Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov v prípade verejných konzultácií

Právny rámec ochrany údajov vzťahujúci sa na ECB

Všetky osobné údaje sa spracúvajú v súlade s právnymi predpismi Európskej únie o ochrane údajov. (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES, Ú. v. ES L 295, 21.11.1998, s. 39 – 98.)

Správca údajov

Správcom údajov, ktorý určuje účel a spôsob spracovania osobných údajov, je Európska centrálna banka. Za spracovanie vašich osobných údajov zodpovedá útvar ECB, ktorý vedie verejnú konzultáciu.

Účel a právny základ spracovania vašich osobných údajov

Cieľom verejných konzultácií je oboznámiť sa s názormi dotknutých zainteresovaných strán a zverejniť ich na internetovej stránke ECB.

Vaše osobné údaje sa zhromažďujú a spracúvajú predovšetkým na tieto účely:

 1. organizácia a riadenie verejných konzultácií

  Na účely organizácie a riadenia verejných konzultácií ste povinný uviesť svoje meno, zastupovanú organizáciu a svoje kontaktné údaje. Anonymné príspevky sa zo zásady nezohľadňujú a ich obsah sa nezverejňuje.

  Právny základ spracovania vašich osobných údajov na uvedené správne účely predstavuje: článok 5.1 (a) naradenia (EÚ) 2018/1725 v spojení s článkom 5 a článkom 13 Zmluvy o Európskej únii a článkami 282 až 284 Zmluvy o fungovaní EÚ a v súlade s článkom 1 a 11 Zmluvy o Európskej únii.

 2. zverejnenie osobných údajov prispievateľov na internetovej stránke ECB

  Zverejnenie osobných údajov prispievateľov (napr. mena, kontaktných údajov) na internetovej stránke ECB je podľa článku 5.1 (d) naradenia (EÚ) 2018/1725 dobrovoľné. Prispievatelia môžu svoj súhlas kedykoľvek bez následkov odvolať oznámením na adresu SecretariatInbounde-mails@ecb.europa.eu. Odvolanie súhlasu vedie k zastaveniu budúceho spracovania údajov, avšak bez vplyvu na právoplatnosť ich predchádzajúceho spracovania. Ak sa prispievatelia rozhodnú svoj súhlas so zverejnením osobných údajov na internetovej stránke ECB odvolať, ich príspevky budú zverejnené anonymne.

  Dokumenty predložené v rámci verejnej konzultácie, ako napríklad stanoviská alebo sprievodné dokumenty, budú zverejnené v neupravenej podobe. Prispievatelia, ktorí si želajú, aby ich príspevky boli zverejnené v anonymnej podobe, by preto v predkladaných dokumentoch nemali uvádzať osobné údaje.

Prístup k osobným údajom

Prístup k osobným údajom majú:

 • poverení pracovníci ECB z príslušných oddelení/odborov/riaditeľstiev zodpovední za otvorenie konzultácie,
 • ďalší určení pracovníci ECB vydávajúci stanoviská a poskytujúci poradenstvo v určitých prípadoch súvisiacich s verejnými konzultáciami, ako napríklad zamestnanci generálneho riaditeľstva pre právne služby,
 • široká verejnosť v prípade, ak je príspevok obsahujúci osobné údaje (meno, priezvisko) zverejnený na internetovej stránke ECB.

Doba archivácie

Osobné údaje archivujeme po dobu potrebnú na ich následné spracovanie po skončení konzultácie.

Súhrn anonymných odpovedí sa zverejňuje na internetovej stránke ECB bez časového obmedzenia.

Vaše práva

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom a opravu prípadných nepresností a doplnenie chýbajúcich údajov. V súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725 máte taktiež (s určitými obmedzeniami) právo na vymazanie svojich osobných údajov, na obmedzenie ich spracovania alebo vznesenie námietky voči nemu. Svoje práva môžete uplatniť na adrese SecretariatInbounde-mails@ecb.europa.eu.

S ďalšími prípadnými otázkami sa môžete obrátiť aj na referenta ECB pre ochranu osobných údajov (dpo@ecb.europa.eu).

Opravné prostriedky

Ak podľa vášho názoru došlo v dôsledku spracovania osobných údajov k porušeniu vašich práv v zmysle nariadenia (EÚ) 2018/1725, máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.

Zmeny vo vyhlásení o ochrane osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov môže byť pozmenené na základe aktuálneho vývoja v právnej oblasti.

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)