Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Декларация за защита на личните данни при публични консултации

Правна рамка за защита на данните, приложима за ЕЦБ

Всички лични данни се обработват в съответствие със законодателството на ЕС за защита на данните. (Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО, OВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39–98).

Администратор

Администраторът, който определя целите и средствата на обработването на лични данни, е Европейската централна банка (ЕЦБ). Звеното на ЕЦБ, което провежда публичната консултация, отговоря за обработването на Вашите лични данни.

Цели и правно основание за обработването на Вашите лични данни

Целта на публичната консултация е да бъдат получени мнения от заинтересованите лица и тези мнения да бъдат публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

По-специално, Вашите лични данни ще бъдат събрани и обработвани за следните цели:

 1. Организация и управление на публичните консултации

  Изисква се да посочите името си, организацията, от чието име изпращате коментар, и данните си за контакт за целите на организацията и управлението на публичната консултация. По принцип анонимни мнения няма да бъдат вземани предвид, а тяхното съдържание няма да бъде публикувано.

  Правните основания за обработването на Вашите лични данни за горепосочените административни цели са следните: Член 5, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2018/1725 във връзка с член 5 и член 13 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), както и членове 282–284 Договора за функционирането на ЕС и в съответствие с член 1 и член 11 от ДЕС.

 2. Публикуване на лични данни на участници в консултацията на уебсайта на ЕЦБ

  Публикуването на лични данни на участници в консултацията (т.е. име, данни за контакт) на уебсайта на ЕЦБ е доброволно въз основа на член 5, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) 2018/1725. Участниците могат по всяко време да оттеглят съгласието си без негативни последици, като пишат до SecretariatInbounde-mails@ecb.europa.eu. След оттегляне на съгласието на участниците обработването на личните им данни се преустановява за в бъдеще, но извършеното до този момент обработване остава законно. Ако участниците изберат личните им данни да не бъдат публикувани на уебсайта на ЕЦБ, коментарите им ще бъдат публикувани в анонимен вид.

  Освен това документите, получени в рамките на публичната консултация, като например становища или обяснителни документи, ще бъдат публикувани във вида, в който са получени. Следователно участниците следва да се въздържат от включването на лични данни в изпратените документи, ако желаят за запазят анонимност при публикуването.

Получатели на личните данни

Получателите на личните данни са

 • Определените служители на ЕЦБ от съответното звено / отдел / дирекция, които отговарят за обявяването на консултацията
 • Други определени служители на ЕЦБ, които предоставят становища и съвети в конкретни случаи, свързани с публичните консултации, например от „Правни услуги“
 • Широката общественост, ако коментарите, съдържащи лични данни (напр. име, фамилия) бъдат публикувани на уебсайта на ЕЦБ

Срок на запазване

Личните данни се съхраняват, докато са необходими действия вследствие на консултацията във връзка с целта на обработването на тези лични данни.

Резюме с анонимизирани коментари се публикува на уебсайта на ЕЦБ и остава там за неограничен срок.

Вашите права

Имате право на достъп до своите лични данни и право да коригирате неточни и непълни данни. Освен това имате (при прилагане на известни ограничения) правото да изтриете личните си данни, да ограничите или да възразите срещу обработването на Вашите лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725. За да упражните правата си, свържете се с нас на SecretariatInbounde-mails@ecb.europa.eu.

Ако имате други въпроси, може да се свържете и с длъжностното лице на ЕЦБ за защита на данните на dpo@ecb.europa.eu.

Право на обезщетение

Ако считате, че Вашите права по Регламент (ЕС) 2018/1725 са били нарушени в резултат от обработването на Вашите лични данни, имате право по всяко време да подадете оплакване към Европейския надзорен орган по защита на данните.

Промени в настоящата Декларация за защита на личните данни

Настоящата Декларация за защита на личните данни може да претърпи промени, които да отразят промени в правната уредба.

Подайте сигнал