Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Oświadczenie o ochronie prywatności w konsultacjach publicznych

Ramy prawne ochrony danych obowiązujące w EBC

Wszystkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami UE o ochronie danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE, Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39–98).

Administrator danych

Administratorem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest Europejski Bank Centralny (EBC). Za czynności przetwarzania odpowiada jednostka EBC prowadząca konsultacje publiczne.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Konsultacje publiczne są prowadzone, aby pozyskać opinie interesariuszy i opublikować je na stronie internetowej EBC.

Szczegółowe cele gromadzenia i przetwarzania danych osobowych:

 1. Organizacja konsultacji publicznych i zarządzanie nimi

  Na potrzeby organizacji konsultacji i zarządzania nimi respondent powinien podać swoje imię i nazwisko, reprezentowaną przez siebie organizację oraz dane kontaktowe. Anonimowe uwagi co do zasady nie są brane pod uwagę ani publikowane.

  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w wyżej wymienionych celach administracyjnych: art. 5 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2018/1725 w związku z art. 5 i 13 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz art. 282–284 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z art. 1 i 11 TUE.

 2. Publikacja danych osobowych respondentów na stronie internetowej EBC

  Dane osobowe respondentów (tj. imiona i nazwiska, dane kontaktowe) są zamieszczane na stronie internetowej EBC za ich zgodą na podstawie art. 5 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) 2018/1725. Zgodę można w dowolnym momencie wycofać, wysyłając wiadomość na adres SecretariatInbounde-mails@ecb.europa.eu, bez żadnych konsekwencji. W momencie wycofania zgody przetwarzanie danych ustaje, ale dotychczas wykonane czynności pozostają zgodne z prawem. Jeżeli respondenci nie życzą sobie zamieszczenia swoich danych osobowych na stronie EBC, przesłane przez nich uwagi zostaną opublikowane w formie zanonimizowanej.

  Dokumenty przekazane w ramach konsultacji publicznych, w tym przedstawiające pisemne stanowisko lub informacje pomocnicze, są publikowane w całości. Jeżeli zatem respondenci chcą pozostać anonimowi, nie powinni w nich podawać swoich danych osobowych.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych są:

 • wyznaczeni pracownicy EBC z wydziałów, działów lub dyrekcji odpowiedzialnych za rozpoczęcie konsultacji publicznych
 • inni wyznaczeni pracownicy EBC, którzy przygotowują opinie i porady w konkretnych sprawach dotyczących konsultacji, na przykład służby prawne
 • całe społeczeństwo, jeżeli uwagi zawierające dane osobowe (tj. imiona i nazwiska) są zamieszczone na stronie internetowej EBC.

Okres przechowywania

Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak długo istnieje konieczność podejmowania czynności związanych z konsultacjami, na których potrzeby dane te są przetwarzane.

Podsumowanie ze zanonimizowanymi odpowiedziami jest publikowane na stronie EBC i pozostaje tam bezterminowo.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Respondenci mają prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz do sprostowania niedokładnych lub niekompletnych danych. Mają też prawo (pod pewnymi warunkami) do ich usunięcia, a także ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725. Aby skorzystać z tych praw, należy przesłać wiadomość na adres SecretariatInbounde-mails@ecb.europa.eu.

Pytania na ten temat można także zgłaszać do inspektora ochrony danych EBC na adres dpo@ecb.europa.eu.

Możliwości odwoławcze

Jeżeli respondent uważa, że w trakcie przetwarzania danych osobowych naruszono jego prawa wynikające z rozporządzenia (UE) 2018/1725, może w dowolnym momencie złożyć skargę do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Zmiany w oświadczeniu o ochronie prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności może się zmienić w przypadku pojawienia się nowych uregulowań prawnych.

Demaskowanie nieprawidłowości