Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Pranešimas apie privatumą vykdant viešas konsultacijas

ECB taikomi duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai

Visi asmens duomenys tvarkomi pagal duomenų apsaugą reglamentuojančius ES teisės aktus. (2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinami Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB, OL L 295, 2018 11 21, p. 39–98).

Duomenų valdytojas

Duomenų valdytojas, nustatantis asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, yra Europos Centrinis Bankas (ECB), o už jūsų asmens duomenų tvarkymą yra atsakingas viešas konsultacijas inicijuojantis ECB padalinys.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

Viešų konsultacijų tikslas – sužinoti suinteresuotųjų subjektų nuomonę ir ją paskelbti ECB interneto svetainėje.

Jūsų asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo tikslai:

 1. Viešų konsultacijų organizavimas ir valdymas

  Viešų konsultacijų organizavimo ir valdymo tikslais privalote nurodyti savo vardą ir pavardę, organizaciją, kurios vardu teikiate pastabas ir savo kontaktinius duomenis. Į anonimiškai pareikštą nuomonę nebus atsižvelgiama ir tokios pastabos nebus skelbiamos.

  Jūsų asmens duomenų tvarkymo pirmiau minėtais administraciniais tikslais teisiniai pagrindai yra: Reglamento (ES) 2018/1725 5 straipsnio 1 dalies a punktas kartu su Europos Sąjungos sutarties 5 ir 13 straipsniais, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 282–284 straipsniai ir Europos Sąjungos sutarties 1 ir 11 straipsniai.

 2. Dalyvių asmens duomenų skelbimo ECB interneto svetainėje

  Pagal Reglamento (ES) 2018/1725 5 straipsnio 1 dalies d punktą, dalyvių asmens duomenis (t. y. vardą, pavardę, kontaktinius duomenis) galima skelbti ECB interneto svetainėje, jei jie yra tam davę sutikimą. Savo sutikimą dalyviai gali bet kuriuo metu atšaukti be jokių neigiamų pasekmių el. pašto adresu SecretariatInbounde-mails@ecb.europa.eu. Jų asmens duomenys nebebus tvarkomi nuo to laiko, kai bus atšauktas jų sutikimas, tačiau iki to laiko vykdytas tvarkymas bus laikomas teisėtu. Jei dalyviai nesutinka, kad jų asmens duomenys būtų skelbiami ECB interneto svetainėje, jų pateiktos pastabos bus skelbiamos anonimiškai.

  Viešų konsultacijų metu pateikti dokumentai, pavyzdžiui, pozicijų dokumentai arba pagalbiniai dokumentai, bus skelbiami tokie, kokie buvo gauti. Todėl jei dalyviai nori, kad būtų užtikrintas jų anonimiškumas, jie neturėtų teikiamuose dokumentuose nurodyti asmens duomenų.

Asmens duomenų gavėjai

Asmens duomenų gavėjai yra:

 • paskirtas (-i) už konsultacijas atsakingo atitinkamo departamento, skyriaus ar direktorato ECB darbuotojas (-ai);
 • kiti paskirti ECB darbuotojai, teikiantys nuomones ir patarimus specifiniais su viešomis konsultacijomis susijusiais atvejais (pvz., teisės klausimais);
 • visuomenė, jeigu pateikta pastaba su nurodytais asmens duomenimis (t. y. vardu, pavarde) skelbiama ECB interneto svetainėje.

Saugojimo trukmė

Atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslą, šie asmens duomenys saugomi tol, kol reikia atlikti tolesnius su konsultacijomis susijusius veiksmus.

Anonimizuotų atsakymų santrauka skelbiama ECB interneto svetainėje neribotą laiką.

Jūsų teisės

Turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, ištaisyti bet kokius netikslius ar neišsamius asmens duomenis. Taip pat turite teisę (su tam tikrais apribojimais) ištrinti savo asmens duomenis, apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su jų tvarkymu pagal Reglamentą (ES) 2018/1725. Savo teisėmis galite pasinaudoti kreipęsi į mus el. pašto adresu SecretariatInbounde-mails@ecb.europa.eu.

Jei kiltų daugiau klausimų, galite kreiptis ir į ECB duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dpo@ecb.europa.eu.

Teisė skųstis

Jeigu manote, kad tvarkant jūsų asmens duomenis Reglamentu (ES) 2018/1725 jums suteiktos teisės buvo pažeistos, turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.

Šio pranešimo apie privatumą pakeitimai

Šis pranešimas apie privatumą gali būti keičiamas siekiant atsižvelgti į naujus teisinius pokyčius.

Informavimas apie pažeidimus