ТСИ)

Включени са и насоките на ЕБО, както и въпроси и отговори, свързани с тях.

ЕБО: Интерактивна единна нормативна уредба

Повече информация

ЕБО: Въпроси и отговори относно единната нормативна уредба
Капиталови изисквания

Законодателният пакет за капиталовите изисквания транспонира стандартите на Базел III в законодателството на ЕС и се състои от регламент и директива. Пакетът влезе в сила на 1 януари 2014 г.

Регламент за капиталовите изисквания (РКИ)

Директива за капиталовите изисквания (ДКИ)

ДКИ

Повече информация

Възстановяване и преструктуриране

Регламент за единния механизъм за преструктуриране

Регламентът за единния механизъм за преструктуриране определя универсални правила и процедури за преструктуриране на банки в рамките на единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране.

Регламент за единния механизъм за преструктуриране (РЕМП)

Меморандум за разбирателство между Единния съвет по преструктуриране (ЕСП) и ЕЦБ

Меморандум за разбирателство между ЕСП и ЕЦБ във връзка със сътрудничеството и обмяната на информация

Меморандум за разбирателство

Междуправителствено споразумение

Междуправителствено споразумение относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране.

Междуправителствено споразумение

Директива за възстановяване и преструктуриране на банки

Директивата за възстановяване и преструктуриране на банки определя рамката за възстановяване и преструктуриране на банки и инвестиционни посредници.

Директива за възстановяване и преструктуриране на банки

Повече информация

Схеми за гарантиране на депозити

Преработеният текст на Директивата относно схемите за гарантиране на депозити предоставя по-добра защита на депозитите на гражданите в случай че банка изпадне в несъстоятелност.

Директива относно схемите за гарантиране на депозити

Повече информация

Европейска комисия: Схеми за гарантиране на депозити
Директива за финансовите конгломерати

Директивата за финансовите конгломерати определя рамката на допълнителния надзор над финансови дружества, които са част от финансов конгломерат.

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал