SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Databeskyttelseserklæring ved offentlige høringer

Den gældende retlige ramme for databeskyttelse i ECB

Alle personoplysninger behandles i overensstemmelse med EU's databeskyttelseslovgivning. (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner og organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF, EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39–98).

Den dataansvarlige

Den Europæiske Centralbank (ECB) er dataansvarlig og fastlægger formålene med og hjælpemidlerne til behandling af personoplysninger. Den enhed i ECB, der gennemfører den offentlige høring, er ansvarlig for at behandle dine personoplysninger.

Formål og retsgrundlag

Sigtet med den offentlige høring er at høre berørte interessenter og at offentliggøre deres svar på ECB's websted.

Dine personoplysninger indsamles og behandles således til følgende formål:

 1. Afholdelse og forvaltning af offentlige høringer

  I forbindelse med afholdelsen og forvaltningen af den offentlige høring skal du identificere dig selv, den organisation, som du svarer på vegne af, og opgive dine kontaktoplysninger. Anonyme bidrag bliver principielt ikke taget i betragtning, og deres indhold bliver ikke offentliggjort.

  Retsgrundlaget for at behandle dine personoplysninger til førnævnte administrative formål, er artikel 5, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2018/1725 sammenholdt med artikel 5 og artikel 13 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og artikel 282-284 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og i overensstemmelse med artikel 1 og artikel 11 i TEU.

 2. Offentliggørelse af bidragyderes personoplysninger på ECB's websted

  I henhold til artikel 5, stk. 1, litra d), i forordning (EU) 2018/1725 er det frivilligt for bidragyderne, om de vil have deres personoplysninger (dvs. navn og kontaktoplysninger) offentliggjort på ECB's websted. De kan når som helst – og uden negative konsekvenser – trække deres samtykke tilbage. Dette gøres ved at kontakte SecretariatInbounde-mails@ecb.europa.eu. Behandlingen af bidragydernes personoplysninger stopper, når de har trukket deres samtykke tilbage. Den behandling, der har fundet sted inden da, vil dog fortsat være lovlig. Hvis bidragydere vælger ikke at få deres personoplysninger offentliggjort på ECB's websted, bliver bidraget offentliggjort i anonym form.

  Endvidere offentliggøres dokumenter, som er indsendt i sammenhæng med en offentlig høring, fx skriftlige udtalelser eller dokumentation, som de blev modtaget. Bidragyderne bør derfor afholde sig fra at inkludere personoplysninger i de indsendte dokumenter, hvis de ønsker en anonym offentliggørelse.

Modtagere af personoplysninger

Modtagerne af personoplysningerne er

 • særligt udvalgte ansatte i ECB, som arbejder i det departement/den afdeling/det direktorat, som har ansvaret for at iværksætte høringen
 • andre udvalgte ansatte i ECB, som udarbejder udtalelser og yder rådgivning i særlige tilfælde i forbindelse med offentlige høringer, fx Juridiske Tjenester
 • den brede offentlighed, hvis den del af bidraget, der indeholder personoplysninger (dvs. fornavn og efternavn), offentliggøres på ECB's websted.

Opbevaringstid

Personoplysninger opbevares så længe, det er nødvendigt at følge op på høringen, for så vidt angår formålet med at behandle disse personoplysninger.

Et sammendrag, med de anonyme svar, offentliggøres på ECB's websted, hvor det forbliver tidsubegrænset.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger og til at ændre data, som er urigtige eller ufuldstændige. Du har også (med visse begrænsninger) ret til at slette dine personoplysninger, til at begrænse eller gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1725. Du kan gøre brug af denne rettighed ved at kontakte os på adressen SecretariatInbounde-mails@ecb.europa.eu.

Har du yderligere spørgsmål, kan du også sende dem til ECB's databeskyttelsesrådgiver (dpo@ecb.europa.eu).

Klageadgang

Mener du, at dine rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725 ikke er overholdt i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, kan du til enhver tid indgive en klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Ændringer af denne databeskyttelseserklæring

Denne databeskyttelseserklæring kan blive ændret for at tage højde for ny udvikling på det retlige område.

Whistleblowing