Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Δήλωση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για δημόσιες διαβουλεύσεις

Νομικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων το οποίο εφαρμόζεται στην ΕΚΤ

Η επεξεργασία όλων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την προστασία δεδομένων. (Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ, ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39-98.)

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ο οποίος καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Η μονάδα της ΕΚΤ η οποία διενεργεί τη δημόσια διαβούλευση είναι αρμόδια για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σκοπός της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης είναι η συλλογή των απόψεων των ενδιαφερόμενων μερών που επηρεάζονται και η δημοσίευση αυτών των απόψεων στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συγκεκριμένα, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν συγκεντρώνονται και υπόκεινται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

 1. Οργάνωση και διαχείριση των δημόσιων διαβουλεύσεων

  Είστε υποχρεωμένοι να αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας, τον οργανισμό εκ μέρους του οποίου υποβάλετε σχόλια καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σας για τους σκοπούς της οργάνωσης και της διαχείρισης της δημόσιας διαβούλευσης. Ανώνυμα σχόλια, κατ’ αρχήν, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και δεν θα δημοσιεύονται.

  Η νομική βάση στην οποία στηρίζεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους διοικητικούς σκοπούς που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι η εξής: Άρθρο 5.1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 σε συνδυασμό με το άρθρο 5 και το άρθρο 13 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και άρθρα 282 έως 284 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σύμφωνα με το άρθρο 1 και το άρθρο 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 2. Δημοσίευση στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ των προσωπικών στοιχείων των συμμετεχόντων στη διαβούλευση

  Η δημοσίευση των προσωπικών στοιχείων των συμμετεχόντων στη διαβούλευση (δηλ. όνομα, στοιχεία επικοινωνίας) στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ είναι προαιρετική με βάση το άρθρο 5.1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725. Οι συμμετέχοντες μπορεί να ανακαλέσουν τη συναίνεσή τους ανά πάσα στιγμή χωρίς δυσμενείς επιδράσεςι, επικοινωνώντας στη διεύθυνση SecretariatInbounde-mails@ecb.europa.eu. Η περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα διακοπεί αμέσως μόλις ανακληθεί η συναίνεση. Ωστόσο η πρότερη επεξεργασία θα παραμείνει νόμιμη. Εάν οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση επιλέξουν να μην δημοσιεύσουν τα προσωπικά τους στοιχεία στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ, τα σχόλιά τους θα δημοσιευθούν ανώνυμα.

  Επιπλέον, τα έγγραφα που υποβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης, όπως έγγραφα θέσης ή έγγραφα τεκμηρίωσης, θα δημοσιεύονται ως έχουν. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει επομένως να αποφεύγουν τη συμπερίληψη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα έγγραφα που υποβάλλουν, εάν επιθυμούν τα σχόλιά τους να δημοσιευθούν ανώνυμα.

Αποδέκτες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Οι αποδέκτες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι οι εξής:

 • Μέλη του προσωπικού της ΕΚΤ του αντίστοιχου τομέα/τμήματος/διεύθυνσης που είναι αρμόδια για τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης
 • Άλλα αρμόδια μέλη του προσωπικού της ΕΚΤ που παρέχουν γνώμες και συμβουλές σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που αφορούν δημόσιες διαβουλεύσεις, όπως για παράδειγμα οι νομικές υπηρεσίες
 • Το ευρύ κοινό, εφόσον το σχόλιο που περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. ονοματεπώνυμο) δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Διάρκεια διατήρησης δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται για όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητη η λήψη περαιτέρω ενεργειών σε συνέχεια της διαβούλευσης σε ό,τι αφορά τον σκοπό της επεξεργασίας αυτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Μια περίληψη των ανώνυμων σχολίων δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ και παραμένει σε αυτόν επ’ αόριστον.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και διόρθωσης δεδομένων που είναι ανακριβή ή ελλιπή. Έχετε επίσης το δικαίωμα (με ορισμένους περιορισμούς) διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, περιορισμού της επεξεργασίας τους ή διατύπωσης αντίρρησης για αυτήν την επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση SecretariatInbounde-mails@ecb.europa.eu.

Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΕΚΤ (dpo@ecb.europa.eu).

Προσφυγή

Εάν θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 έχουν παραβιαστεί ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

Μεταβολές στην παρούσα δήλωση

Η παρούσα δήλωση μπορεί να μεταβληθεί προκειμένου να ληφθούν υπόψη νέες εξελίξεις στο νομικό πλαίσιο.

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων