Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Privacyverklaring voor openbare raadplegingen

Het voor de ECB geldend juridisch kader voor gegevensbescherming

Alle persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig het EU-recht voor gegevensbescherming. (Verordening (EU) nr. 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en van Besluit nr. 1247/2002/EG. PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39-98.)

Verwerkingsverantwoordelijke

De Europese Centrale Bank (ECB) bepaalt als verantwoordelijke het doel en de wijze van de verwerking van persoonsgegevens. De eenheid in de ECB die de openbare raadpleging uitvoert, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Doelstellingen en rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Het doel van de openbare raadpleging is kennis te nemen van de standpunten van de belanghebbenden en deze te publiceren op de website van de ECB.

Uw persoonsgegevens worden met name verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Organisatie en beheer van openbare raadplegingen

  U moet zichzelf en de organisatie namens wie u reageert identificeren en uw contactgegevens verstrekken met het oog op de organisatie en het beheer van de openbare raadpleging. Anonieme bijdragen worden in beginsel niet in beschouwing genomen, en de inhoud ervan wordt niet gepubliceerd.

  De rechtsgrondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de hierboven vermelde administratieve doeleinden zijn: artikel 5, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 2018/1725, in samenhang met de artikelen 5 en 13 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, en de artikelen 282 tot en met 284 van het Verdrag betreffende de Werking van de EU, en overeenkomstig de artikelen 1 en 11 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

 2. Publicatie van de persoonsgegevens van respondenten op de website van de ECB

  De publicatie van de persoonsgegevens (d.w.z. naam en contactgegevens) van respondenten op de website van de ECB gebeurt op vrijwillige basis, in overeenstemming met artikel 5, lid 1, onder d), van Verordening (EU) nr. 2018/1725. De respondenten kunnen hun toestemming te allen tijde en zonder nadelige gevolgen intrekken door contact op te nemen met SecretariatInbounde-mails@ecb.europa.eu. Zodra ze hun toestemming hebben ingetrokken, worden hun gegevens niet langer verwerkt, maar de eerdere verwerking blijft rechtmatig. Indien de respondenten niet willen dat hun persoonsgegevens op de website van de ECB verschijnen, wordt hun bijdrage anoniem gepubliceerd.

  Documenten die worden ingediend in het kader van een openbare raadpleging, zoals standpuntnota’s of achtergrondinformatie, worden bovendien gepubliceerd zoals ze worden ontvangen. De respondenten moeten er dan ook voor zorgen dat ze geen persoonsgegevens opnemen in de voorgelegde documenten, als ze die anoniem willen publiceren.

Ontvangers van persoonsgegevens

De ontvangers van persoonsgegevens zijn:

 • De bevoegde ECB-medewerkers van de eenheid of de afdeling die de raadpleging organiseert
 • Andere gespecialiseerde ECB-medewerkers die opinies en advies verschaffen in specifieke zaken met betrekking tot openbare raadplegingen, bijvoorbeeld in het directoraat Juridische Zaken
 • Het publiek, als de bijdrage met de persoonsgegevens (d.w.z. naam en voornaam) gepubliceerd wordt op de website van de ECB

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden bewaard zolang follow-upmaatregelen in verband met de raadpleging nodig zijn met betrekking tot het oogmerk waarmee die persoonsgegevens worden verwerkt.

Een samenvatting met anonieme reacties van de respondenten verschijnt op de website van de ECB en blijft daar voor onbepaalde tijd staan.

Uw rechten

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien en onjuiste of onvolledige informatie te verbeteren. U heeft eveneens (met enige beperkingen) het recht om uw persoonsgegevens te wissen, de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of bezwaar hiertegen aan te tekenen, in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 2018/1725. U kan uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via SecretariatInbounde-mails@ecb.europa.eu.

Nadere vragen kunt u ook richten aan de Data Protection Officer (functionaris voor de gegevensbescherming) van de ECB (dpo@ecb.europa.eu).

Bezwaar

Als u meent dat uw rechten krachtens Verordening (EU) nr. 2018/1725 zijn geschonden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de European Data Protection Supervisor.

Veranderingen van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd als gevolg van nieuwe juridische ontwikkelingen.

Klokkenluiders