Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro účely veřejných konzultací

Právní rámec pro ochranu osobních údajů, který se vztahuje na ECB

Všechny osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právem EU v oblasti ochrany osobních údajů. (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES.)

Správce údajů

Správcem údajů, který určuje účel a prostředky pro zpracování osobních údajů, je Evropská centrální banka (ECB). Za zpracovávání vašich osobních údajů je odpovědný útvar ECB, který provádí veřejnou konzultaci.

Účel a právní základ pro zpracovávání vašich osobních údajů

Veřejná konzultace má za cíl získat názory zainteresovaných subjektů a zveřejnit je na internetových stránkách ECB.

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány zejména za tímto účelem:

 1. Organizace a řízení veřejných konzultací

  Je nezbytné, abyste uvedli totožnost svou i organizace, jejíž jménem odpovídáte, a dále své kontaktní údaje pro účely organizace a řízení veřejné konzultace. Na anonymní příspěvky v zásadě nebude brán zřetel a jejich obsah nebude zveřejněn.

  Právním základem pro zpracovávání vašich osobních údajů pro výše uvedený účel je čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/1725 společně s článkem 5 a článkem 13 Smlouvy o Evropské unii a články 282 až 284 Smlouvy o fungování EU a v souladu s článkem 1 a článkem 11 Smlouvy o EU.

 2. Zveřejňování osobních údajů přispěvatelů na internetových stránkách ECB

  Zveřejňování osobních údajů přispěvatelů do konzultace (tzn. jméno a kontaktní údaje) na internetových stránkách ECB je dobrovolné na základě čl. 5 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2018/1725. Přispěvatelé mohou svůj souhlas kdykoli vzít zpět bez negativních následků, pokud se obrátí na adresu SecretariatInbounde-mails@ecb.europa.eu. Další zpracování jejich osobních údajů bude zpětvzetím jejich souhlasu ukončeno, ale zpracování údajů prováděné do této doby bude nadále v souladu s právními předpisy. Pokud přispěvatelé zvolí nezveřejňování svých osobních údajů na internetových stránkách ECB, jejich příspěvek bude zveřejněn anonymně.

  Navíc dokumenty předložené v souvislosti s veřejnou konzultací, např. stanoviska či podkladové dokumenty, budou zveřejněny tak, jak byly přijaty. Přispěvatelé by proto neměli v předkládaných dokumentech uvádět osobní údaje, pokud si přejí je zveřejnit anonymně.

Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou:

 • Přidělení zaměstnanci ECB příslušného útvaru, odboru nebo ředitelství odpovědného za zahájení konzultace
 • Další vyhrazení zaměstnanci ECB poskytující stanoviska a poradenství ve specifických případech, které se zabývají veřejnými konzultacemi, např. právní služby
 • Široká veřejnost, pokud je příspěvek obsahující osobní údaje (tzn. jméno a příjmení) zveřejněn na internetových stránkách ECB

Doba uchovávání údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k následným opatřením dané konzultace, pokud jde o účel zpracování příslušných osobních údajů.

Souhrn anonymních odpovědí je zveřejněn na internetových stránkách ECB, kde zůstane na neurčito.

Vaše práva

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a na opravu jakýchkoli údajů, které jsou nepřesné či neúplné. Dále v souladu s nařízením (EU) 2018/1725 máte (s určitými omezeními) právo na vymazání svých osobních údajů, omezit jejich zpracovávání nebo vznést námitku proti jejich zpracovávání. Svá práva můžete uplatnit na adrese SecretariatInbounde-mails@ecb.europa.eu.

Máte-li jakékoli další dotazy, můžete se také obrátit na inspektora ECB pro ochranu údajů na adrese dpo@ecb.europa.eu.

Stížnost

Domníváte-li se, že byla vaše práva podle nařízení (EU) 2018/1725 porušena v důsledku zpracovávání osobních údajů, máte právo kdykoli podat stížnost evropskému inspektorovi ochrany údajů.

Změny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být změněno, aby byl zohledněn nový právní vývoj.

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)