Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Integritetspolicy för offentliga samråd

ECB:s rättsliga ramar för dataskydd

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning. (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG, EUT L 295, 21.11.2018, s. 39–98).

Personuppgiftsansvarig

Europeiska centralbanken (ECB) är personuppgiftsansvarig och fastställer därmed ändamål och medel för behandlingen av personuppgifter. ECB:s enhet som genomför det offentliga samrådet ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter.

Ändamål och rättsliga grunder för att behandla dina personuppgifter

Syftet med det offentliga samrådet är att få in synpunkter från de berörda intressenterna samt att offentliggöra dessa synpunkter på ECB:s webbplats.

Dina personuppgifter samlas in och behandlas för framför allt följande ändamål:

 1. Organisation och hantering av offentliga samråd

  Med tanke på organisation och hantering av det offentliga samrådet måste du ange vem du är, vilken organisation du företräder när du inkommer med ditt svar samt dina kontaktuppgifter. Anonyma bidrag kommer i princip inte att beaktas och inte att publiceras.

  Rättsliga grunder för att behandla dina personuppgifter för ovannämnda administrativa ändamål är som följer: Artikel 5.1 a i förordning (EU) 2018/1725 jämförd med artiklarna 5 och 13 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och artiklarna 282–284 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt i enlighet med artiklarna 1 och 11 i EU-fördraget.

 2. Offentliggörande av deltagares personuppgifter på ECB:s webbplats

  Med stöd av artikel 5.1 d i förordning (EU) 2018/1725 kan deltagarna själva välja om deras personuppgifter (dvs. namn och kontaktuppgifter) ska offentliggöras på ECB:s webbplats. Deltagare kan när som helst och utan negativa följder återkalla sitt samtycke genom att kontakta SecretariatInbounde-mails@ecb.europa.eu. All framtida behandling av deltagarnas personuppgifter upphör så snart de har återkallat sitt godkännande, men tidigare behandling är fortsatt laglig. Om deltagarna väljer att deras personuppgifter inte ska offentliggöras på ECB:s webbplats, kommer deras bidrag att offentliggöras i anonym form.

  Det ska även noteras att dokument som lämnas i samband med ett offentligt samråd, t.ex. ståndpunkts- eller bakgrundsdokument, publiceras i oförändrad form. Deltagare bör därför avstå från att inkludera personuppgifter i dessa dokument om de vill fortsätta vara anonyma.

Mottagare av personuppgifter

Följande kommer att få åtkomst till personuppgifterna:

 • Särskild ECB-personal på enheter/avdelningar/direktorat med ansvar för att lansera samrådet.
 • Annan ECB-personal som har till uppgift att komma med yttranden och råd i särskilda ärenden som rör offentliga samråd, t.ex. anställda som arbetar med rättsfrågor.
 • Allmänheten, om bidraget innehåller personuppgifter (t.ex. för- och efternamn) och publiceras på ECB:s webbplats.

Lagringstid

Personuppgifterna lagras så länge det krävs uppföljningsåtgärder för behandlingen av personuppgifter i samband med detta samråd.

En sammanfattning med anonyma svar offentliggörs på ECB:s webbplats och ligger kvar där på obestämd tid.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter samt att få felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättade. Du har även (inom vissa ramar) rätt att få dina personuppgifter raderade, kräva begränsningar av eller göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med förordning (EU) 2018/1725. Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss på SecretariatInbounde-mails@ecb.europa.eu.

Vid ytterligare frågor kan du också kontakta ECB:s personuppgiftsombud (ECB’s Data Protection Officer) på dpo@ecb.europa.eu.

Tvistemål

Om du anser att dina rättigheter enligt förordning (EU) 2018/1725 har åsidosatts till följd av behandlingen av dina personuppgifter, har du rätt att när som helst lämna in ett klagomål till Europeiska datatillsynsmannen.

Ändringar av denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy kan komma att ändras på grund av utveckling på lagstiftningsområdet.

Visselblåsning