Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Declarație privind protecția vieții private în contextul consultărilor publice

Cadrul juridic privind protecția datelor aplicabil BCE

Toate datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu legislația UE privind protecția datelor. [Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE, JO L 295, 21.11.2018, p. 39–98.]

Controlorul de date

Controlorul de date care determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal este Banca Centrală Europeană (BCE). Unitatea din cadrul BCE care desfășoară consultarea publică este responsabilă de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Scopurile și temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Scopul consultării publice este primirea opiniilor părților interesate afectate și publicarea acestor opinii pe website-ul BCE.

În special, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în scopurile următoare:

 1. organizarea și gestionarea consultărilor publice

  Aveți obligația de a vă identifica, de a menționa organizația în numele căreia răspundeți și de a furniza datele dumneavoastră de contact în scopul organizării și gestionării consultării publice. În principiu, contribuțiile anonime nu vor fi luate în considerare, iar conținutul acestora nu va fi publicat.

  Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopurile administrative menționate anterior sunt următoarele: articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2018/1725, coroborat cu articolul 5 și articolul 13 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), precum și cu articolele 282-284 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, și în conformitate cu articolul 1 și articolul 11 din TUE.

 2. publicarea datelor personale ale contribuitorilor pe website‑ul BCE

  Publicarea datelor cu caracter personal (nume, date de contact) ale contribuitorilor pe website-ul BCE este voluntară, în baza articolului 5 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) 2018/1725. Contribuitorii își pot retrage consimțământul în orice moment, fără consecințe nefavorabile, contactând SecretariatInbounde-mails@ecb.europa.eu. Odată ce și-au retras consimțământul, datele lor cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate pe viitor, dar prelucrarea lor anterioară va rămâne legală. În cazul în care contribuitorii optează pentru nepublicarea datelor lor cu caracter personal pe website-ul BCE, contribuția lor va fi publicată într-o formă anonimă.

  De asemenea, documentele transmise în contextul unei consultări publice, precum documente de poziție sau de fundamentare, vor fi publicate astfel cum sunt primite. Prin urmare, contribuitorii ar trebui să se abțină de la includerea de date cu caracter personal în documentele trimise în cazul în care doresc ca publicarea să rămână anonimă.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Destinatarii datelor cu caracter personal sunt:

 • membrul(membrii) desemnat(desemnați) al(ai) personalului BCE din cadrul departamentului/serviciului/direcției relevant(e) responsabil(e) de lansarea consultării;
 • alți membri desemnați ai personalului BCE care furnizează avize și consultanță în cazuri specifice legate de consultări publice, de exemplu servicii juridice;
 • publicul larg, în cazul în care contribuția care conține date cu caracter personal (nume, prenume) este publicată pe website-ul BCE.

Perioada de retenție

Datele cu caracter personal sunt păstrate atât timp cât este necesară adoptarea de măsuri în urma consultării cu privire la scopul prelucrării respectivelor date cu caracter personal.

O sinteză a răspunsurilor anonime este publicată pe website-ul BCE și rămâne acolo pe termen nelimitat.

Drepturile dumneavoastră

Aveți dreptul de a vă accesa datele cu caracter personal și de a rectifica orice date inexacte sau incomplete. De asemenea, aveți (cu unele limitări) dreptul de a vă șterge datele cu caracter personal și de a restricționa sau formula obiecții cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725. Vă puteți exercita drepturile contactându-ne la adresa SecretariatInbounde-mails@ecb.europa.eu.

În cazul în care aveți întrebări suplimentare, vă puteți, de asemenea, adresa responsabilului cu protecția datelor (Data Protection Officer) din cadrul BCE, la adresa dpo@ecb.europa.eu.

Cale de atac

În cazul în care considerați că drepturile dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți dreptul de a depune, în orice moment, o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

Modificări ale Declarației privind protecția vieții private

Prezenta Declarație privind protecția vieții private poate fi modificată pentru a lua în considerare noi evoluții juridice.

Avertizările de integritate