Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Isikuandmete kaitse avalikes konsultatsioonides

EKPs kohaldatav andmekaitse õigusraamistik

Kõiki isikuandmeid töödeldakse vastavalt ELi andmekaitseseadusele. (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/1725, 23. oktoober 2018, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ; ELT L 295, 21.11.2018, lk 39–98.)

Vastutav töötleja

Vastutav töötleja, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid, on Euroopa Keskpank (EKP). Isikuandmete töötlemise eest vastutab avalikku konsultatsiooni korraldav EKP üksus.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Avaliku konsultatsiooni eesmärk on koguda asjassepuutuvate sidusrühmade arvamusi ja avaldada need EKP veebilehel.

Isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse eelkõige järgmistel eesmärkidel:

 1. Avalike konsultatsioonide korraldamine ja juhtimine

  Avaliku konsultatsiooni korralduse ja juhtimise huvides peab konsultatsioonis osalev asjaomane isik esitama oma isiku- ja kontaktandmed ning esindatava organisatsiooni nime. Anonüümseid vastuseid üldiselt arvesse ei võeta ja nende sisu ei avaldata.

  Isikuandmete halduseesmärkidel töötlemise õiguslik alus: määruse (EL) 2018/1725 artikli 5 lõike 1 punkt a koostoimes Euroopa Liidu lepingu artiklitega 5 ja 13, ELi toimimise lepingu artiklid 282–284 ning Euroopa Liidu lepingu artiklid 1 ja 11.

 2. Konsultatsioonis osaleja isikuandmete avaldamine EKP veebilehel

  Osaleja isikuandmete (nimi, kontaktandmed) avaldamine EKP veebilehel on vabatahtlik vastavalt määruse (EL) 2018/1725 artikli 5 lõike 1 punktile d. Osalejal on õigus andmete avaldamiseks antud nõusolek igal ajal ilma negatiivsete tagajärgedeta tagasi võtta, teatades sellest meiliaadressil SecretariatInbounde-mails@ecb.europa.eu. Pärast nõusoleku tühistamist isikuandmete töötlemine peatatakse, kuid andmete varasemat töötlemist peetakse jätkuvalt õiguspäraseks. Kui osaleja ei nõustu oma isikuandmete avaldamisega EKP veebilehel, avaldatakse tema esitatud märkused anonüümselt.

  Avaliku konsultatsiooni raames esitatud dokumendid (nt seisukohavõtud, taustdokumendid) avaldatakse originaalkujul. Seepärast tuleks vältida isikuandmete sattumist sellistesse dokumentidesse, kui osaleja soovib jääda anonüümseks.

Isikuandmete vastuvõtjad

Isikuandmete vastuvõtjaks on:

 • Konsultatsiooni algatamise eest vastutava EKP üksuse/osakonna/direktoraadi volitatud töötajad
 • Teised EKP volitatud töötajad, kelle ülesanne on esitada arvamusi ja nõuandeid avalike konsultatsioonidega seotud konkreetsete juhtumite kohta (nt õigusteenuste peadirektoraadi töötajad)
 • Laiem avalikkus, juhul kui osaleja isikuandmeid (nimi, perekonnanimi) sisaldavad märkused ja dokumendid avaldatakse EKP veebilehel.

Isikuandmete säilitamise aeg

Isikuandmeid säilitatakse seni, kuni see on vajalik konsultatsiooniga seotud järelmeetmete võtmiseks seoses asjaomaste isikuandmete töötlemisega.

Anonüümsete vastuste kokkuvõte jääb EKP veebilehel avaldatuks määramata ajaks.

Andmesubjekti õigused

Osalejal on õigus saada juurdepääs oma isikuandmetele ning neid parandada või täiendada. Samuti on osalejal (teatavate piirangutega) õigus lasta oma isikuandmed kustutada, piirata nende töötlemist või esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele kooskõlas määrusega (EL) 2018/1725. Selleks palume võtta ühendust meiliaadressil SecretariatInbounde-mails@ecb.europa.eu.

Täiendavad küsimused võib saata ka EKP andmekaitseametnikule meiliaadressildpo@ecb.europa.eu.

Õiguskaitsevahendid

Kui osaleja leiab, et tema määruse (EL) 2018/1725 kohaseid õigusi on isikuandmete töötlemise tulemusel rikutud, võib ta esitada kaebuse Euroopa Andmekaitseinspektorile.

Isikuandmete kaitse põhimõtete muutmine

Isikuandmete kaitse põhimõtteid võidakse muuta, et võtta arvesse uusi arengusuundi õigusvaldkonnas.

Rikkumisest teatamine