Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Privātuma paziņojums saistībā ar sabiedriskajām apspriešanām

ECB piemērojamais datu aizsardzības tiesiskais regulējums

Visi personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar ES tiesību aktiem datu aizsardzības jomā (Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regula (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK; OV L 295, 21.11.2018., 39.–98. lpp.).

Pārzinis

Pārzinis, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus, ir Eiropas Centrālā banka (ECB). Par jūsu personas datu apstrādi atbildīga tā ECB struktūrvienība, kura rīko sabiedrisko apspriešanu.

Jūsu personas datu apstrādes nolūki un juridiskais pamats

Sabiedriskās apspriešanas mērķis ir uzklausīt ieinteresēto pušu viedokļus un publicēt šos viedokļus ECB interneta vietnē.

Konkrētāk, jūsu personas dati tiek apkopoti un apstrādāti šādos nolūkos:

 1. Sabiedrisko apspriešanu organizācija un vadība

  Jums tiek lūgts norādīt savu vārdu un uzvārdu, organizāciju, kuras vārdā jūs sniedzat komentārus, un jūsu kontaktinformāciju, lai nodrošinātu sabiedriskās apspriešanas organizāciju un vadību. Anonīmi komentāri principā netiek ņemti vērā, un to saturu nepublicē.

  Jūsu personas datu apstrādei minētajos administratīvajos nolūkos ir šāds juridiskais pamats: Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts kopā ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 5. pantu un 13. pantu un Līguma par Eiropas Savienības darbību 282.–284. pantu un atbilstoši LES 1. pantam un 11. pantam.

 2. Komentāru sniedzēju personiskās informācijas publicēšana ECB interneta vietnē

  Komentāru sniedzēju personas datu (t.i., vārda, uzvārda, kontaktinformācijas) publicēšana ECB interneta vietnē, pamatojoties uz Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta d) apakšpunktu, ir brīvprātīga. Komentāru sniedzēji var jebkurā laikā bez jebkādām nelabvēlīgām sekām atsaukt savu piekrišanu, rakstot uz e-pasta adresi SecretariatInbounde-mails@ecb.europa.eu. Turpmāka personas datu apstrāde tiks pārtraukta uzreiz pēc piekrišanas atsaukuma, taču iepriekš veiktā apstrāde joprojām būs likumīga. Ja komentāru sniedzēji izvēlas nepubliskot savus personas datus ECB interneta vietnē, viņu komentāri tiek sniegti anonīmā veidā.

  Turklāt sabiedriskās apspriešanas kontekstā iesniegtie dokumenti, piemēram, nostājas izklāsti vai dokumenti, kas satur papildinformāciju, tiek publicēti tādā veidā, kādā tie tiek saņemti. Tāpēc komentāru sniedzējiem, kuri vēlas palikt anonīmi, nevajadzētu iesniegtajos dokumentos ietvert personas datus.

Personas datu saņēmēji

Personas datu saņēmēji ir šādi.

 • Attiecīgā departamenta/nodaļas/direktorāta, kas atbild par sabiedriskās apspriešanas organizēšanu, speciāli norīkoti darbinieki;
 • Citi atbildīgie ECB darbinieki, kas sniedz atzinumus un konsultācijas konkrētos gadījumos saistībā ar sabiedriskajām apspriešanām, piemēram, Juridiskā ģenerāldirektorāta darbinieki;
 • Sabiedrība, ja sniegtie komentāri, kas satur personas datus (piemēram, vārdu, uzvārdu) tiek publicēti ECB interneta vietnē.

Glabāšanas ilgums

Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik ilgi nepieciešams veikt ar attiecīgo apspriešanu saistītus turpmākus pasākumus atbilstoši šo personas datu apstrādes nolūkam.

Kopsavilkums, kurā apkopoti anonīmi komentāri, tiek publicēts ECB interneta vietnē un paliek tur neierobežotu laiku.

Jūsu tiesības

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un veikt jebkuru neprecīzu vai nepilnīgu datu labojumu. Jums arī ir tiesības (ar dažiem ierobežojumiem) dzēst savus personas datus, ierobežot personas datu apstrādi vai iebilst pret to atbilstoši Regulai (ES) 2018/1725. Lai izmantotu šīs tiesības, lūdzam jūs sazināties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi SecretariatInbounde-mails@ecb.europa.eu.

Ja jums ir vēl kādi jautājumi, varat sazināties arī ar ECB datu aizsardzības speciālistu (dpo@ecb.europa.eu).

Sūdzības

Ja uzskatāt, ka jūsu personas datu apstrādes rezultātā pārkāptas Regulā (ES) 2018/1725 noteiktās jūsu tiesības, jums ir tiesības jebkurā laikā iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraugam.

Šā privātuma paziņojuma pārmaiņas

Šis privātuma paziņojums var tikt mainīts, ņemot vērā jaunas tiesību aktu norises.

Trauksmes celšana